Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK® pod redakcją Marzeny Jaworskiej, Doroty Grześkowiak-Stojek, Julii Jarnickiej, Agnieszki Matusiak to obecnie jedyny aktualny komentarz omawiający nową ustawę PZP z 11.9.2019 r. wraz z nowelizacjami tej ustawy z 2020 r., która weszła w życie 1.1.2021 r.

Jedyny na rynku komentarz do nowej ustawy PZP w Systemie Legalis. Kup dostęp online → Sprawdź

Nowe Prawo zamówień publicznych niewątpliwie stanowi odpowiedź na kluczowe problemy rynku zamówień publicznych zidentyfikowane na gruncie ustawy z 2004 r., uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych oraz wielokrotnie zmienianej, a przez to niespójnej i trudnej w stosowaniu. Wśród nich wymienić należy m.in. nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym, wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast wysokiej jakości lub najbardziej efektywnych w dłuższym okresie, niskie zainteresowanie procedurami negocjacyjnymi oraz nabywaniem produktów innowacyjnych czy choćby nowoczesnych i przede wszystkim zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych.

Autorki
Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-StojekJulia JarnickaAgnieszka Matusiak

Więcej: Radca prawny Marzena Jaworska o nowej rzeczywistości zamówień publicznych →

  • Nowego ujęcia doczekała się organizacja procesu zakupowego.
  • Wprowadzono nową instytucję odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także nowe przesłanki odrzucenia oferty i nowe możliwości unieważnienia postępowania. Zrezygnowano z osobnego oświadczenia o wykluczeniu wykonawcy, łącząc je z czynnością odrzucenia wniosku albo oferty.
  • Nowe przepisy zawierają katalog klauzul abuzywnych (np. co do zasady zakaz naliczania kar umownych za opóźnienie czy zachowania wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z prawidłowym wykonaniem umowy) ale też takich postanowień, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w każdej umowie (np. określenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych).
  • Zmniejszeniu uległy obciążenia finansowe wykonawców.
  • Zwiększono dostępność do środków ochrony prawnej.

 

Zamów bezpłatny test Systemu Legalis →

 

Autorki (radcy prawni i adwokat – wspólnicy JMGJ Kancelaria Prawna Sp. J. w Warszawie), na co dzień zajmują się wyspecjalizowanym doradztwem z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych, łącząc doświadczenia wielu branż i w konsekwencji mając możliwość wieloaspektowego spojrzenia na ten sam problem.

Komentarz jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawców – na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, późniejszej jego realizacji, a także na etapie prowadzenia sporów wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stan prawny ustalony został na dzień 1.1.2021 r.