• Projekt przewiduje zwiększenie wysokości dopłat oraz wydłużenie terminu wypłaty dopłat do kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, którzy szczególnie ucierpieli z powodu epidemii COVID-19.
  • Zmianie ulegnie też podział na poszczególne lata środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na dopłaty do kredytów bankowych.

Warunki zwiększenia wysokości dopłat oraz wydłużenie terminu wypłaty dopłat

Planowana nowelizacja przepisów DopłKredBankCOVID19U przewiduje zwiększenie wysokości dopłat do 100 proc. odsetek należnych bankowi dla przedsiębiorców, którzy w dniu 31.12.2019 r. wykonywali, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19 – nowy art. 8 ust. 2a DopłKredBankCOVID19U. Przedsiębiorcy uprawnieni do wsparcia będą określeni poprzez wskazanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, rodzajów działalności, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19, biorąc pod uwagę ograniczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z COVID-19. Dopłaty będą tym przedsiębiorcom wypłacane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Celem powyższego rozwiązania jest zwiększenie wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców. Chodzi tutaj o zwłaszcza o zwiększenie wypłacanej im kwoty pomocy oraz zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych przez epidemię COVID-19.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Wydłużenie terminu przekazania środków zwróconych przez przedsiębiorcę oraz odzyskanych przez bank

Ostatnia nowelizacja ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zmieniła treść przepisu art. 5 DopłKredBankCOVID19U, wydłużając okres zawierania umów z dopłatami do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym skutkami koronawirusa. W związku z tym wydłużony zostanie także termin przekazania środków zwróconych przez przedsiębiorcę oraz odzyskanych przez bank udzielający kredytu na rachunek Funduszu Dopłat do Oprocentowania do 24 miesięcy licząc od dnia, do którego mogą być zawierane umowy kredytu z dopłatą (zmieniany art. 9 ust. 7 DopłKredBankCOVID19U).

Zmiana w zakresie terminu limitu wydatków

W związku z powyższymi zmianami, a szczególnie w związku z przesunięciem okresu zawierania umów kredytów z dopłatami i wydłużaniem okresu stosowania dopłat dla działalności gospodarczych szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 zmianie ulegnie też sposób podziału środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa. W nowym brzmieniu art. 102 DopłKredBankCOVID19U stanowi, że maksymalny limit wspomnianych wydatków z budżetu państwa na dopłaty do kredytów wyniesie w latach 2020-2029 567 600 000 zł i nie zmieni się. Na rok 2020 przewidziano kwotę 50 000 000 zł, na 2021 r. kwotę 271 200 000 zł, na 2022 r. – 189 640 000 zł, a na 2023 r. – 56 760 000 zł. Przy czym, gdyby w poszczególnych latach 2020–2022 nie udało się wykorzystać przyjętego maksymalnego limitu wydatków, maksymalny limit wydatków na kolejny rok budżetowy może zostać odpowiednio zwiększony.

Przepisy przejściowe

Planowana nowelizacja DopłKredBankCOVID19U, że do kredytów z dopłatami udzielonych przed wejściem w życie omawianej noweli DopłKredBankCOVID19U będą stosowane przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że do kredytów zastosowanie znajdzie 12 miesięczny okres wypłaty dopłat oraz dopłaty będą stanowiły odpowiednią część odsetek należnych bankowi udzielającemu kredytu z dopłatą. Warto podkreślić, że nowelizacja dopuszcza możliwość złożenia przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami epidemii COVID – 19 wniosku o zmianę warunków udzielenia kredytu na korzystniejsze warunki wynikające z nowelizacji, w tym wydłużenie okresy wypłaty dopłat do 24 miesięcy. Nowe warunki będą obowiązywać od zawarcia umowy zmieniającej umowę kredytu z dopłatą.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź