• Zmiany w PublSłKrewU wprowadzone zostały poprzez ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159). 
  • Zmiany weszły w życie 26.1.2021 r.

Celem zmian w PublSłKrewU jest zabezpieczenie zapotrzebowania na krew i jej składniki, w tym osocze ozdrowieńców po COVID-19, w okresie epidemii koronawirusa. W tym celu ustawodawca zdecydował się wprowadzić częściową rekompensatę dla ozdrowieńców po chorobie COVID-19 kosztów związanych z oddaniem osocza, tak aby zmobilizować osoby oddające krew i umożliwić im i ułatwić przemieszczanie się do różnych punktów poboru krwi, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. W przypadku pobierania osocza od ozdrowieńców po COVID-19 zazwyczaj potrzebne są trzy donacje. W związku z tym centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą wydawać zaświadczenie o oddaniu krwi. Osocze pozyskiwane jest od osób w wieku 18 do 65 lat nie cierpiących na choroby przewlekłe, które mają potwierdzoną i udokumentowaną historię choroby COVID-19 i dwa ujemne wyniki badania pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2.

Upadłość i restrukturyzacja – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Zgodnie z nowym art. 9a PublSłKrewU w sytuacji, gdy dojdzie do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje prawo do otrzymania zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

Ponadto, honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej oraz w na przejazdy transportu kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne na podstawie biletów jednorazowych. Aby korzystać z tych uprawnień niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum krwiodawstwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Zaświadczenie to powinno zawierać datę wydania zaświadczenia; imię i nazwisko dawcy krwi; numer PESEL dawcy krwi; informację o liczbie donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź