Zgodnie z art. 2 pkt. 32a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; dalej: VATU) faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym ją w tym systemie. Zgodnie zaś z art. 106nd ust. 2 VATU KSeF jest to system teleinformatyczny, służący m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania oraz umożliwiania dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz powiadamiania o ich wystawieniu. Ma zastosowanie także w nadawaniu, zmianie i odbieraniu uprawnień do korzystania z systemu, powiadamianiu podmiotów o nadanych lub odebranych uprawnieniach czy też analizie i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Przepisy KSeF weszły w życie wraz z ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2076; dalej: ZmVATU21(3)). Tworzą one póki co fakultatywny system KSeF. Jest wielce prawdopodobne, że podstawowe pojęcia znane już dziś zachowają swoją aktualność również pod rządami systemu obligatoryjnego. Dlatego można pokusić się o interpretację kwestii budzących wątpliwości. Jedną z nich są błędy w fakturach ustrukturyzowanych oraz ich następstwa.

Faktury: Błędy formalne

Zgodnie z udostępnionymi informacjami system KSeF będzie walidował zgodność struktury pliku XML faktury ustrukturyzowanej ze wzorem logicznym e-Faktury w formacie XSD. Dodatkowo będzie także weryfikował posiadane uprawnienia do korzystania z KSeF osoby, która taką fakturę wystawiła. Jeżeli system zidentyfikuje błędy w tym zakresie, to wysyłka faktury nie dojdzie do skutku. Zatem faktura nie będzie uznana za wystawioną w rozumieniu art. 106na ust. 1 VATU. W takim wypadku trzeba będzie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych i ponowić wysyłkę faktury.

Faktura, która została odrzucona, nie jest uznawana za wystawioną, zatem nie można do niej wystawić korekty ani jej anulować. To od decyzji podatnika zależy, czy będzie on chciał ją poprawić i wysłać ponownie do KSeF. Nie ulega też wątpliwości, że przed wysyłką (próbą wysyłki) faktury do KSeF podatnicy powinni więc weryfikować jej poprawność formalną.

Podatki 2022 z aktualizacją online. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Faktury: Błędy rachunkowe

Załóżmy jednak, że faktura spełnia wymogi formalne. Zaistnieją jednak w jej treści uchybienia, np. błędy rachunkowe lub inne pomyłki. Dla odmiany faktura taka zostanie przyjęta do KSeF. Nie weryfikuje on bowiem błędów rachunkowych zawartych w fakturze. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Zwłaszcza, jeśli błędy dotyczą pozycji wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt. 8-15 VATU, czyli np. ceny towaru lub usługi (jednostkowej lub łącznej) lub stawki podatku. W takich wypadkach nie ma możliwości wystawienia przez nabywcę noty korygującej zgodnie z art. 106k ust. 1 VATU.

Z kolei w przypadku korekt niewpływających na wartość podstawy opodatkowania i kwotę podatku (np. data sprzedaży, adnotacja MPP itp.) wciąż istnieje możliwość wystawienia w tym zakresie noty korygującej przez nabywcę (poza KSeF). Trudno przewidzieć, czy taka możliwość będzie zachowana w momencie obligatoryjności KSeF. Z całą pewnością w takich sytuacjach możliwe jednak jest (i będzie) także wskazać prawidłową treść korygowanych pozycji.

Polski ład – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Faktura: Błędny NIP nabywcy

Szczególnym rodzajem błędu na fakturze może być jej wystawienie ze wskazaniem niewłaściwego numeru NIP nabywcy. Sytuacja w tym zakresie może być dwojaka. Po pierwsze faktura została wystawiona na kompletnie niewłaściwego kontrahenta i wszystkie dane identyfikacyjne w niej zawarte są nieprawidłowe (nie tylko NIP, ale też np. nazwa i adres). Po drugie jednak dane indentyfikacyjne (np. nazwa i adres) są prawidłowe, ale wkradł się błąd w numerze identyfikacyjnym. Co w takiej sytuacji począć?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że w przypadku przesłania do systemu KSeF faktury z błędnym NIP-em nabywcy, w celu skorygowania zaistniałej sytuacji należy przesłać fakturę korygującą „do zera” błędnym NIP-em nabywcy i dodatkowo przesłać odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy. Takie podejście wynika z uwarunkowań systemowych. Faktura z błędnym NIP-em nabywcy zostanie bowiem po przetworzeniu udostępniona podmiotowi o takim numerze NIP. Trafi ona więc nie tam, gdzie powinna. W takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej błędny numer NIP na inny prawidłowy. W KSeF nie będzie miała miejsca sytuacja, w której fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, a jedynie numer NIP podany w fakturze był błędny. Niezbędne jest „zerowanie”. To dalej idąca zasada niż dziś, bowiem „zerowanie” faktur, jakkolwiek powszechne, w praktyce akceptowane jest tylko w przypadku całkowicie błędnie określonego nabywcy.

Od 1.1.2021 r. obowiązują przepisy ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419; dalej: ZmVATU20). Tzw. pakiet SLIM VAT wywrócił do góry nogami zasady rozliczania faktur korygujących. Zwłaszcza w przypadku faktur in minus podatnicy wciąż borykają się z wątpliwościami interpretacyjnymi odnośnie definiowania uzgodnienia i spełnienia przyczyn korekty (zgodnie z art. 29a ust. 13 VATU).

Już dziś zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt. 5 VATU, w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych podatnik-wystawca faktury korygującej nie musi uzbrajać się w dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunku korekty. Podobnie odbiorca korygującej faktury ustrukturyzowanej in minus jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał przy użyciu KSeF fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej (art. 86 ust. 19d VATU). Nie musi bazować w tym zakresie na uzgodnieniu i spełnieniu warunku korekty. Obydwie ww. zasady „wyłączają” kontrowersyjne przepisy SLIM VAT w przypadku faktur ustrukturyzowanych, co samo w sobie jest chyba największą (póki co) zachętą do korzystania z fakultatywnego KSeF. Jest spora szansa, że wraz z wejściem w życie obligatoryjnego KSeF obecne zasady rozliczania faktur korygujących in minus okażą się nieużyteczne i również trafią do lamusa. Nikt po nich nie będzie płakał. Jeśli więc szukać korzyści związanych z wejściem w życie KSeF, to właśnie w tym miejscu.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →