Reforma KPC – szkolenia online

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza wszystkich Państwa na szkolenia online z zakresu postępowania cywilnego, poświęcone omówieniu najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją z 2019 r. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy programy dopasowane do potrzeb prawników, kładące nacisk na uzyskanie przez uczestników webinariów wiedzy popartej praktyką naszych specjalistów.

Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.


Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej.

Termin: 29 lipca 2020 r.
Prelegent: prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom nowych regulacji w zakresie postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej;
 • jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej;
 • jak prawidłowo skonstruować wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
 • jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług;
 • czy i kiedy pozwany będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji;
 • czym charakteryzują się i jaki mają wymiar praktyczny tzw. powództwa szczególne, czyli:
  • powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
  • powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Więcej szczegółów i zapisy >>


Czynności procesowe dokonywane w toku postępowania rozpoznawczego.

Termin: 11 sierpnia 2020 r.
Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Istotne zmiany KPC dotyczą sposobu prowadzenia procesu cywilnego, przygotowania postępowania, wprowadzenia nowego etapu postępowania jakim jest postępowanie przygotowawcze. Dotyczą one również doręczeń w toku postępowania i wprowadzenia zasady faktycznego doręczenia pisma wszczynającego postępowanie. Nowelizacja zmodyfikowała zasady prekluzji dowodowej oraz zasady postępowania dowodowego, nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • jak zmieniła się organizacja postępowania cywilnego,
 • jakie są nowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o przebiegu postepowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jakie  są zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o skutkach zarządzenia przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych,

Więcej szczegółów oraz zapisy >>


Orzeczenia sądowe. Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe.

Termin: 13 sierpnia 2020 r.
Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w zakresie procesu decyzyjnego sądu a także zapoznanie z prawidłowym i skutecznym zgłaszaniem wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, identyfikację problemów praktycznych z tym związanych oraz próbę ich rozwiązania.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • w jaki sposób w jakim składzie i w jakiej formie wydawane są przez sąd postanowienia,
 • o przesłankach wydania wyroku kontradyktoryjnego na posiedzeniu niejawnym,
 • o możliwości odstąpienia od ogłoszenia wyroku,
 • o zakresie i terminie sporządzenia uzasadnienia orzeczenia,
 • jaka jest nowa treść uzasadnienia wyroku pierwszo i drugoinstancyjnego,
 • o nowym modelu postępowania apelacyjnego i zażaleniowego,
 • w jaki sposób przebiega postępowanie międzyinstancyjne,
 • jak prawidłowo formułować zarzuty apelacyjne,
 • jakie są wymogi formalne i merytoryczne apelacji,
 • o zmianie modelu rozpoznania zażaleń.

Więcej informacji oraz zapisy >>


Postępowanie odrębne po zmianach – postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie nakazowe, upominawcze i elektroniczne postępowanie upominawcze.

Termin: 11 września 2020 r.
Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Zmiana postepowania uproszczonego spowodowała, że większość spraw o świadczenie do 20.000 zł będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Ustawodawca zmienił zasady tego postępowania m.in. dopuszczając przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Przemodelowane zostało postępowanie nakazowe i upominawcze. Ograniczono możliwość uzyskania przez wierzyciela nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jakie sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • jakie są przesłanki rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym,
 • o ograniczeniu możliwości dochodzenia występowania z nowymi roszczeniami i ograniczeniu i zarzutów procesowych,
 • o ograniczeniach dowodowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • o umowie dowodowej, 
 • jakie sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym i jak wygląda ich rozpoznanie,
 • jak rozpoznawana jest apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • kiedy sąd wyda nakaz zapłaty nakazowy a kiedy upominawczy,
 • o nowym modelu elektronicznego postępowania upominawczego.

Więcej informacji i zapisy >>


Skutki nadużycia prawa procesowego. Koszty postępowania cywilnego.

Termin: 16 września 2020 r.
Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Zmiana przepisów postępowania wprowadziła do KPC możliwość dyscyplinowania stron i zapobieganie przewlekłości postępowania poprzez uregulowanie skutków nadużycia prawa procesowego przez strony.

Reforma postępowania cywilnego objęła nie tylko KPC lecz także wprowadziła nowe uregulowania w zakresie kosztów procesu zawartych w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego cywilnego,
 • jakie są skutki stwierdzenia nadużycia przez stronę prawa procesowego cywilnego,
 • co to jest pozew pozorny,
 • jaki jest tryb postepowania w przypadku składaniu szeregu wniosków oraz zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie,
 • jak zmienił się sposób obliczania opłaty sądowej,
 • w jakich sprawach wprowadzona została opłata ułamkowa,
 • o wprowadzeniu opłaty za wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem,
 • o wprowadzeniu oprocentowania zasądzonych kosztów procesu i zasadach ich przyznawania.

Więcej szczegółów i zapisy >>

 

 


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych