COVID-19. Komentarz BeckOK® do Tarcz antykryzysowych pod red. dr. K. Szmida prezentuje w wyczerpujący sposób rozwiązania wprowadzone przez ustawy wydane w związku z łagodzeniem skutków stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rozwiązania te zostały wprowadzone z myślą zarówno o przedsiębiorcach, pracownikach, jak i konsumentach. Głównym celem było ograniczenie zagrożenia dla zdrowia publicznego i uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). Ustawy antykryzysowe mają na celu wsparcie polskiej gospodarki. Obejmują m.in. zwolnienia określonych podmiotów ze składek ZUS, świadczenie postojowe oraz ochronę konsumentów, rozwiązania podatkowe czy w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych form porozumiewania się na odległość.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Na COVID-19. Komentarz do tarcz antykryzysowych składają się komentarze do:

  • ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz | Stan prawny wydania: lipiec 2020 r.
  • ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz | Stan prawny wydania: czerwiec 2020 r.
  • ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Komentarz | Stan prawny wydania: czerwiec 2020 r.
  • ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Komentarz | Stan prawny wydania: czerwiec 2020 r.

BeckOK® Komentarze zawsze aktualne to seria komentarzy w wersji elektronicznej zawierająca praktyczne omówienie najważniejszych kodeksów wraz z odesłaniem do tekstów ustaw oraz treści najważniejszych orzeczeń.
Elektroniczna forma produktu umożliwia jego częstą aktualizację. Klient BeckOK® otrzyma dostęp do pełnego archiwum poprzednich wersji komentarza.

Niniejszy komentarz jest tworzony przez zespół ponad 40 autorów, prawników-praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień (trzypłaszczyznowa struktura).

Komentarz stanowi niezbędną pomoc dla praktyków prawa, pozwalając odnaleźć się w ogromie rozwiązań wprowadzonych przez tzw. ustawy antykryzysowe.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →