Prawo gospodarcze

Pokrycie kosztów holowania pojazdu do Polski

Regulacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zobowiązujące ubezpieczyciela do zwrotu kosztów holowania uszkodzonego w wypadku pojazdu wyłącznie na terytorium tego państwa, są niezgodne z prawem Unii. Trybunał uznał, że powodują one dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania bądź...

18.06.2021

Prawo podatkowe

Odsetki od kredytu to koszty wytworzenia lokalu

Odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na wytworzenie lokalu mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a PDOFizU. Podatnik nabywając nowy lokal wybudowany na jego zlecenie przez wykonawcę i remontując go, w istocie rzeczy nie nabył go, lecz...

17.06.2021

Prawo gospodarcze

Wątpliwości przy losowaniu spraw zaważą na procesach

Ponad miesiąc sędziowie warszawskiego wydziału do spraw własności intelektualnej mogli otrzymywać do rozpoznania sprawy, których nie wylosował dla nich ministerialny system. Sędzia, która zawiadomiła o problemie, straciła pracę w swoim dotychczasowym wydziale.

16.06.2021

Orzecznictwo

Skutki wniesienia odwołania „zwykłym” e-mailem

Brak na podaniu wnoszonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 § 2 KPA, o ile znany jest adres wnoszącego podanie.

15.06.2021

Prawo cywilne

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm niedługo głosować będzie nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. Jak obiecują pomysłodawcy zmian, mają one przyczynić się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, między innymi poprzez wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami...

14.06.2021

Przetestuj Legalisa

Komentarze i monografie C.H.Beck

Ponad 50 tysięcy aktywnie korzystających prawników

Przetestuj bezpłatnie

Zamów test

Dlaczego warto korzystać z Systemu Legalis?

Najszybszy czas reakcji
na zmiany w prawie

Używany w sądach, ministerstwach, prokuraturach
i urzędach centralnych

Pełen dostęp do wszystkich tomów Systemów Prawa

Ponad trzy tysiące Autorów
i Specjalistów prezentujących różne linie wykładni prawa