Pozew oczywiście bezzasadny (lub pozorny)


Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu m.in. ograniczenie nadużyć prawa procesowego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137) przewiduje w tym zakresie m.in. ustalenie sposobu postępowania z pozwami oczywiście bezzasadnymi.

  • Sąd, w przypadku pozwu oczywiście bezzasadnego, będzie mógł oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym bez podejmowania żadnych dodatkowych czynności dotyczących pozwu.
  • Pozew nie będzie podlegał doręczeniu osobie wskazanej jako pozwany. 
  • Od oddalenia powództwa będzie przysługiwała powodowi apelacja do sądu II instancji. 


Pozew oczywiście bezzasadny, podobnie jak pozew pozorny, jest środkiem opóźniającym postępowanie cywilne, dość często występującym w praktyce. Wiąże się też z nadużyciem prawa procesowego, pochłania czas sądu i opóźnia procedowanie z innymi sprawami. W związku z tym, że nie zmierza on do rozstrzygnięcia sprawy, a do innych, zamaskowanych celów związanych z wykorzystaniem instytucji procesowych, nie powinien być w ogóle rozpoznawany.

Pozew bezzasadny
Pozew oczywiście bezzasadny to pozew, którego treść pozwala przewidzieć, że nie ma on szans uwzględnienia, w związku z czym nie warto nadawać mu biegu, bo jest to strata czasu i pracy. Z treści pozwu i dołączonych do niego załączników wynika wprost, że fakty wskazane w nim przez stronę nie mogą uzasadnić jej żądania. Posty oczywiście bezzasadne wnoszone są czasem w dobrej wierze, przez strony, które nie orientują się w swojej sytuacji prawnej.

Pozew pozorny
Pozew pozorny, to pewien rodzaj pozwu oczywiście bezzasadnego. Zakłada on przeprowadzenie przez stronę ukartowanego co do przebiegu i przewidywanego wyniku postępowania. Często zmierza nie tylko do osiągnięcia określonego rozstrzygnięcia sprawy, ale też stanowi szykanę wobec strony pozwanej, polegającą na zmuszeniu jej do uczestnictwa w procesie. Czasem zdarza się też, że pozew pozorny zmierza jedynie do zaspokojenia potrzeby samego udziału pozywającego w procesie.

Oddalenie powództwa
Zdaniem ustawodawcy, w znowelizowanym KPC, sankcje za wniesienie pozwu oczywiście bezzasadnego i pozornego, powinny uwzględniać zarówno usunięcie szkodliwych następstw polegających na zmuszeniu sądu do rozpoznania pseudosprawy, jak również zachowanie prawa strony do sądu, przewidziane art. 45 ust. 1Konstytucji RP. Dlatego też pozwu oczywiście bezzasadnego nie można odrzucić, pozostawić go bez rozpoznania czy też zwrócić. Ustawodawca uznał, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie sankcja w postaci możliwości oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym bez podejmowania żadnych dodatkowych czynności dotyczących pozwu. Podkreślić należy, że pozwu nie doręcza się wówczas osobie wskazanej jako pozwany.

Zgodnie z projektowanym art. 191KPC, istotą uproszczonego postępowania w przypadku pozwu oczywiście bezzasadnego jest odstąpienie od prowadzenia wszelkich czynności wymaganych przez procedurę do nadania pozwowi zwykłego biegu. W szczególności sąd będzie mógł nie wzywać powoda do usunięcia braków pozwu ani do uiszczenia opłaty, jak również nie sprawdzać wartości przedmiotu sporu ani nie przekazywać sprawy. Jedyną czynnością sądu, przewidzianą w nowelizacji KPC, będzie zarządzenie przewodniczącego o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne i sporządzenie wyroku. Sąd będzie miał obowiązek wskazania stronie na piśmie, dlaczego jej pozew ocenia jako oczywiście bezzasadny lub pozorny. Wyrok z uzasadnieniem będzie podlegał doręczeniu powodowi z urzędu.

Omawiane postępowanie z pozwem oczywiście bezzasadnym stanowi rozwinięcie istniejącej już w postępowaniu nieprocesowym instytucji objętej art. 514 § 2 KPC. Zgodnie z tym przepisem sąd może na posiedzeniu niejawnym, nie wzywając zainteresowanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek (wszczynający postępowanie nieprocesowe), z którego treści wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

Środki odwoławcze
Nowelizacja przewiduje także możliwość wniesienia apelacji na oddalenie powództwa do sądu II instancji oraz określa uproszczony tryb postępowania z pozwem w II instancji (projektowany art. 3671 KPC).

Zgodnie z przywołanym przepisem apelacja będzie rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym, niezależnie od zwykle wymaganych do tego przesłanek. Sąd będzie mógł odstąpić od czynności przygotowujących apelację do rozpoznania, a zakres jej rozpoznania zostanie ograniczony do ustalenia, czy powództwo rzeczywiście jest oczywiście bezzasadne. Jeśli sąd II instancji uzna apelację za zasadną, wyda wyłącznie orzeczenie kasatoryjne, oddalając pozew. Uzasadnienie wyroku będzie sporządzone na ogólnych zasadach. W przypadku, gdy sąd II instancji podzieli ocenę sądu I instancji, będzie mógł ograniczyć uzasadnienie do powołania się na uzasadnienie sądu I instancji. Wyrok sądu II instancji z uzasadnieniem będzie doręczany jedynie powodowi.

Postępowanie kasacyjne
W przypadku oddalenia pozwu oczywiście bezzasadnego powodowi nie będzie przysługiwać skarga kasacyjna (znowelizowany art. 3982 KPC). W przypadku jej wniesienia, pozostawia się ją bez żadnych dalszych czynności. To samo będzie dotyczyło wszelkich pism związanych z jej wniesieniem. O pozostawieniu skargi i pozostałych pism bez rozpoznania sąd zawiadomi powoda tylko raz.

Podkreślić należy, że prawo do wniesienia kasacji na ogólnych zasadach będzie przysługiwało uprawnionym podmiotom reprezentującym interes publiczny, wymienionym w art. 3981 KPC.

Opłaty
Zgodnie z proj. art 14a, przy wniesieniu pozwu uznanego za oczywiście bezzasadny oraz przy wniesieniu apelacji od wyroku oddalającego taki pozew nie będzie pobierana od powoda opłata. Opłatę ponosił będzie powód tylko wówczas, gdy mimo oddalenia pozwu przez sąd I instancji, wniesie równie bezzasadną apelację. Opłatą sąd II instancji obciąży powoda, wówczas, gdy oddali jego apelację. Ustawodawca uznał, że dla uniknięcia ustalania wartości przedmiotu sporu i zaskarżenia opłatę tę należy z góry ustalić w wysokości opłaty minimalnej, wynoszącej 30 złotych od każdego z pism.

Autorka: Marta Dobrzycka

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie.

Reklama

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych