Stan faktyczny rozpatrywanej sprawy

P.B. (dalej: Skarżący), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 22.9.2022 r. Nr (…) w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2022 r.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie z 30.11.2022 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego do: (i) uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (…) zł, jak również do (ii) usunięcia braków formalnych skargi przez podpisanie pełnomocnictwa lub nadesłanie podpisanego pełnomocnictwa do działania w imieniu Skarżącego przed WSA w Szczecinie lub przed sądami administracyjnymi, w terminie siedmiu dni od doręczenia przedmiotowego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwania zostały wysłane na adres elektroniczny pełnomocnika Skarżącego i uznane za doręczone 22.12.2022 r.

Stan prawny

WSA w Szczecinie w pierwszej kolejności wskazał przepisy postępowania sądowoadministracyjnego mające zastosowanie w rozpatrywanej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259; dalej: PostAdmU) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie zaś do art. 220 § 1 PostAdmU sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 220 § 2, 3 i 3a PostAdmU, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 PostAdmU). Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 PostAdmU). Ponadto zgodnie z art. 57 § 1 PostAdmU skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 46 § 1 pkt. 4 PostAdmU każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jednocześnie WSA w Szczecinie zwrócił uwagę na zasady dotyczące pism wnoszonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i wskazał, że stosownie do art. 37 § 1 i 1a PostAdmU pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do skargi pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy bądź jego wierzytelny odpis, przy czym radca prawny może samodzielnie dokonać uwierzytelnienia dokumentu pełnomocnictwa. W przypadku, gdy odpis pełnomocnictwa został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnienia dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Zgodnie z art. 46 § 2a PostAdmU w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w art. 46 § 2a PostAdmU dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b PostAdmU). Zgodnie zaś z art. 49 § 1 PostAdmU, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie natomiast do art. 58 § 1 pkt. 3 PostAdmU, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Powyższy przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem w przypadku nieuzupełnienia przez stronę skarżącą braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi. Konieczne jest bowiem wykazanie umocowania do działania przed sądem administracyjnym.

Nieuzupełnieniem braków formalnych jest zarówno niewykonanie wezwania do uzupełnienia w ogóle, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, jak też jego niepełne wykonanie, np. uzupełnienie, ale tylko częściowe. Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie jako nieuzupełnienie braków formalnych skargi należy kwalifikować nie tylko samo niewykonanie wezwania, lecz także jego nieprawidłowe czy niepełne wykonanie (postanowienie NSA z 13.5.2011 r., II OSK 856/11, Legalis). W takiej sytuacji dopuszczalne jest ponowne wzywania strony do uzupełnienia, co w szczególności dotyczy takiego przypadku, w którym istnieją wątpliwości co do rzeczywistych zamiarów skarżącego. Wówczas sąd może ponownie wezwać do określenia charakteru pisma wraz z pouczeniem (postanowienie NSA z 9.9.2008 r., I OZ 661/08, Legalis).

Jednocześnie – jak wskazuje się w orzecznictwie – gdy przy analizie pisma strony sąd uzna, że jest ono obarczone istotnym brakiem formalnym, wzywa stronę do jego uzupełnienia, a obowiązkiem strony jest wykonanie tego wezwania zgodnie z jego treścią i w wyznaczonym terminie – pod rygorem wskazanym w tym wezwaniu (postanowienie NSA z 14.9.2011 r., II OSK 1744/11, Legalis). Innymi słowy – sąd nie może (za stronę) podejmować czynności mających na celu uzupełnienie braków formalnych pisma, a tym samym wyręczać ją w wykonywaniu ciążących na niej obowiązków procesowych.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Obligatoryjne elementy pisma wniesionego drogą elektroniczną

Przenosząc powyższy stan prawny i rozważania na temat zasad wnoszenia pism drogą elektroniczną i ich obligatoryjnych elementów, dodatkowych w stosunku do wymogów stawianych pismom wnoszonym w formie papierowej na grunt rozpatrywanej sprawy, WSA w Szczecinie wskazał, że pełnomocnictwo załączone do przesłanej drogą elektroniczną skargi nie zostało uwierzytelnione przez pełnomocnika Skarżącej zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami. Samo zaś podpisanie skargi bądź pisma przewodniego podpisem zaufanym nie może być uznane za równoznaczne ze złożeniem oryginału pełnomocnictwa bądź z jego uwierzytelnieniem (uchwała NSA z 6.12.2021 r., I FPS 2/21, Legalis i postanowienie NSA z 15.12.2022 r., I FZ 272/22, Legalis). Dlatego też do pełnomocnika Skarżącego skierowano wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego oraz do usunięcia braków formalnych skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotowe wezwanie nie zostało jednak przez pełnomocnika Skarżącego odebrane. Wezwanie uznano za doręczone w trybie zastępczym, na podstawie art. 74a § 8 PostAdmU, 22.12.2022 r. W wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upłynął 29.12.2022 r., nie uiszczono wpisu od skargi oraz nie usunięto braków formalnych skargi w ogóle, co skutkuje odrzuceniem skargi, po rozpoznaniu jej na posiedzeniu niejawnym, stosownie do art. 220 § 3 PostAdmU oraz art. 58 § 1 pkt. 3 PostAdmU.

Komentarz

Przedmiotem rozważań WSA w Szczecinie na gruncie stanu faktycznego ustalonego w rozpatrywanej sprawie było udzielenie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego i udzielenie pełnomocnictwa na piśmie w postaci papierowej, a następnie uwierzytelnienie go przez pełnomocnika celem przesłania go do sądu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz ze składanym tą drogą pismem, np. skargą. Odpis pełnomocnictwa sporządzonego na piśmie w postaci papierowej powinien po pierwsze zostać sporządzony w formie dokumentu elektronicznego (co w praktyce oznacza po prostu jego zeskanowanie), a po drugie – uwierzytelniony przez samego pełnomocnika z wykorzystaniem:

  1. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  2. Podpisu zaufanego albo
  3. Podpisu osobistego.

Dopiero tak przygotowane pełnomocnictwo może stanowić załącznik do pisma wnoszonego do sądu w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu, bez ryzyka zarzutu braku formalnego pełnomocnictwa w postaci braku jego podpisu, skutkującego – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do uzupełnienia ww. braku – odrzuceniem pisma przez sąd.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →