Prawa konsumenta – nowy moduł BeckOK

Moduł Prawa konsumenta BeckOK zawiera szerokie omówienie przepisów regulujących sytuację prawną konsumentów, ich prawa oraz skorelowanych z nimi obowiązków przedsiębiorcy, w tym ich obowiązków informacyjnych.

W prezentowanych w ramach modułu komentarzach Autorzy poddali analizie m.in.:

  • przepisy dotyczące niedozwolonych postanowień umownych oraz postępowania w sprawie naruszenia zakazu stosowania klauzul niedozwolonych,
  • przepisy określające uprawnienia konsumentów związane z zawieraniem umowy o kredyt konsumencki,
  • obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych
  • zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych w sytuacji opóźnienia lub anulowania lotu, a także w przypadku odmowy dostępu na pokład. 

Redaktorem wszystkich komentarzy prezentowanych w ramach modułu jest dr hab. Konrad Osajda.

Aktualnie moduł Prawa konsumenta BeckOK obejmuje komentarze do następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 683 ze zm.),
  • Ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.),
  • Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.),
  • Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie EWG Nr 295/91 (Dz.Urz.UE. L z 17.2.2004 r. Nr 46, s. 1).

Moduł będzie sukcesywnie wzmacniany nowymi komentarzami do ustaw regulujących ochronę konsumenta.


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł