//legalis.pl/wp-content/uploads/2020/04/Covid_650_6.png

Moduł COVID-19 – wszystkie treści w jednym miejscu!

Wiemy, jak ważny jest obecnie dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji prawnej dotyczącej zmieniających się przepisów wprowadzonych w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Dlatego myśląc o naszych Klientach przygotowaliśmy nowy moduł, w którym w kompleksowy sposób omawiamy wszystkie zmiany związane z obecną sytuacją.
W module znajdą Państwo m.in. wybrane Komentarze C.H.Beck - aktualizowane na bieżąco o interpretacje przepisów okołocovidowych.

Moduł COVID-19 zawiera

 • Komentarze C.H.Beck oraz BeckOK® do wybranych kodeksów i ustaw, podlegające bieżącej aktualizacji o wpływ regulacji okołocovidowych.
 • Praktyczne wyjaśnienia  w formule „Pytanie – Odpowiedź”. Wskazówki  jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji.
 • Pełne artykuły dotyczące regulacji COVID-19 z dziennika Rzeczpospolita –
  z dodatku „Prawo co dnia”.
 • n.ius® – aktualności legislacyjne
  i orzecznicze,
  komunikaty ministerstw, treści monitorujące sytuację gospodarczą
  i prawną.
 • Tematyczne opracowania i artykuły
  z czasopism
  .
 • Niezbędne formularze, pisma, wzory zarządzeń, decyzji, uchwał.

Kup dowolną konfigurację Systemu Legalis

a moduł COVID-19 otrzymasz gratis

Obszary tematyczne modułu COVID-19


Obsługa spółek i przedsiębiorców
 • komentarz do zmienionych przez regulacje COVID-19 przepisów KSH
 • wykładnia jak w sposób zdalny, elektroniczny, pisemny funkcjonują w czasach epidemii: zarządyrady nadzorczezgromadzenia wspólników walne zgromadzenia spółek
 • sprawy rejestrowe – komentarz do przepisów KRS
Prawo cywilne. Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania.
 • wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami
 • wpływ siły wyższej-epidemii na wykonanie umów
 • odszkodowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • skutki niemożliwości wykonania umowy
Postępowania procesowe: cywilne, karne administracyjne
 • wpływ specustawy na przepisy dotyczące doręczeń, wstrzymywanie lub zawieszenie biegu terminów procesowych,
 • funkcjonowanie sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych w sytuacji panującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
 • przekazywania pomiędzy sądami i rozpatrywanie pilnych spraw
Prawo pracy
 • aktualna wykładnia przepisów uwzględniająca rozwiązania szczegółowe takie jak m.in.: praca zdalna, zawieszenie obowiązku badań okresowych pracowników, przestój ekonomiczny, obniżony wymiaru czasu pracy, porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 • praktyczne poradniki dla prawnika i pracodawcy wprowadzającego rozwiązania antykryzysowe
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne
 • praktyczna wiedza jak reagować na sytuacje kryzysowe zwiększając szansę na powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • fachowa pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • aspekty podatkowe księgowe dotyczące procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie
Prawo podatkowe
 • ekspercka interpretacja przepisów prawa podatkowego niezbędna do wykorzystania  przy prowadzeniu każdej działalności w czasach kryzysu
 • czytelna wykładnia konkretnych regulacji stanowiąca wsparcie w stosowaniu instytucji podatkowych, dochowaniu terminów i postępowaniach podatkowych
Komentarze C.H.Beck do regulacji COVID-19 w kluczowych kodeksach i ustawach

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych. Komentarz 
Autorzy: r.pr. Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, r.pr. Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Aktualizacja już w module COVID-19

Przepisy zmienione bezpośrednio:
 • 208, art. 222, art. 2341, art. 238, art. 371, art. 388, 4065 KSH
 • 222, art. 388, art. 437 KSH

Przepisy zmienione pośrednio:

 • 293 KSH/art. 483 KSH

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych, komentarz BeckOK® Wydanie 11
Stan prawny wydania 10.: 15 kwietnia 2020 r.

Redaktor:r. pr. Marzena Jaworska
Autorzy: r. pr. Marzena Jaworska, r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r. pr. Agnieszka Matusiak

Aktualizacja już w module COVID-19

Przepisy zmienione pośrednio:
 • art. 4 PrZamPubl,
 • art. 8 PrZamPubl,
 • art. 10a PrZamPubl,
 • art. 46 PrZamPubl,
 • art. 86 PrZamPubl,
 • art. 143b PrZamPubl,
 • art. 144 PrZamPubl,
 • art. 167 PrZamPubl,
 • art. 182 PrZamPubl,
 • art. 185 PrZamPubl,
 • art. 187 PrZamPubl,
 • art. 189 PrZamPubl,
 • art. 198b PrZamPubl.

  Kodeks cywilny

  Kodeks cywilny. Tom I-III. Komentarz do art. 1-1088
  Redakcja: prof. dr hab. Maciej Gutowski

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Przepisy zmienione pośrednio:

  • 3571 KC (rebus sic stantibus)
  • 629–632 KC (umowa o dzieło – rebus sic stantibus)
  • 372 KC (przedawnienie - bieg)
  • 117-125 KC (przedawnienie roszczeń)
  • 659 i nast. KC (najem)
  • 387 KC (niemożliwość świadczenia)
  • 4171-4172 KC (naprawienie szkody – akt prawny/wykonywanie władzy publicznej)

  Kodeks postępowania cywilnego

  Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217
  Redakcja: SSN dr hab. Tomasz Szanciło

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Przepisy zmienione pośrednio:

  • art. 131 i nast. KPC (doręczenia)
  • art. 125 i nast. KPC (pisma procesowe)
  • art. 164 i nast. KPC (terminy)
  • art. 173 i nast. KPC (zawieszenie postępowania)
  • art. 776 KPC (tytuły egzekucyjne)

  Kodeks postępowania administracyjnego

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
  Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Przepisy zmienione bezpośrednio:

  • art. 189k KPA
  • dodany art. 39³ KPA

  Przepisy zmienione pośrednio:

  • art. 39 i nast. KPA (doręczenia)
  • art. 57 i nast. KPA (terminy)
  • art. 97 i nast. KPA (zawieszenie postępowania)
  • art. 61 i nast. KPA (wszczęcie postępowania)

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
  Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Przepisy zmienione pośrednio:

  • art. 123 i nast. PPSA (zawieszenie postępowania)
  • art. 82 i nast. PPSA (terminy)
  • art. 45 i nast. PPSA (wnoszenie pism procesowych)
  • art. 65 i nast. PPSA (doręczenia).

  Kodeks postępowania karnego

  Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 – 682
  Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Przepisy zmienione bezpośrednio:

  • 232b, art. 258a, art. 267a, 274a KPK

  Przepisy zmienione pośrednio:

  • 122 KPK (terminy)
  • 128 KPK (doręczenia)
  • 249 KPK (środki zapobiegawcze)
  • 401 KPK (przerwa w rozprawie)
  • 404 KPK (odroczenie rozprawy)

  Kodeks pracy

  Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Covid-19

  Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
  Autorzy: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, mec.Joanna Jarguz, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UG dr hab.Jakub Stelina, prof. UG dr hab.Marcin Zieleniecki.

  Aktualizacja już w module COVID-19

  Omówienie nowych regulacji dotyczących prawa pracy wynikających ze specustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). oraz ustawy nowelizującej ww. ustawę tj. projekt RCL ustawy z 21.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  Powyższe ustawy wprowadzają szczególne i szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do istniejących w prawie pracy dotyczące m.in.:

  • pracy zdalnej,
  • dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • renegocjacji warunków płacy i pracy w sytuacji pandemii,
  • dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych na skutek ww. kontroli,
  • przestoju oraz wynagrodzenia za przestój,
  • objęcia pracownika kwarantanną oraz zasad wypłaty świadczeń za okres kwarantanny, ważności badań okresowych,
  • podróży służbowych.


  Przetestuj bezpłatnie System Legalis i nowy moduł COVID-19


  Przetestuj System Legalis

   
  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  Koszt połączenia wg taryfy operatora.
  lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

  To pole jest wymagane.


  Wyślij
  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

  * Pola wymagane

  Zasady przetwarzania danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

  Wydawnictwo C.H.Beck
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Tel: 22 311 22 22
  E-mail: legalis@beck.pl
  NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

  Zasady przetwarzania danych osobowych