• Efektem wprowadzenia estońskiego CIT-u ma być m.in. zmniejszenie sprawozdawczości podatkowej.
 • Zmiany w zakresie podatku CIT mają także na celu zwiększenie kapitału własnego przedsiębiorstw, poprawę ich zdolności kredytowej, a przez to – wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.
 • Przewiduje się, że nowe zasady zaczną obowiązywać od początku 2021 roku.
 • Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będą mogły wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych od 1.1.2021 r. i być opodatkowane ryczałtem od tego dnia.
 • Projekt przewiduje, że nowe zasady rozliczania podatku skierowane zostaną do małych i średnich przedsiębiorstw o prostej strukturze udziałowej, które prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą.
 • Status podatnika podatku estońskiego będą mogły uzyskać tylko podmioty objęte pełną rezydencją podatkową w Polsce.

Projekt przewiduje dwa, alternatywne warianty opodatkowania:

 1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych Ministerstwo proponuje wprowadzenie specjalnego systemu wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego. System ten znacznie zmodyfikowałby podstawowe zasady opodatkowania, obowiązujące w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm., dalej jako PDOPrU).
 1. Specjalny fundusz inwestycyjny – w założeniu ma on umożliwiać szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o PDOPrU.

Wybór opodatkowania na nowych zasadach będzie fakultatywny.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Ustawodawca wprowadzić chce znaczące zmiany w zasadach rozliczania podatku CIT, umożliwiając podatnikom oparcie podstawy opodatkowania o wynik wynikający z prawa bilansowego. Jest to równoznaczne z odejściem od opodatkowania dochodu, za który przyjmuje się różnicę między przychodami i kosztami uzyskania przychodu (z uwzględnieniem odliczeń od podstawy opodatkowania).

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania ryczałtem będzie musiał łącznie spełnić następujące warunki:

 • łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie mogą przekroczyć 50 000 000 zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;
 • przychody z wierzytelności, odsetek. poręczeń i gwarancji, praw autorskich lub praw własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą przekroczyć 50 proc. Przychodów podatnika;
 • podatnik powinien zatrudniać co najmniej 3 pracowników, nie będących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • podatnik powinien prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne;
 • podatnik nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania;
 • podatnik nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;
 • podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.Ministerstwo przewiduje, że wysokość podatku w formie ryczałtu będzie wynosiła:
 • 15% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika;
 • 25% podstawy opodatkowania w przypadku podatnika innego niż mały podatnik.Warunkiem objęcia podatnika opodatkowaniem w formie ryczałtu będzie konieczność systematycznego zwiększania majątku trwałego w działalności podatnika. Zwiększenie majątku ma być mierzone za pomocą wzrostu poniesionych bezpośrednio nakładów na cele inwestycyjne tj. faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji lub opłat ustalonych w umowie leasingu (z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego), w części stanowiącej spłatę ich wartości początkowej. Za cel inwestycyjny nie będą przy tym uznawane wydatki poniesione na wytworzenie, nabycie lub spłatę wartości (w ramach umowy leasingu) samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców (akcjonariuszy) lub członków ich rodzin.

Co ważne, Ministerstwo Finansów zastrzegło w projekcie nowelizacji PDOPrU, że w okresie stosowania nowych zasad opodatkowania podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania. Chodzi tutaj głównie o: darowizny, ulgi B+R, ulgi na złe długi i inne ulgi odliczane od podstawy opodatkowania.

Fundusz inwestycyjny

Ustawodawca przewiduje następujące przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym podatnika fundusz:

 • odpisy powinny odpowiadać wartości zysku spółki (lub jego części), osiągniętego za rok poprzedzający dany rok podatkowy oraz równowartości środków pieniężnych faktycznie wpłaconych na dedykowany rachunek, inny niż rachunek płatniczy podatnika, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) albo innym banku, jeśli bank ten posiada zawartą z BGK umowę o współpracy;
 • odpisy muszą dla podatnika stanowić koszt ekonomicznie/faktycznie poniesiony (środki nie mogą pochodzić z pożyczki, kredytu, dotacji, subwencji, dopłat i innych form wsparcia finansowego), a celem wydatkowania środków muszą być cele (nakłady) inwestycyjne.Na wysokość możliwych do dokonania odpisów inwestycyjnych Ministerstwo planuje nałożyć limit w wysokości zysku osiągniętego za rok poprzedzający dany rok podatkowy, w ten sposób uzależniając ich wysokość od rentowności podatnika.

Obowiązki informacyjne podatnika

Ministerstwo Finansów chce, aby podatnik zobowiązany był do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego do złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklaracja będzie miała charakter informacyjny, gdyż płatność podatku została ustalona w sposób niezależny od złożenia deklaracji. Ponieważ projekt nie przewiduje rozliczenia rocznego, w deklaracji podatnik będzie informował jedynie o sumie dochodów osiągniętych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego za który składana będzie deklaracja.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź