• Przejęcie ryzyka dotyczy należności handlowych, które stanowią kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku tymczasowo niezbywalnym.
 • Państwa te określone są w załączniku do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE z 19.12.2012, C 392).
 • Należności powinny być potwierdzone dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu.
 • Termin płatności należności powinien być krótszy niż dwa lata.
 • Przejęcie ryzyka dotyczy należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Beneficjentem pomocy publicznej jest zakład ubezpieczeń.
 • Ustawa upoważnia Radę Ministrów do przyjęcia rządowego programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19.
 • Skarb Państwa, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80% ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.
4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Sytuacja zakładów ubezpieczeń podczas pandemii koronawirusa

Rząd zdecydował się na przygotowanie specjalnego programu dla zakładów ubezpieczeń, które ze względu na panującą epidemię koronawirusa mogłyby ograniczyć przedsiębiorcom w niektórych branżach dostęp do zabezpieczenia transakcji handlowych. W wyniku tego typu działań przedsiębiorcy mogliby zostać narażeni na obniżenie obrotów handlowych albo utratę płynności finansowej. Ubezpieczenie należności handlowych (ubezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego) zapewnia bowiem ochronę należnych wierzytelności powstałych w okresie trwania ubezpieczenia i jest jednym z najważniejszych źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw.

Reasekuracja ryzyka

Rząd, bazując na doświadczeniach z okresu kryzysu finansowego z lat 2008‑2009, spodziewa się, że ubezpieczyciele należności mogą znacząco obniżyć przyznawane przedsiębiorcom limity kredytowe w związku z chęcią ograniczenia własnych strat wynikających ze spodziewanego wzrostu niewypłacalności niektórych polskich przedsiębiorstw oraz zatorami płatniczymi. Dla przedsiębiorców mogłoby to oznaczać ograniczenie możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim. Z kolei dla Skarbu Państwa spadek transakcji handlowych oznaczałby pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej, jak również zmniejszenie wpływów z tytułu podatków CIT i VAT.

Omawiana ustawa ma wobec powyższego na celu umożliwieniu zakładom ubezpieczeń uprawnionym do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do scedowania części ryzyka na Skarb Państwa, oczywiście w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej na jego rzecz.

Przedsiębiorcy, których należności obejmuje wsparcie

W art. 2 omawianej ustawy ustawodawca określił, należności jakich przedsiębiorców obejmie wsparcie. Posłużono się tutaj najszerszą w polskim ustawodawstwie definicją przedsiębiorcy, zawartą w art. 431ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Dzięki temu wsparciem objęte będę wszelkie należności podmiotów wykonujących działalność zawodową, o ile spełniają przesłankę oferowania towarów i usług na rynku. Ze względu na zasadę swobodnego przepływu usług w Unii Europejskiej regulacjami objęte są zostały także osoby zagraniczne wykonujące działalność gospodarczą lub zawodową w Polsce.

Rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych

Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy Rada Ministrów zyskała uprawnienie do ustanowienia specjalnego rządowego programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych, którego realizacja należeć będzie do kompetencji ministra gospodarki.

Program określać ma:

 • diagnozę sytuacji gospodarczej w sektorze ubezpieczeń należności handlowych oraz oczekiwane efekty ekonomiczno-finansowe realizacji programu;
 • szczegółowe cele;
 • szczegółowe warunki realizacji wsparcia;
 • sposób sprawozdawania o realizacji celów oraz monitorowania i oceny stopnia ich realizacji;
 • kwotę środków przeznaczonych na finansowanie Programu.

Zakres ryzyka przejmowanego przez Skarb Państwa

Zasady udzielanego przez Skarb Państwa wsparcia określone zostały w art. 4 i 5 ustawy:

 • Skarb Państwa, w ramach realizacji wyżej wspomnianego programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, może zobowiązać się do przejęcia 80% ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.
 • Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń z tytułu roszczeń regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa przejmuje 100% ryzyka ubezpieczeniowego.

Wyraźnienie zapisano w ustawie, że zobowiązanie Skarbu Państwa nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź