W postępowaniu „biuletynowym”, tj. o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych, zamawiający może dopuścić składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decyzja o tym, czy także składanie np. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia będzie możliwe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu, należy do zamawiającego. Jeżeli taką podejmie, to należy o tym zamieścić stosowne postanowienia w SIWZ.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Podkreślić należy, że przepis art. 18a pkt 4 ZmZamPublU16, który wskazuje na możliwość wyrażenia w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych zgody przez zamawiającego na złożenie oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie przesądza o niedopuszczalności złożenia oferty przez wykonawcę w formie pisemnej. Wręcz przeciwnie, jeżeli zamawiający dopuści oferty „elektroniczne”, wykonawcy będą mogli wtedy wybrać, która z form będzie dla nich bardziej dogodna. Mają jednakże prawo złożyć ofertę tylko w jednej formie, tj. albo papierową ofertę (w oryginale z własnoręcznym podpisem), albo ofertę w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy zamawiający dopuści w SIWZ i w ogłoszeniu złożenie oferty w formie pisemnej albo elektronicznej, nie oznacza to automatycznie składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu. Podobnie będzie w odniesieniu do pozostałej komunikacji. Taka możliwość powinna być „dodatkowo” jednoznacznie wpisana w SIWZ odpowiednio do tego zakresu. Jeżeli zamawiający nie dopuści przekazywania wskazanych wyżej oświadczeń lub dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej składane są one wtedy w tradycyjnej formie. Należy mieć na uwadze zwłaszcza § 2 ZmDokWykR. Wynika z niego, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wszczętych w okresie od 18.10.2018 r. do 31.12.2020 r., w których ‒ zgodnie z wyborem zamawiającego ‒ nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w DokWykR, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w DokWykR, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, a poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź