Prawo cywilne

Zmiana stanu prawnego uniemożliwia wydanie uchwały

Sąd Najwyższy nie podejmie uchwały, jeśli po przedstawieniu mu zagadnienia prawnego, nastąpiła zmiana stanu prawnego, która ma wpływ na treść zadanego pytania.

08.12.2021

Prawo karne

Legalność ukarania sensu stricto wiąże się z wyczerpaniem znamion określonego wykroczenia

Zachowanie opisane art. 116 § 1 KW polega na zaniechaniu w postaci niestosowania się do nakazów lub zakazów zawartych w przepisach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych lub do wskazań czy zarządzeń leczniczych wydawanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia. Jest to przestępstwo bezskutkowe polegające na narażeniu dobra prawnego...

07.12.2021

Prawo podatkowe

Rozliczanie w czasie korekty VAT in plus

Podwyższenie podstawy opodatkowania następuje dopiero w tym momencie, w którym znana jest kwota tego podwyższenia. Dlatego faktura korygująca wystawiana ze względu na przewidywaną z góry zmianę bazy kosztowej powinna być rozliczana co do zasady na bieżąco.

06.12.2021

Prawo pracy

Informacja o trybie rozwiązania stosunku pracy w treści świadectwa pracy

W wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z 19.8.2021 r. stwierdzono, że nie ma potrzeby ani prawnej możliwości wydania nowego, sprostowanego świadectwa pracy o innej treści niż pierwotna, w sytuacji gdy były pracownik dysponuje świadectwem pracy o właściwej treści, co dotyczy także informacji o...

03.12.2021

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp