Prawo spadkowe przedsiębiorców, wchodzące w skład modułu specjalistycznego BeckOK Kodeks cywilny, składa się z komentarzy dotyczących najważniejszych regulacji prawnych istotnych dla przejścia przedsiębiorstwa na następców. Zagadnienie to obejmuje szeroko, uwzględniając, z jednej strony, kwestię zarządzania takim przedsiębiorstwem w trudnym okresie sukcesji (do czasu wyjaśnienia kwestii spadkowych i objęcia go we władanie przez spadkobierców) oraz, z drugiej strony, kwestię dziedziczenia przedsiębiorstwa jako samodzielnego przedmiotu obrotu. Ponadto, uwzględniono kwestię dziedziczenia członkostwa w osobowych spółkach handlowych,
a także dziedziczenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych. O kompleksowym charakterze komentarzy świadczy uwzględnienie aspektów proceduralnych, a także problematyki upadłościowej i restrukturyzacyjnej, jak również skutków w zakresie prawa pracy.

Specyfika komentowanej materii, która nie została kompleksowo unormowana w żadnym akcie prawnym, skutkuje objęciem komentarzem w ramach modułu poszczególnych, relewantnych merytorycznie, przepisów z różnych aktów prawnych.
W konsekwencji moduł obejmuje komentarze do następujących przepisów:

  • ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
  • 95z–95zl ustawy – Prawo o notariacie;
  • 59c ustawy – Prawo bankowe;
  • 181, 6651–6655 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
  • 58, 60, 80, 99, 101, 124, 148, 183, 30041, 583 ustawy – Kodeks spółek handlowych;
  • 872 ustawy – Kodeks cywilny;
  • 72 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne;
  • 7, 11a, 119–123, 418–425 ustawy – Prawo upadłościowe;
  • 30 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz
  • 632 ustawy – Kodeks pracy.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień jak: zarząd sukcesyjny (ustanowienie, wykonywanie, wygaśnięcie, pozycja zarządcy sukcesyjnego, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku), czynności notarialne związane z sukcesją przedsiębiorstw, prowadzenie rachunku bankowego po śmierci przedsiębiorcy, regulacje z zakresu postępowania cywilnego związane z zarządem sukcesyjnym, następstwo prawne w odniesieniu do udziału w spółce cywilnej oraz udziału w spółkach handlowych (osobowych
i kapitałowych), problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście zarządu sukcesyjnego, wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego
na wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej oraz na stosunki pracy pracowników przedsiębiorstwa w spadku.

Komentarz został opracowany przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych, co pozwala nie tylko na klarowne przedstawienie treści, lecz czyni z niego bardzo użyteczny i łatwy do wykorzystania w praktyce instrument. Co do zasady, komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej. Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znaczenie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzygnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie. Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych problemów, dzięki czemu „blok tekstu” nigdy nie jest zbyt długi, a raczej krótki i przejrzysty. Dzięki dodanemu do komentarzy do poszczególnych przepisów spisowi treści łatwo i szybko można dotrzeć do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza. Wreszcie płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często powołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne oraz prawnoporównawcze.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstające w związku z ich wykładnią wątpliwości.

Autorzy: Wojciech Bańczyk, dr Patryk Bender, dr Kacper Górniak, dr hab. Piotr Grzebyk, Krzysztof Grzegorczyk, dr Wojciech Iwański,
dr Aleksander Jakubowski, dr Karolina RokickaMurszewska, dr hab. Andrzej Stempniak, Kamil Wielgus

Sprawdź nowe komentarze >>