Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361; dalej: VATU), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Podatnik zwolniony z VAT, zwolniony jest także z określonych obowiązków takich jak rejestracja do celów VAT (art. 96 ust. 3 VATU), składanie JPK (art. 99 ust. 7 VATU) czy też wystawianie faktur (art. 106b ust. 2 VATU). Podatnik zwolniony może jednak – jeśli chce – spełniać ww. obowiązki.

Omawiane zwolnienie rządzi się jednak swoimi prawami. Trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Po pierwsze, w przypadku podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie działalności gospodarczej, dla skorzystania ze zwolnienia wartość sprzedaży nie powinna przekroczyć 200 000 zł liczonego w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Gdyby więc podatnik rozpoczął działalność 30.12.2024 r., zachowałby prawo do zwolnienia o ile w 2024 r. nie przekroczy wartości sprzedaży w wysokości 546 zł. Po drugie, nie każdy ze zwolnienia skorzystać może nawet, jeśli nie osiąga znacznych kwot obrotu. Nie dotyczy ono m.in. zagranicznych podmiotów, ale np. także tych świadczących usługi prawnicze czy w zakresie doradztwa albo ściągania długów, w tym factoringu. Zwłaszcza doradztwo budzi praktyczne wątpliwości interpretacyjne. W pewnym sensie tego dotyczy najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Czego dotyczyła sprawa?

Pani Bożena jest zatrudniona „na etacie”. Dodatkowo, chciałaby pani Bożena prowadzić także działalność nierejestrowaną, korzystając z PKD 69.20.Z „działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe” oraz PKD 82.11.Z „działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura”. Pani Bożena nie przewiduje, że prowadząc taką działalność przekroczy limit 200 000 zł przychodów rocznie. Chce bowiem obsługiwać do kilku klientów miesięcznie, a więc na pewno nie przekroczy miesięcznego limitu działalności nierejestrowanej, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia.

Wbrew klasyfikacji PKD, pani Bożena nie przewiduje także wykonywania w ww. zakresie czynności doradczych. Z prostej przyczyny – pani Bożena nie ma bowiem do tego ani uprawnień, ani kompetencji, ani predyspozycji. Pani Bożena nie będzie także reprezentowała klientów przed organami podatkowo-skarbowymi. Nie będzie też obsługiwała ksiąg rachunkowych w pojęciu ustawy o rachunkowości.

Co więc będzie robić pani Bożena? Zgodnie ze swoimi planami, przede wszystkim będzie ona przetwarzać dokumenty otrzymane od klienta i na ich podstawie będzie dokonywać stosownych rozliczeń, zawsze sprawdzanych i kontrolowanych przez klienta. Chodzi w szczególności o czynności takie jak skanowanie, drukowanie lub kserowanie dokumentów od klienta, rejestracja tych dokumentów w książce przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów dla klientów rozliczających się ryczałtowo (obsługa tylko jednoosobowych działalności gospodarczych). A dodatkowo także sporządzanie na podstawie ewidencji rozliczeń podatkowych, sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7, PIT oraz deklaracji do ZUS. W opinii pani Bożeny, będą to bardziej usługi biurowo-administracyjne aniżeli stricte księgowe. Usługi te będą wykonywane sporadycznie, kilka godzin miesięcznie i będą świadczone tylko dla klientów prowadzących jednoosobową działalnością gospodarczą. Pani Bożena chce wykupić zawodową polisę OC. Ale nie chce płacić VAT, marzy jej się bowiem korzystanie ze zwolnienia z tego podatku (możliwe, że planuje świadczyć usługi również na rzecz podmiotów niezarejestrowanych do VAT). Czy marzenie pani Bożeny o posiadaniu statusu zwolnienia z VAT jest realne?

Stanowisko organu

Dyrektor KIS wydał w sprawie interpretację indywidualną z 15.5.2024 r., 0111-KDIB3-3.4012.106.2024.2.MAZ, Legalis. Uznał w niej, że o ile podatnik nie przekroczył kwoty sprzedaży określonej na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 VATU, ma prawo do korzystania z ww. zwolnienia do momentu przekroczenia tej kwoty. Przy czym zwolnień wskazanych w tych przepisach nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów lub świadczących usługi wymienione w art. 113 ust. 13 VATU. Zatem m.in. do podatników świadczących usługi prawnicze, jubilerskie, ściągania długów oraz usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Biorąc jednak pod uwagę sytuację pani Bożeny, jej działalność gospodarcza nie obejmuje usług wymienionych w art. 113 ust. 13 VATU. Oznacza to, że zakres planowanych usług nie będzie wykluczał możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku. Jeżeli przewidywana wartość sprzedaży z działalności gospodarczej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty 200 000 zł, to pani Bożena będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 VATU.

Komentarz

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 236; dalej: PrPrzed), nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Te wyłączenie nie znajduje jednak przełożenia na przepisy podatkowe. Przychody z tego tytułu są opodatkowane jako przychody z tzw. innych źródeł (zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; dalej: PDOFizU). Mogą też podlegać VAT, bo definicja działalności gospodarczej na gruncie tej ustawy jest bardzo szeroka. Mieści się w niej także działalność niestanowiąca wprost działalności gospodarczej na gruncie PrPrzed. Na szczęście, istnieje zwolnienie z art. 113 ust. 1 VATU.

Wydaje się, że pani Bożena chce prowadzić działalność księgową. Do wykonywania tego typu usług nie są potrzebne żadne licencje ani koncesje, gdyż księgowość jest profesją zderegulowaną. W praktyce zdarza się jednak, że podmioty zajmujące się księgowością udzielają podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. To zakres czynności wyjęty wprost z przepisów określających na czym polegają czynności doradztwa podatkowego, których nie mogą wykonywać osoby bez uprawnień (w tym wypadku akurat poza doradcami podatkowymi, porad udzielać mogą także adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci). Życie jest życiem – klienci biur księgowych często oczekują porad podatkowych. Gdyby pani Bożena udzieliła klientowi porady z zakresu obowiązków podatkowych, nie tylko naruszyłaby przepisy ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2117; dalej: DorPodU). Straciłaby też prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT – oto bowiem pojawiłoby się „doradztwo”, co wyklucza zastosowanie art. 113 ust. 1 VATU. Warto o takim sprzężeniu pamiętać.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →