Opinie

Duże zmiany w kształceniu aplikantów od 2022 r.

W 2022 r. szczegółowo przeanalizujemy program szkoleń, musimy się też lepiej przyjrzeć praktykom w sądach i prokuraturze – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

17.09.2021

Administracja i samorząd

Opiniowanie aktów prawnych nie uprawnia do wpisu na listę radców prawnych

Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się do doktorów nauk prawnych, którzy legitymują się odpowiednim praktycznym doświadczeniem prawniczym, którym są m.in. wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego jako główne, a nie jedynie incydentalne zajęcie – wynika...

16.09.2021

Prawo pracy

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w związku COVID-19

Wydaną przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy odmowę zawarcia umowy o wypłatę dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 można zaskarżyć do sądu administracyjnego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

15.09.2021

Prawo cywilne

Naruszenie dóbr osobistych bez prawa do zadośćuczynienia

Z samego naruszenia prawa do prywatności nie wynika jednak automatycznie prawo do finansowej rekompensaty za wywołaną tym krzywdę. Wręcz przeciwnie, jak już wskazano w polskim porządku prawnym jest wiele środków ochrony dóbr osobistych (prywatności), w szczególności środki ochrony niemajątkowej, w tym powództwo o ustalenie.

14.09.2021

Prawo cywilne

Wniosek o uzasadnienie warunkiem wniesienia zażalenia

Zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, mimo niezgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 357 § 21 KPC, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

13.09.2021

Wypróbuj

System Legalis

Pełna wersja na 14 dni

Komentarze i monografie C.H.Beck, Systemy Prawa, aktualności prawne

Uzyskaj dostęp