W module  Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe w serii komentarze Beck Online od maja 2022 r. dostępny jest komentarz do ustawy
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających w pierwszym wydaniu prezentuje stan prawny na 24.2.2022 r. Odnosi się on nie tylko do przepisów ustawy, które obecnie wywierają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie banków spółdzielczych,
lecz zawiera również omówienie przepisów wyznaczających etapy transformacji, jaką banki spółdzielcze przeszły w Polsce na początku XXI w.

Komentarz może być przydatny dla zainteresowanych funkcjonowaniem banków spółdzielczych nie tylko w wymiarze wewnętrznym,
lecz również w wymiarze zewnętrznym, w szczególności w relacjach z kontrahentami, bankami tworzącymi system ochrony, jak również
z Komisją Nadzoru Finansowego. Zawarte w nim pogłębione analizy dotyczą zagadnień o praktycznym znaczeniu dla funkcjonowania banków spółdzielczych. Z tego powodu może być on interesujący nie tylko jako punkt wyjścia dla teoretycznych rozważań, lecz również jako publikacja pomocna w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych problemów. Na szczególną uwagę zasługują szerokie analizy dotyczące nadzoru, systemu ochrony i zrzeszeń banków spółdzielczych, których przedmiotem rozważań są problemy wyrastające na styku prawa prywatnego i prawa publicznego.

Zespół autorski  obejmuje przedstawicieli nauki zajmujących się problematyką prawa spółdzielczego i funkcjonowania banków spółdzielczych: dr Paweł Lenio, dr Aleksandra Nadolska, prof. ucz. dr hab. Witold Srokosz, dr Paweł Szczęśniak, dr Anne-Marie Weber
oraz dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska.

Redaktorem naukowym komentarza oraz modułu Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe jest dr hab. Bogusław Lackoroński, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.