Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Wnioskiem z 31.12.2021 r. M.U. (dalej: Skarżący) wystąpił do Prezydenta Miasta Ł. (dalej: Organ) o udostępnienie w formie elektronicznej informacji publicznej w zakresie:

  1. Dokumentów powstałych w ramach usługi opracowania modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym;
  2. Umowy na wykonanie usługi wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi aneksami.

Skarżący podniósł przy tym, że wystąpił z wnioskiem o dokumenty, które są bardzo istotne dla interesu społecznego ze względu na to, że dotyczą polityki mieszkaniowej miasta i mogą być podstawą decyzji, które w sposób znaczący wpłyną na osoby zamieszkujące zasób komunalny miasta, i nie powinny one w związku z tym pozostawać poza zasięgiem społecznej kontroli.

W odpowiedzi na złożony w formie elektronicznej 31.12.2021 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej 14.1.2022 r. Organ przesłał Skarżącemu skan umowy wraz z aneksem oraz załącznikami. W zakresie udostępnienia dokumentów wskazanych w pkt. 1 wniosku poinformował, iż żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej.

Skarżąca wniosła skargę na bezczynność Organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, wskazując na naruszenie m.in.: art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902; dalej: DostInfPubU), poprzez nieudostępnienie informacji publicznej bez ustawowej przesłanki. Opierając się na wskazanych zarzutach, Skarżący wniósł o zobowiązanie Organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z wnioskiem. Organ, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Argumentował przede wszystkim, że Skarżący nie kwestionuje, iż Organ prawidłowo zakwalifikował dokumenty przygotowane przez wykonawcę jako „dokumenty wewnętrzne”, nieprzesądzające o kierunkach działania Organu i służące zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Ochrona danych osobowych od A do Z w 16 krokach. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Stanowisko WSA w Łodzi

W pierwszej kolejności WSA w Łodzi wskazał, że skarga w niniejszej sprawie zarzuca bezczynność Organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskował Skarżący pismem z 31.12.2021 r., przesłanym drogą elektroniczną. Wnioskowana informacja publiczna dotyczyła dokumentów powstałych w ramach usługi opracowania modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz umowy na wykonanie usługi wraz ze wszystkimi załącznikami, a także ewentualnymi aneksami.

Następnie WSA w Łodzi podjął próbę ustalenia, czy adresat wniosku należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznych. Rozważając podmiotowy aspekt sprawy, WSA w Łodzi uznał, iż należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 DostInfPubU adresatami obowiązku udostępniania informacji publicznej są organy władzy publicznej, do których niewątpliwie zaliczają się także organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym prezydenci miast. Prezydent Miasta Ł. jako organ wykonawczy bez wątpienia jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1 DostInfPubU.

Przechodząc natomiast do oceny, czy żądana przez Skarżącego informacja stanowi informację publiczną, WSA w Łodzi podniósł, że pojęcie informacji publicznej w polskim porządku prawnym jest bardzo szerokie. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Jednocześnie WSA w Łodzi odwołał się do przepisów prawa i wskazał, że zakres przedmiotowy stosowania DostInfPubU określony został art. 6 DostInfPubU, przy czym zaznaczyć należy, że zamieszczone tam wyliczenie spraw zaliczanych do kategorii uznanych za sprawy publiczne ma charakter przykładowy. Niewątpliwie jednak na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f DostInfPubU w zw. z art. 4 ust. 1 DostInfPubU do informacji tych należy zaliczyć informacje o majątku, którym dysponują organy jednostek samorządu terytorialnego (jako organy władzy publicznej). Bazując na powyżej przywołanych regulacjach, WSA w Łodzi wskazał także na orzecznictwo sądów administracyjnych, gdzie ugruntowany jest pogląd, w myśl którego informację publiczną stanowią w szczególności materiały dokumentujące fakt lub sposób zadysponowania majątkiem publicznym, w tym treść i postać umów cywilnoprawnych dotyczących takiego majątku (wyrok NSA z 11.9.2012 r., I OSK 903/12, Legalis). Charakter taki mają również dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów, w szczególności oferty przyjęte przez dysponenta środków publicznych oraz faktury lub rachunki wystawione przez wykonawcę umowy (wyrok WSA w Opolu z 9.12.2010 r., II SAB/Op 27/10, Legalis). Treść umów i porozumień z załącznikami także stanowią informacje publiczną, jeżeli dotyczą majątku publicznego (wyrok NSA z 13.5.2015 r., I OSK 634/15, Legalis). Jeżeli treść dokumentu, który nie jest załącznikiem do umowy, pozostaje w ścisłym związku z ta umową, to stanowi informację publiczną (wyrok NSA z 4.9.2014 r., I OSK 2939/13, Legalis). Informacją publiczną są także ustalenia dotyczące płatności w związku z realizacją porozumienia lub umowy, czyli wszelkie informacje dotyczące realizacji inwestycji ze środków publicznych (wyrok WSA w Poznaniu z 13.11.2014 r., IV SAB/Po 80/14, Legalis).

System Legalis dla kancelarii i działu prawnego każdej wielkości. Kup online, korzystaj od razu. Sprawdź

Rozstrzygając ostatecznie kwestię charakteru żądanej przez Skarżącego informacji, wobec wskazanych wyżej powodów, bezsprzecznie – zdaniem WSA w Łodzi – uznać należy, że ww. informacja o rozporządzaniu majątkiem publicznym w formie dokumentów powstałych w ramach usługi opracowania modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, stanowi informację publiczną.

WSA w Łodzi dodał także, iż, jak wskazał NSA w wyroku z 26.10.2018 r., I OSK 2678/16, Legalis, z samego faktu, że dany akt ma charakter wewnętrzny, nie sposób wyciągnąć wniosku, że akt ten jest wyłączony z zakresu obowiązku jego udostępnienia. Z dalszej części tego wyroku należy także wywieść, że jeśli procedury dotyczą sprawy publicznej i są związane z taką działalnością, to dostęp do należących do niej czy wytworzonych na jej potrzeby dokumentów mógłby być ograniczony w trybie DostInfPubU jedynie w sytuacji, gdyby dokumenty te dotyczyłyby sfery prywatnej, która nie jest związana z działalnością publiczną. Za treści i postaci dokumentów urzędowych podlegających udostępnianiu należy więc uznać ekspertyzy lub opinie, o ile organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej zlecił ich sporządzenie w związku z wykonywaniem zadań publicznych, a także dokumenty zawierające ocenę danej inwestycji, określający różne warianty jej przebiegu, wytyczne co do sposobu jej realizacji, itp. Bez znaczenia jest to, w jaki sposób dokumenty znalazły się w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą, gdyż ważne jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu lub dotyczyły zadań publicznych (wyrok WSA w Warszawie z 29.4.2020 r., II SAB/Wa 5/20, Legalis).

W tym stanie rzeczy WSA w Łodzi stwierdził, że bezczynność Organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa i zobowiązał ten Organ do załatwienia wniosku Skarżącego.

Mając na uwadze stan faktyczny zaistniały w rozstrzyganej sprawie, koncentrując się na problematyce dostępu do informacji publicznej, WSA w Łodzi dokonał przeglądu zarówno przepisów, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych pod kątem definicji pojęcia „informacja publiczna”. Zgodnie z definicją legalną każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (art. 1 ust. 1 DostInfPubU), jak i poglądy orzecznictwa, a przede wszystkim konkretne okoliczności rozpatrywanej sprawy, w której wniosek dotyczył przecież wewnętrznych dokumentów powstałych w ramach realizacji usługi opracowania modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Na podstawie powyższej definicji WSA w Łodzi odniósł się do charakteru przedmiotowych dokumentów. Wskazał, że wszelkie takie dokumenty (m.in. ekspertyzy czy opinie) podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej, a istotnym kryterium jest tutaj to, czy służyły one realizowaniu zadań publicznych, czy dotyczyły tych zadań. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanej sprawie.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →