Ograniczenia podejmowania dodatkowego zajęcia przez notariuszaNaczelny Sąd Administracyjny uznał, że notariusz nie może dodatkowo sprawować funkcji członka rady nadzorczej, jest to bowiem działalność polegającą na zajmowaniu się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach, która mogłaby uchybiać powadze wykonywania zawodu notariusza.

– Wyrok NSA z 19.12.2018 r., II GSK 4616/16
 
Notariusz P.R. zwrócił się do Rady Izby Notarialnej w W. z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia – pełnienie funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Rada Izby Notarialnej w W. odmówiła wyrażenia zgody twierdząc, że wykonywanie przez notariusza funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego jest objęte zakazem wynikającym z art. 19 § 2 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2291, dalej jako: PrNot). Notariuszowi nie wolno w szczególności zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach. Zadania rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego mieszczą się w szeroko rozumianej działalności nie tylko nadzorczej, ale także doradczej. Rada nadzorcza spółki reprezentuje ją także w sporach z członkami zarządu, i choć są to sytuacje wyjątkowe, to jednak tego rodzaju aktywność rady jest wprost działalnością handlową i przemysłową, gdyż wiąże się z bezpośrednim kierowaniem spółką.

Krajowa Rada Notarialna utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę. Zdaniem organu, błędne jest stanowisko zainteresowanego co do tego, że art. 19 § 2 PrNot dotyczy tylko prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten mówi wyraźnie o zajęciu, co jest pojęciem szerszym, niż prowadzenie działalności gospodarczej i nie przesądza o formie wykonywania tego zajęcia. Całokształt uprawnień i obowiązków rady nadzorczej w spółce prawa handlowego przemawia za stwierdzeniem, że tego rodzaju zajęcie będzie stanowiło czynności z kategorii doradztwa w interesach. Nie sposób wykluczyć, że poszczególne spółki mogłyby być wcześniej stronami czynności notarialnych, dokonywanych przed zainteresowanym jako notariuszem, co dodatkowo mogłoby prowadzić do konfliktu interesów.

Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że osoba zasiadająca w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, w zależności od przedmiotu jej działalności, zajmuje się – odpowiednio – handlem, przemysłem, pośrednictwem lub doradztwem w interesach, a tego rodzaju działalności notariusz podejmować nie może. Użyty w art. 19 § 2 PrNot zwrot „w szczególności” wskazuje jedynie, że wyliczenie w nim zawarte ma charakter przykładowy. Na tej podstawie należy wyprowadzić dalej idący wniosek, że ustawodawca wprowadza wobec notariuszy zakaz zajmowania się działalnością pozostającą w jakimkolwiek związku z handlem, przemysłem, pośrednictwem lub doradztwem w interesach, czyli najczęściej występującymi rodzajami działalności gospodarczej. Kontrola i nadzór, jakie sprawuje in pleno członek rady nadzorczej jest uczestniczeniem w procesie zarządzania spółką, a więc de facto zajmowaniem się działalnością samej spółki.

Sąd I instancji wskazał, że ustawodawca, ograniczając w art. 19 PrNot prawo do podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez notariusza, czyni to w zgodzie z zasadą proporcjonalności i nie można w tym przypadku mówić o łamaniu konstytucyjnych uprawnień obywatela, gdy ograniczenie prawa podejmowania dodatkowego zatrudnienia podyktowane jest interesem publicznym, który w tym przypadku góruje nad prywatnym interesem jednostki.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną notariusza. Ustawowo określony zakres uprawnień i obowiązków rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz możliwość poszerzenia kompetencji tego organu w statucie spółki pozwala przyjąć, że sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej jest działalnością polegającą na zajmowaniu się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach w rozumieniu przepisu art. 19§2 PrNot. NSA podkreślił, że takiej wykładni wskazanego przepisu nie podważa odwołanie się skarżącego kasacyjnie do przepisów ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 92, dalej jako: PrUSP), w której w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji, dodano przepis wprost zakazujący zajmowania przez sędziego określonych stanowisk, w tym uczestnictwa w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przepisów Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w art. 19 PrNot sformułowano wyjątek od wynikającej z 65 ust. 1 Konstytucji RP zasady wolności wolność wyboru i wykonywania zawodu. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazane w art. 19 § 2 PrNot ograniczenie możliwości podejmowania dodatkowego zajęcia przez notariusza mieści się w określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP podstawie ograniczenia konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu, jaką jest konieczności zapewnienia porządku publicznego w demokratycznym państwie, do którego to porządku publicznego zaliczyć należy konieczność zapewnienia powagi wykonywania zawodu notariusza. NSA stwierdził, że skarżący podejmując decyzję o wykonywaniu zawodu notariusza zgodził się tym samym na ograniczenia wynikające z wybrania tego zawodu.
 
Autor:
Redakcja

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych