Praca cudzoziemców w Polsce podczas epidemii


Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16.5.2020 r., tzw. tarcza 3.0. ustanawia szereg zmian w KoronawirusU, m.in. szczególne regulacje w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców na ternie RP podczas epidemii COVID-19.

  1. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  2. Umożliwiono dostęp do pracy sezonowej i zmianę warunków wykonywania przez cudzoziemców pracy określonych w dotychczas wydanych dokumentach.
  3. Przedłużono z mocy prawa, upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, tj. począwszy od 14.3.2020 r.

Przedłużenie z mocy prawa ważności zezwolenia na pobyt czasowy
Status prawny przebywających jak i zatrudnionych w Polsce uległ znacznej poprawie w momencie uchwalenia przepisów przeciwepidemicznych, szczególnie tzw. tarczy 3.0. Jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od 14.3.2020 r.) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Do takiego odwołania jeszcze nie doszło. W konsekwencji przedłużenie okresu ważności zezwolenia następuje automatycznie – oznacza to, że nie cudzoziemiec musi dopełniać jakichkolwiek formalności związanych z dalszą legalizacją pobytu czy pracy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych samych warunkach, co dotychczas. Nie jest w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna. Nie jest też w jakikolwiek sposób potwierdzane, że okres ważności zezwolenia uległ przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia), powyższe reguluje m.in. art. 15zd ust. 3 KoronawirusU.

Doszło również do przedłużenia z mocy prawa okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – również do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Legalny z mocy prawa pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, gdy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przebywali oni na tym terytorium na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, tj.:

a) w ramach ruchu bezwizowego,
b) na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie,
c) wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
d) dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
e) wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych tytułów do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. Powyższe reguluje art. 15z1 ust. 1 KoronawirusU.Praca sezonowa

Ponadto Urząd ds. Cudzoziemców podaje, że uregulowano dostęp do pracy sezonowej dla cudzoziemców, którzy w okresie następującym po 13.3.2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy w oparciu o zezwolenie na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie/w ciągu 30 dni następujących bezpośrednio po odwołaniu ostatniego ze stanów.

Ma również miejsce przedłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz okresów dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15zzq KoronawirusU). Doszło do umożliwienia zmiany warunków wykonywania przez cudzoziemców pracy określonych w zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń, zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zamiarze korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – jeżeli ta zmiana stanowi wynik skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy (względnie przez jednostkę przyjmującą mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) z poszczególnych uprawnień mających na celu ochronę miejsc pracy w warunkach kryzysowych oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, uregulowanych w art. 3art. 15g ust. 8art. 15x ust. 1 oraz art. 15zf ust. 1 ustawy specjalnej (art. 15z5 KoronawirusU).

Status obywateli Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii

Co ważne, obywatelowi UE/EOG/Szwajcarii przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków: jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski; posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne; studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne; jest małżonkiem obywatela polskiego.

Z kolei, obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do końca 2020 r. w tzw. okresie przejściowym, są traktowani jak obywatele UE, a członkowie ich rodzin jak członkowie rodzin obywateli UE.Autorka: Kinga Piwowarska
2020-06-01

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych