Wykazanie opieki naprzemiennej w celu uzyskania świadczenia 500+


Stwierdzenie istnienia opieki naprzemiennej dla celów przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko tzw. 500+ musi wynikać z orzeczenia sądu, którego nie może zastąpić oświadczenie rodziców o wspólnym sprawowaniu opieki nad dzieckiem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Prezydent Miasta B. odmówił przyznania W.G. świadczenia wychowawczego na dziecko. Wnioskodawca twierdził, że córka zamieszkuje z nim i pozostaje na jego utrzymaniu. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustalono jednak, że W.G. pozostaje w formalnej separacji z żoną, ma zasądzone alimenty na rzecz córki, których nie płaci ze względu na brak środków finansowych, jednak podejmuje wspólnie z żoną istotne decyzje w zakresie wychowania córki. Organ stwierdził, że dziecko pozostaje na utrzymaniu matki, zaś wnioskodawca nie sprawuje nad nim faktycznej opieki.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Zdaniem organu, nie jest możliwe przyznanie świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy wnioskodawca nie sprawuje w sposób ciągły opieki nad córką, a opieka naprzemienna nie została ustalona orzeczeniem sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. Jak wyjaśniono, ani ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2407; dalej: PomWychDzU), ani Kodeks rodzinny i opiekuńczy czy jakikolwiek inny akt prawny nie zawierają definicji pojęcia „opieka naprzemienna”. Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w PomWychDzU, stwierdzenie istnienia takiego rodzaju opieki musi wynikać z orzeczenia sądu, przy czym nawet zgodny sposób faktycznej realizacji przez skarżącego i matkę dziecka kontaktów z córką nie może zastępować orzeczenia sądu. Sąd wyjaśnił, że rozstrzygnięcie o opiece naprzemiennej wymaga uwzględnienia wielu okoliczności związanych ze wspólnym, przemiennym i cyklicznym zamieszkiwaniem dziecka z rodzicami, którzy żyją w rozłączeniu. Z uwagi na te okoliczności, rozstrzygnięcia w sprawach opieki naprzemiennej muszą być podejmowane przez sąd wyspecjalizowany w sprawach rodzinnych, uwzględniający przy określaniu warunków opieki okoliczności indywidualnej sprawy i z uwzględnieniem dobra dziecka jako wartości dominującej. Z tych względów samodzielne rozstrzyganie o opiece naprzemiennej przez organ administracji właściwy w sprawie świadczenia wychowawczego jest nieuprawnione (zob. wyrok NSA z 17.1.2018 r., I OSK 1674/17, orzeczenia.nsa.gov.pl).Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną W.G. podkreślając, że skarżący nie dysponował orzeczeniem sądu określającym sposób sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Z wyroku orzekającego separację wynika, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania matki, a skarżący ma ustalony obowiązek alimentacyjny względem córki, ma prawo widywać i zabierać córkę do siebie zgodnie z harmonogramem ustalonym z jej matką.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustanowienie opieki naprzemiennie należy do kompetencji sądu powszechnego, zatem w razie braku orzeczenia sądowego, istnienia tego rodzaju opieki nie można w toku postępowania o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego domniemywać, bowiem organy administracji publicznej, realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, nie są uprawnione do badania, w jaki sposób w danym przypadku jest faktycznie sprawowana opieka nad dzieckiem przez jego rodziców (zob. wyrok NSA z 24.05.2018 r., I OSK 2997/17). Zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi i uregulowaniem kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi są sprawami cywilnymi, rozpatrywanymi w oparciu o przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, zaś ich rozpatrywanie należy do właściwości sądu powszechnego.

Wyrok NSA z 24.4.2020 r., I OSK 1227/19Redakcja
2020-06-05Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych