Stan faktyczny

Nadleśnictwo w oparciu o art. 22 ust. 2 SamPowiatU wystąpiło do Rady Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że Nadleśnictwo jako pracodawca zamierza wypowiedzieć Leśniczemu umowę o pracę zawartą 25.8.1986 r. na czas nieokreślony z powodu nienależytego wykonywania szczegółowo opisanych obowiązków pracowniczych w zakresie obrotu drewnem, w zakresie obowiązków związanych z nadzorem nad wykonywaniem prac w zagospodarowaniu lasu i w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących zgłaszania faktów naruszenia stanu posiadania nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo.

Uchwałą z 30.10.2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym, podjętą na podstawie art. 22 ust. 2 SamPowiatU Rada Powiatu nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu.

W uzasadnieniu uchwały, odwołując się do treści art. 22 ust. 2 SamPowiatU oraz wybranego orzecznictwa, Rada wskazała, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Organ stwierdził, że w jego ocenie, przepisu tego nie można interpretować w taki sposób, że rada musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Zdaniem Rady Powiatu z uzasadnienia okoliczności, które powodują zamiar pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę nie wynika, kiedy dokładnie, w jakim czasie, ile razy nastąpiły nieprawidłowości w wykonywanych przez radnego obowiązkach służbowych, czy też nienależyte wykonywanie zleconych zadań oraz co oznaczają sformułowania „znaczne uszkodzenia”, „znaczna ilość” – ile to jest „znaczne”. Zdaniem organu, skoro nienależyte wykonywanie obowiązków naraziło pracodawcę na straty finansowe, o których pracodawca wspomina to bez informacji, jakie są to konkretnie kwoty i jakim są udziałem w całym budżecie pracodawcy, powoduje brak możliwości oszacowania skali tych strat.

Rada Powiatu uznała, że uzasadniona jest odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Skarga do WSA

W skardze wniesionej do WSA Nadleśnictwo zaskarżyło w całości uchwałę Rady Powiatu. Uchwale zarzucono naruszenie art. 22 ust. 2 SamPowiatU poprzez jego niewłaściwą wykładnię polegającą na uznaniu, że decyzja Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym pozostawiona została swobodnemu uznaniu rady i ma charakter arbitralny, a także poprzez podanie w uzasadnieniu uchwały jako podstawy odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy zdarzeń związanych z wykonywaniem przez radnego mandatu, w sytuacji gdy pracodawca wskazuje na zupełnie inne podstawy.

W uzasadnieniu skargi strona podniosła, że Rada Powiatu jako organ podejmujący uchwałę w przedmiocie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z radnym powiatowym powinna to czynić w oparciu o przepisy przyznające jej taką kompetencje, a nie badać podstawy rozwiązania stosunku pracy, czy rozwiązanie stosunku pracy oparte jest na rzeczywistych przyczynach i czy nie jest pozorne, gdyż takie okoliczności podlegają kognicji sądu powszechnego – sądu pracy.

Wyrok WSA

WSA w Łodzi uznał skargę za zasadną. Sąd wskazał na wstępie, że w uchwale 7 sędziów z 24.11.1992 r., I PZP 55/92 Sąd Najwyższy wskazał, iż wyrażenie zgody przez radę gminy na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jest pozostawione do swobodnej decyzji rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy podstawą tego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Artykuł 25 ust. 2 zd. 2 SamGminU nakazuje radzie odmówić wówczas zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Przepis art. 25 ust. 2 SamGminU zawiera regulację analogiczną do art. 22 ust. 2 SamPowiatU, gdyż stanowi, iż rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Przytoczone w niniejszym uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych odnoszące się do art. 25 ust. 2 SamGminU, mają zatem odpowiednie zastosowanie przy interpretacji art. 22 ust. 2 SamPowiatU.

NSA w wyroku 5.6.2014 r., II OSK 3133/13 stwierdził, że skoro celem regulacji art. 25 ust. 2 SamGminU jest zapewnienie radnemu swobodnego sprawowania mandatu, a nie zabezpieczenie go przed utratą pracy, to rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zwolnienie, nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do „rozstania” się z pracownikiem, gdy ma to uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym i nie jest związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego. Tak, więc w każdym przypadku niewyrażenia zgody przez radę gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, powinno być wykazane, że wykonywanie przez pracownika mandatu radnego, choćby w najmniejszym stopniu, determinuje decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Powyższe prowadzi do wniosku, że powinno się wyraźnie oddzielić sferę interesów radnego, jako funkcjonariusza publicznego, posiadacza mandatu i członka organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, od sfery interesów pracowniczych radnego – pracownika. Dlatego też bezwzględna odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego. Innymi słowy przyjmuje się, że ochrona radnego ustanowiona została wyłącznie na użytek sytuacji, gdy pracodawca zamierza rozwiązać z nim stosunek pracy z przyczyn związanych z wykonywaniem mandatu i wówczas ustawodawca nakazuje radzie odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Przy zamiarze rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn, tj. niezwiązanych z wykonywaniem mandatu, jakiekolwiek by one nie były, ochrona radnego ma charakter relatywny (wyrok NSA z 6.7.2016 r., II OSK 847/16).

Ponadto podkreślić należy, że uchwała rady o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie rozstrzyga o tym, że radny ma być zwolniony, a jedynie usuwa przeszkodę rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, w razie wypowiedzenia umowy o pracę i ewentualnego sporu, co do zasadności tej decyzji, rozstrzygnięcie tego sporu będzie należało do właściwości sądu pracy.

W wyroku z 7.6.2018 r. NSA, II OSK 923/18 stwierdził, że art. 25 ust. 2 SamGminU powinien być wykładany w ten sposób, że rada gminy nie może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, oraz że związku z tym rada gminy jest uprawniona do oceny zasadności podstaw rozwiązania z radnym stosunku pracy tylko w takim zakresie, w jakim jest konieczny do wykazania, że podane przez pracodawcę przyczyny są pozorne, zaś rzeczywistymi przyczynami są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

W rozpoznawanej sprawie Rada Powiatu nie wykazała, że rozwiązanie stosunku pracy radnego nastąpiłoby w związku ze zdarzeniem związanym z wykonywaniem mandatu. Ochrona stosunku pracy radnego jest zaś uzasadniona tylko w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego. Celem art. 22 ust. 2 SamPowiatU nie jest bowiem zapewnienie radnemu nieusuwalności z pracy jaką wykonuje.

Wyrok w sposób jednoznaczny potwierdza, że rada powiatu (rada gminy) nie ma kompetencji do wyrażania stanowiska w zakresie zasadności rozwiązania z radnym stosunku pracy. Jej rolą jest jedynie zbadanie czy zwolnienie z pracy nie ma związku z wykonywaniem mandatu radnego. Konieczne jest bowiem rozdzielenie kompetencji rady i sądu pracy. Jeżeli rada podejmie uchwałę odmawiającą wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy bez uzasadnienia, że zwolnienie ma związek z pełnioną funkcją radnego, to uchwała taka musi być uznana za nieważną (stwierdzenie nieważności uchwały).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź