Prawa konsumenta – nowy moduł BeckOK

Moduł Prawa konsumenta BeckOK zawiera szerokie omówienie przepisów regulujących sytuację prawną konsumentów, ich prawa oraz skorelowanych z nimi obowiązków przedsiębiorcy, w tym ich obowiązków informacyjnych.

W prezentowanych w ramach modułu komentarzach Autorzy poddali analizie m.in.:

  • przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych oraz postępowania w sprawie naruszenia zakazu stosowania klauzul niedozwolonych,
  • przepisy określające uprawnienia konsumentów związane z zawieraniem umowy o kredyt konsumencki,
  • obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych
  • zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych w sytuacji opóźnienia lub anulowania lotu, a także w przypadku odmowy dostępu na pokład. 

Redaktorem wszystkich komentarzy prezentowanych w ramach modułu jest dr hab. Konrad Osajda.

Aktualnie moduł Prawa konsumenta BeckOK obejmuje komentarze do następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 683 ze zm.),
  • Ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.),
  • Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.),
  • Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie EWG Nr 295/91 (Dz.Urz.UE. L z 17.2.2004 r. Nr 46, s. 1).

Moduł będzie sukcesywnie wzmacniany nowymi komentarzami do ustaw regulujących ochronę konsumenta.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych