• Planowana nowelizacja przepisów VATU (projekt nr UD411) przewiduje podwyższenie w 2023 r. limitu małego podatnika VAT z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro.

Status małego podatnika VAT

Art. 2 pkt 25 VATU przewiduje, że aktualnie małym podatnikiem VAT jest podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Małym podatnikiem VAT może być także podatnik podatku od towarów i usług, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, zarządza alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (za wyjątkiem komisu), jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tysięcy euro. W VATU zastrzeżono przy tym, że przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Dzięki wspomnianym przepisom, Polska spełnia kryteria wskazane w art. 167a akapit drugi dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, s.1) i uzyskuje prawa do wskazanego w dyrektywie systemu fakultatywnego VAT. Oznacza to, że Polska może stosować kasowe, rozliczenia podatku od towarów i usług oraz uzyskuje prawo do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zgodnie z dyrektywą bowiem państwa członkowskie Unii Europejskiej stosujące system fakultatywny, mają obowiązek ustalenia dla podatników korzystających z tego systemu na ich terytorium progu podatkowego na podstawie rocznego obrotu podatnika, obliczonego zgodnie z art. 288 dyrektyw. Próg ten nie może przekroczyć 2 000 000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

Aktualnie limit dla małego podatnika VAT to wspomniane 1,2 miliona euro. Ustawodawca zmierza do zwiększenia tego limitu od początku 2023 r. Nowy limit dla małego podatnika podatku od towarów i usług ma wynosić od stycznia 2023 r. 2 miliony euro. Oczywiście chodzi o to, aby wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro.

Zwiększenie limitu dla małego podatnika VAT od początku 2023 r. do 2 milionów euro spowoduje zapewne wzrost liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Co istotne, limit małego podatnika VAT na rok 2023 obliczany będzie w złotówkach według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →