I tak: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków nie może w 2021 r. przekroczyć stawki 0,99 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 4 gr w stosunku do 2020 r). Danina od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ma wynosić maksymalnie 4,99 zł od 1 ha powierzchni (w 2020 r. – 4,80 zł). W przypadku pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – maksymalna stawka podatku wyniesie 0,52 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 0,02 zł). Z kolei od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – najwyższe dopuszczalna stawka podatku to 3,28 zł od 1 m2 powierzchni (w 2020 r. – 3,15 zł).

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Górna granica stawki podatku od budynków mieszkalnych lub ich części w 2021 r. wyniesie – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł). W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – maksymalna stawka daniny została ustalona na 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,94 zł). Co do budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym najwyższa stawka daniny wyniesie 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,56 zł). Z kolei od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, górna granica stawki została ustalona na 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. – 4,87 zł), a odnośnie pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – na 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,32 zł).

W obwieszczeniu Minister podał także górne granice opłat lokalnych. I tak w 2021 r. stawka: opłaty targowej nie będzie mogła być wyższa niż 823,11 zł dziennie (w 2020 r. – 792,21 zł); opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,31 zł dziennie (obecnie – 2,41 zł); opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej została ustalona maksymalnie na 3,39 zł dziennie (aktualnie – 3,26 zł); opłaty uzdrowiskowej nie może być wyższa niż 4,66 zł dziennie (w 2020 r. – 4,48 zł); opłaty od posiadania psów nie będzie mogła przekroczyć 130,30 zł rocznie od jednego psa (obecnie – 125,40 zł); stawka części stałej opłaty reklamowej nie przewyższy 2,70 zł dziennie (aktualnie – 2,59 zł); stawka części zmiennej opłaty reklamowej ustalona została maksymalnie na 0,24 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie (w 2020 r. – 0,23 zł).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź