System Legalis wzbogacony został w październiku  2021 r. o 7 023 nowych orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, powszechnych i europejskich, które można znaleźć w Bazie Prawa.
Kompletna baza orzecznictwa to obecnie 2 575 172 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 169 nowych artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Redakcja poleca

Spośród najnowszych komentarzy opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, wyd. 5. Izabela Heropolitańska, dr Agnieszka Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 7. Red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC. Komentarz, wyd. 2. Dr hab Henryk Haak, Anna Haak–Trzuskawska
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd.  5. Red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 8. Prof. dr hab. Jan Barcz
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK, wyd. 30. Red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona). Komentarz BeckOK, wyd. 2. Red. prof. dr hab. Konrad Osajda
 • Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Komentarz BeckOK, wyd. 6. Red. prof. dr hab. Konrad Osajda
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Komentarz BeckOK, wyd. 2. Red. prof. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz BeckOK, wyd. 6. Red. prof. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Komentarz. Red. dr hab. Ewa Katarzyna Czech.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w październiku 2021 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik  2021 r. →