Większość źródeł informacji gospodarczej w Polsce jest ogólnie dostępna i bezpłatna. Dlaczego więc inwestować w rozwiązanie takie jak Beck KRS? Odpowiedź zamyka się w jednym słowie: agregacja.

Wartość, którą przynosi korzystanie z Beck KRS polega na kompilowaniu informacji z wielu źródeł w jednej bazie danych. Pozwala to wygodnie wyszukać i prześwietlić większość podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym w Polsce, również tych, które już zakończyły działalność.

Z jakich źródeł danych czerpie Beck KRS?

Monitor Sądowy i Gospodarczy. Oficjalny publikator ogłoszeń o zmianach w KRS wydawany w formacie PDF. To historycznie najważniejsze źródło informacji gospodarczej. Niestety ze względu na formę – kilkusetstronicowy dokument tekstowy – stawia wysoki próg dostępu do informacji gospodarczej. Beck KRS od początku swojego istnienia przetwarza ogłoszenia MSiG korzystając z coraz bardziej zaawansowanych algorytmów. Dziesiątki tysięcy ogłoszeń miesięcznie jest analizowanych i zamienianych na wpisy w bazie danych. Co ważne, proces ten ma charakter ciągły dzięki czemu budowana jest historia ogłoszeń danego podmiotu.

Czego można się dowiedzieć z MSiG?

 • rejestracja i wykreślenie podmiotów z rejestru;
 • wszelkie zmiany we władzach i nadzorze spółek;
 • zmiany w strukturze właścicielskiej;
 • ogłoszenia dotyczące emisji akcji, upadłości, restrukturyzacji i przekształceń;

Odpisy aktualne i pełne z Krajowego Rejestru Sądowego. Informatyzacja KRS postępowała stopniowo na przestrzeni ostatnich lat. Skutkowało to poszerzeniem dostępu do danych z rejestru. Najpierw w formie odpisów aktualnych (odzwierciedlających stan spółki na dzień wygenerowania odpisu) a później, w uzupełniających je odpisach pełnych (zgodnie z nazwą zawierają pełną historię spółki). Barierą dla wygodnego konsumowania informacji zawartych w odpisach jest, podobnie jak w przypadku MSiG, forma ich publikacji – rozbudowany, tabelaryczny PDF.

W najnowszej odsłonie Beck KRS zaimplementowane zostały odpisy aktualne i pełne jako dodatkowe, wspierające źródło danych względem MSiG. Ich analizą, ekstrakcją i syntezą z danymi pochodzącymi z MSiG zajmuje się specjalny algorytm.  Oprócz odpisów włączone do zostały bazy sprawozdania finansowe, które od trzech lat składane są w formie elektronicznej do KRS.

Co zmienia wykorzystanie odpisów z KRS?

 • dostęp do źródłowych plików wprost z aplikacji;
 • następcza sanityzacja danych MSiG w oparciu o odpisy pełne – zdarza się, że w MSiG brakuje niektórych ogłoszeń, odpisy pełny uzupełnia te luki;
 • poszerzenie zakresu podmiotów prezentowanych w bazie – ogłoszenia w MSiG publikują tylko podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS (jedna z dwóch części KRS), mając ich odpisy możemy zrekonstruować ich profile;
 • sprawozdania finansowe spółek dostępne w ich profilach (i przetworzone do formatu .xls).
Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS Sprawdź

Przyznane dofinansowania UE i zamówienia publiczne. Dwa nowe źródła danych pozwalają dowiedzieć się więcej o działalności podmiotu niż jest możliwe analizując jedynie PKD i sprawozdanie finansowe. Beck KRS pobiera i przetwarza dane z zasobów Komisji Europejskiej i polskiego Biuletynu Zamówień Publicznych.

Do czego przydają się dane o dofinansowaniach i przetargach?

 • określenie specyfiki działalności podmiotu;
 • oszacowania wielkości tej działalności;
 • uzyskania wglądu w niektóre z prac R&D jeśli pozyskano na nie dofinansowania.

Informacje o zadłużeniu. Drugą stronę działalności gospodarczej stanowią zobowiązania podmiotów, szczególnie takie, które rzutują na ich płynność finansową i mogą stanowić sygnał ostrzegawczy. Podstawowe dane rejestrowe nie pozwalają łatwo zidentyfikować, które spółki są ryzykownym kontrahentem lub partnerem. Dopiero połączenie danych z KRS i z zewnętrznych źródeł otwierają taką możliwość.

Jakie narzędzia do wykrycia zadłużonych podmiotów posiada Beck KRS?

 • dane o zobowiązaniach wpisanych do KRS – informacje z tej kategorii stanowią zazwyczaj wyraźną „czerwoną flagę”, wpisuje się je po decyzji sądu rejestrowego i z reguły wiążą się z upadłością;
 • dane z publicznych giełd długów – to swoisty papierek lakmusowy, który wskazuje w czasie rzeczywistym na narastające problemy finansowe spółki, dzięki nim słaba kondycja podmiotu ujawnia się jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu upadłości.

Internetowy media clipping. Zagłębiając się w sieć powiązań i historię działalności gospodarczej warto mieć podgląd na obraz medialny badanych podmiotów. Z profilami spółek łączymy dane z kilkunastu internetowych portali. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wątków kompletnie niewidocznych w danych rejestrowych. Beck KRS poszerza w ten sposób spektrum informacji o uczestnikach obrotu gospodarczego.

Eksploracja powiązań i research gospodarczy w Beck KRS

Ze względu na ilość gromadzonych danych Krajowy Rejestr Sądowy stanowi kopalnię wiedzy na temat powiązań kapitałowo-osobowych. Jednakże w swojej nieprzetworzonej formie opartej o ogłoszenia MSiG i odpisy KRS pozwala na jedynie punktową analizę. Ktoś zainteresowany prześledzeniem historii i sieci powiązań danej osoby czy spółki jest ograniczony do jednego dokumentu – odpisu. Dopiero narzędzie takie jak Beck KRS pozwala przeglądać dane rejestrowe w efektywny sposób.

Beck KRS oferuje dwa sposoby eksploracji powiązań: graf oraz zestawienia.

Graf powiązań

Graf wizualizuje powiązania kapitałowo-osobowe w formie interaktywnej sieci. To wygodna metoda eksploracji powiązań. Umożliwia ona łatwe zrozumienie relacji łączących podmioty zarejestrowane w KRS oraz osoby sprawujące w nich funkcje. Najważniejsze funkcjonalności grafu:

 • Kompletność. Graf prezentuje wszystkie dane o powiązaniach zgromadzone w Beck KRS. Co więcej, pozwala wskazać datę na jaką powiazania mają zostać wyświetlone. Dodatkowo umożliwia wyświetlanie niepowiązanych ze sobą podmiotów w celu porównania ich struktury.
 • Interaktywność. Wyświetloną sieć powiązań można swobodnie modyfikować przesuwając poszczególne elementy i rozwijając ich powiązania. Bezpośrednio z poziomu grafu da się również wywołać profil każdego wyświetlonego podmiotu w celu dalszej analizy.
 • Zestaw filtrów umożliwia wyróżnianie typów relacji lub obiektów prezentowanych na grafie. Ponadto, jednym kliknięciem można wyróżnić najbliższe relacje danego podmiotu. Użycie filtrów sprawia, że nawet rozbudowane sieci powiązań stają się przejrzyste.
 • Graf można wyeksportować jako plik .jpg lub .png (bez tła). Pozwala to na wykorzystanie efektów analizy w dokumentach lub prezentacjach.

Zestawienia powiązań

Alternatywę dla grafu stanowi zakładka „Powiązania” dostępna w profilu każdego podmiotu skatalogowanego w Beck KRS. Prezentuje te same informacje co graf ale ujęte w formie czytelnych zestawień:

 • Osoby powiązane. Wykaz wszystkich osób, które są lub były powiązane z danym podmiotem. Dla każdej z osób prezentowane są sprawowane funkcje wraz z okresem ich pełnia zrekonstruowanym na podstawie danych rejestrowych. Zestawienie szczególnie przydatne do prześledzenia aktywności danej osoby w obrębie analizowanego podmiotu.
 • Funkcje i organy. Lista osób, które przewinęły się przez podmiot uporządkowana według funkcji. Dzięki takiemu ujęciu danych można szybko zweryfikować historię obsady zarządu czy rady nadzorczej.
 • Wspólnicy i portfel udziałów. Katalog aktualnych i historycznych udziałowców spółki oraz wykaz podmiotów zależnych – czyli tych, w których udziały posiada lub posiadał analizowany podmiot. Analiza tak ustrukturyzowanych informacji o udziałach pomaga prześwietlić relacje właścicielskie.

Profile osób posiadają analogiczny zestaw narzędzi wzbogacony dodatkowo o wykaz powiązań osobowych. Dzięki nim możliwe jest, z poziomu profilu analizowanej osoby, zweryfikowanie z kim jest lub była ona powiązana organizacyjnie.

Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS Sprawdź