Przepisy o grupie VAT zawdzięczamy ustawie z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: ZmPDOFizPrU21). Zgodnie z art. 2 pkt. 47 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; dalej: VATU) pod pojęciem grupy VAT rozumie się grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik. Zgodnie z art. 15a ust. 1 VATU grupa VAT może być odrębnym podatnikiem VAT.

Istota grupy VAT sprowadza się do tego, że dostawa towarów i świadczenie usług, dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, nie podlegają opodatkowaniu. Z kolei dostawę towarów i świadczenie usług, dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT. Analogicznie dostawę towarów i świadczenie usług, dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy VAT, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT. W związku z dokonywaniem tych ostatnich czynności grupa VAT może realizować prawo do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku prowadzenia przez członków grupy VAT tylko działalności opodatkowanej sprawa jest prosta. Częściej może się zdarzyć, że grupa VAT prowadzi działalność mieszaną. Jeżeli możliwa jest alokacja zakupu wyłącznie do czynności opodatkowanych (dowolnego) członka grupy VAT, to przysługuje jej prawo do odliczenia podatku w całości. Jeśli jednak alokacja nie jest możliwa, w grę wchodzi wyłącznie odliczenie proporcjonalne. Zasada ogólna w tym zakresie wynika z art. 90 ust. 2 VATU. W przypadku grupy VAT sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Grupa VAT: Proporcja odliczenia

Zgodnie z art. 90 ust. 10c VATU w przypadku grupy VAT proporcję odliczenia przyjmuje się odrębnie dla każdego jej członka. W pierwszym roku działalności grupy VAT proporcję przyjmuje się w wartości ustalonej przez członków grupy VAT na moment jej utworzenia. Jeżeli w składzie grupy VAT znajdzie się podmiot, który na wejściu nie był zobowiązany do ustalenia proporcji, ustala się ją odrębnie, szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Może się jednak zdarzyć, że grupa VAT nie jest w stanie przyporządkować wydatku do działalności konkretnego członka grupy, a w związku z tym nie jest w stanie określić także proporcji w sposób właściwy dla tego członka. W takim wypadku proporcja jest wyliczana szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Podobnie jak w przypadku „standardowych” podatników VAT, grupa VAT po zakończeniu każdego roku musi dokonać korekty podatku odliczonego, proporcją dla zakończonego roku podatkowego (art. 91 ust. 1 VATU).

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Grupa VAT: Prewspółczynnik

Zgodnie z art. 86 ust. 2a VATU w przypadku zakupów wykorzystywanych zarówno do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do innych celów, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zasady te dotyczą także grupy VAT. Każdy podmiot w grupie VAT powinien mieć ustalony odrębny pre-współczynnik VAT dla odliczenia podatku przy wydatkach mieszanych. Ustawodawca podpowiada, w jaki sposób określać prewspółczynnik VAT (art. 86 ust. 2c VATU). Może też wręcz w sposób wiążący, w drodze rozporządzenia, wskazać odpowiednią metodologię dla wybranych rodzajów podatników (jest tak np. w przypadku jednostek organizacyjnych JST). Grupy VAT póki co nie są objęte taką szczególną metodologią. Ważne jest jednak to, że do ustalenia pre-współczynnika nie obligują świadczenia wewnątrz grupy. Wystąpi on dopiero wówczas, gdy u członka grupy VAT pojawią się zakupy niesłużące działalności gospodarczej, których nie da się wydzielić od tych związanych z prowadzoną działalnością.

Grupa VAT: Korekta wieloletnia

Na zasadach analogicznych do „standardowych” podatników VAT grupy VAT zobowiązane są także do dokonywania tzw. korekty wieloletniej. Chodzi przede wszystkim o środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł. W takim wypadku grupa VAT dokonuje jej w ciągu 10 lat (nieruchomości i użytkowanie wieczyste) albo 5 lat (pozostałe środki trwałe i WNiP). Do grupy VAT zastosowanie znajdą też zasady wynikające z art. 90a VATU. Chodzi o korektę prewspółczynnika od wydatków na nabycie nieruchomości, co do której następuje zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej.

Ustawodawca zakłada, że każdy członek grupy VAT działa w jednym sektorze gospodarczym. W związku z tym ustalanie proporcji w oparciu o obrót grupy VAT w odniesieniu do poszczególnych członków grupy powinno być, przynajmniej w teorii, możliwe. Oczywiście warunkiem jest odrębna rachunkowość (księgowość) każdego członka grupy VAT. Ale jak już ustaliliśmy, to też jest obowiązującą regułą. Grupa VAT stanowi bowiem „jedno ciało” tylko na gruncie VATU. Na każdym innym tworzący ją członkowie są odrębnymi podmiotami, mają więc odrębne księgi.

Sposób określania proporcji jest jednak w grupach VAT dość skomplikowany. Można śmiało powiedzieć, że wymaga „podwójnej alokacji” wydatków, których nie da się zaalokować do jednego rodzaju działalności. Po pierwsze wydatek mieszany trzeba w pierwszej kolejności zaalokować do danego członka grupy po to, by przypisać mu proporcję właściwą dla tego członka. Jeśli taka alokacja nie jest możliwa, wtedy do gry wchodzi proporcja określana dla całej grupy. Jeśli więc wydatek dotyczy działalności podmiotu prowadzącego wyłącznie działalność zwolnioną z VAT, to grupa VAT i tak nie odliczy podatku. To ważna refleksja. Grupy VAT są potencjalnie atrakcyjnym rozwiązaniem m.in. dla podmiotów z branż, w których zwyczajowo nie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego (np. dla branży finansowej). Grupa VAT nie może jednak służyć do „rozmydlania” prawa do odliczenia. Jeśli np. instytucja finansowa świadcząca wyłącznie usługi finansowe zwolnione z VAT przystąpi do grupy VAT, nadal nie odliczy podatku od wydatków w pełni alokowanych do tej działalności.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →