Stan faktyczny

Do sądowego sporu dotyczącego budowy podziemnego zbiornika retencyjnego doszło pomiędzy Inwestorem a Starostą. Mężczyzna, który chciał odprowadzać z dachu swojego domu deszczówkę i gromadzić ją w pojemniku umieszczonym pod powierzchnią gruntu, zgłosił do urzędu zamiar rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia. Pomimo że Inwestor przedłożył dosyć szczegółowe plany realizacji takiej instalacji, Starosta wniósł sprzeciw przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W uzasadnieniu swojej decyzji podniósł, że planowana inwestycja nie została ujęta w wykazie przedstawionym w art. 29 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351; dalej: PrBud), który określa inwestycje niewymagające pozwolenia na budowę. Z tego względu w opinii Organu nie można było przyjąć zgłoszenia przedmiotowych robót, które w świetle ww. ustawy wymagają pozwolenia na budowę.

Inwestor złożył odwołanie od decyzji Organu I instancji i domagał się jej uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazywał, że decyzja została wydana na podstawie ustawy w brzmieniu nieobowiązującym w dacie wydania decyzji. W podstawie prawnej wskazano (Dz.U. z 2010 r. poz. 1333 ze zm.), a obowiązujące PrBud w dniu wydania decyzji zostało opublikowane pod pozycją (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Co więcej mężczyzna wskazał, że przepis art. 29 PrBud obejmuje pozycje, w które wpisuje się planowana przez niego inwestycja, czyli art. 29 ust. 1 pkt 3, pkt 3a, pkt 19a lit. c, pkt 20 i pkt 27 PrBud. Zdaniem Skarżącego, skoro ustawodawca zwolnił inwestycje o większym stopniu skomplikowania z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, to tym bardziej należy wnosić, że inwestycja, którą zaplanował, także jest zwolniona z obowiązku uzyskania tego pozwolenia.

Starosta sprostował omyłkę pisarską dotyczącą publikatora ustawy, ale Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zgodził się on ze Starostą, że planowana inwestycja nie została objęta zwolnieniem z art. 29 PrBud. W opinii Organów, gdyby zamysłem prawodawcy było zwolnienie zbiorników tego rodzaju z oprzyrządowaniem, to wówczas zawarłby taki przepis w art. 29 PrBud. W konsekwencji Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę takiego zbiornika w sytuacji, gdy planuje jego budowę niezależnie od domu, z którym zbiornik ma być powiązany.

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Rozstrzygnięcie WSA

WSA w Poznaniu w wyroku z 11.1.2022 r., II SA/Po 319/21, Legalis, stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Sąd wziął pod uwagę część zarzutów Inwestora, a także inne względy, o których nie było mowy w skardze. Co prawda skład orzekający zgodził się z Organami niższych instancji, że powołane przepisy art. 29-31 PrBud faktycznie nie zawierają wyjątków, które regulują inwestycję opisaną w zgłoszeniu złożonym przez Skarżącego, jednak nie podzielił opinii, że skoro przepis nie obejmuje konkretnej inwestycji, to zgłoszenie sprzeciwu do jej realizacji było obligatoryjne.

Sąd zwrócił uwagę na przepis art. 29 ust. 2 pkt 6 PrBud, dotyczący zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Chociaż wody opadowej nie da się zakwalifikować do kategorii nieczystości ciekłych, choćby ze względu na ich definicję z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888), należy stwierdzić, że skoro ustawodawca dopuścił możliwość budowy bez pozwolenia zbiornika, który miałby gromadzić nieczystości ciekłe, a które są znacznie bardziej inwazyjne dla środowiska, to budowa zbiornika na deszczówkę również nie powinna wymagać takiego pozwolenia. Sąd stwierdził, że mimo braku planowanej inwestycji w katalogu, o którym mowa w art. 29–31 PrBud, dalece nieracjonalnym byłoby rozwiązanie, w którym wymaga się udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji wywołującej nieporównywalnie mniejsze konsekwencje niż ta z art. 29 ust. 1 pkt. 6 PrBud. W opinii WSA w Poznaniu ustawodawca, przyjmując katalog zamknięty wyjątków, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę może obejmować inwestycję niewymienioną w tym katalogu, o ile wpisuje się ona w jego racjonalność, co niewątpliwie ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →