Nowe brzmienie przepisu dotyczy przesyłek wysyłanych do i przez organy administracji publicznej. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów nie można uznać za doręczone nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.; dalej: PrPoczt), których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Przepisów tych nie stosuje się do:

1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 ze zm.);

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);

3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

a) sądy i Trybunały,

b) prokuraturę i inne organy ścigania,

c) komornika sądowego,

d) organ administracji publicznej.

Powyższa wersja przepisu została nadana przepisem art. 5 ustawy z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w 20.8.2020 r. i w zasadniczej części wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Omawiana zmiana jednakże wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 20.8.2020 r.

Skutki przepisu 

Przepis zrównuje skutki doręczenia korespondencji w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przez i do organów administracji publicznej ze skutkami jak w przypadku przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Do tej pory korespondencja organów administracji publicznej (i do tych organów) była oceniana pod względów skutków prawnych doręczenia tak, jak wskazuje ust. 1 omawianego przepisu.

Zmiana powoduje zatem, że nie będą już dalej „wstrzymywane” czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, które zależne były od skutecznego doręczenia korespondencji. Korespondencję (doręczaną w trybie tzw. ZPO) będzie można zatem dalej uznawać za skutecznie doręczoną w przypadku tzw. podwójnego awizo.

Przepisy przejściowe 

Przepis art. 11 ustawy nowelizującej wskazuje, że:

1) przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy zmienianej w art. 5, niedoręczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2) przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy operator pocztowy w rozumieniu PrPoczt dokonał zwrotu przesyłki, a organ administracji publicznej ponownie wysłał pismo podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru.

Z przepisu tego wynika zatem, że:

  1. Przesyłki polecone (+ZPO) wysłane przed 20.8.2020 r. (tak należy interpretować zwrot: „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”) należy uznać za doręczone po upływie 14 dni liczonych od 20.8.2020 r., tj. ze skutkiem na dzień 3.9.2020 r.
  2. W przypadku, gdy doszło od zwrotu przesyłki, a organ ponownie wysłał pismo, skutek doręczenia z dniem 3.9.2020 r. (tego pierwszego pisma) nie następuje – skutek doręczenia będzie zatem dotyczył ponownie wysłanego pisma i to już na zasadach ogólnych (procedury administracyjnej i Prawa pocztowego).
  3. Co jednakże w przypadku, gdy nastąpił zwrot przesyłki do adresata, a organ administracji publicznej nie wysłał ponownie tej korespondencji? Czy w takim przypadku należy przyjąć, że skutek doręczenia pisma następuje w dniu 3.9.2020 r.? Dokonując wykładni literalnej przepisu art. 11 ust. 2 ustawy nowelizującej należałoby przyjąć, że tak – wyłączenie skutku doręczeniu na dzień 3.9.2020 r. dotyczy bowiem jedynie sytuacji ponownego wysłania pisma. 

Zastrzeżenia 

Redakcja komentowanych powyżej przepisów nie jest czytelna, tak samo jak i innych przepisów z tzw. tarcz antykryzysowych i specustaw covidowych. Stosowanie przepisów (przy przyjęciu wskazanej ich interpretacji) obarczone jest zatem ryzykiem przyjęcia odmiennej interpretacji przez poszczególne organy administracji publicznej. Praktyczna i wiążąca wykładnia przepisów zostanie dokonana najpewniej przez sądy administracyjne, co będzie miało miejsce za kilka miesięcy.

Kluczowe jest szczegółowe zbadanie każdego przypadku oceny skutków doręczenia korespondencji w danej sprawie.

 

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź