Pakiet e-commerce w VAT to szereg przepisów, które zmieniły zasady rozliczeń VAT w międzynarodowym handlu konsumenckim. To zatem nowe instytucje, takie jak m.in. WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych), IOSS (procedura rozliczeń VAT z tytułu importu towarów o niskiej wartości w państwie identyfikacji w momencie sprzedaży), czy OOS – rozszerzona procedura punktu kompleksowej obsługi, umożliwiająca rejestrację oraz rozliczenia VAT drogą elektroniczną tylko w jednym kraju UE w odniesieniu do transakcji realizowanych w różnych krajach.

Przepisy e-commerce nie należą do najprostszych, niemniej zdążyły już nieco okrzepnąć w świadomości podatników. Pewną rolę odegrały tu objaśnienia Ministra Finansów z 1.9.2021 r. To jednak nie koniec zmian związanych z tą dziedziną. Trwają prace nad drugą częścią pakietu e-commerce w VAT, będącego wynikiem przedstawionych kilka lat temu unijnych przepisów w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw VAT.

Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Obowiązki dostawców usług płatniczych

Nowe przepisy zostaną wprowadzone do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; dalej: VATU). Bezpośrednio skierowane będą do dostawców usług płatniczych w rozumieniu przepisów ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1907; dalej: UsłPłU), a więc m.in. do banków krajowych i oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych i płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych, SKOK i biur usług płatniczych.

Na dostawców usług płatniczych nałożony będzie obowiązek prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i samych płatności. Odbiorca płatności to zgodnie z art. 2 pkt. 18 UsłPłU osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej. Nie wszystkie płatności będą objęte obowiązkiem ewidencyjnym, a jedynie te transgraniczne, czyli takie, w których płatnik (ten, który składa zlecenie płatnicze) znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.

Dostawca usług będzie musiał realizować ww. obowiązek, o ile w ciągu kwartału wyświadczy na rzecz tego samego odbiorcy płatności usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym. Liczbę płatności transgranicznych oblicza się w podziale na poszczególne państwa członkowskie i poszczególne identyfikatory BIC i IBAN. Próg 25 transgranicznych płatności ma być kalkulowany odrębnie dla poszczególnych państw członkowskich, w których wykonane zostały usługi płatnicze. Próg oblicza się, biorąc pod uwagę usługi płatnicze świadczone przez dostawcę usług płatniczych w jednym państwie członkowskim.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Przechowywanie i udostępnianie ewidencji państwom członkowskim

Samo prowadzenie ewidencji to jednak nie wszystko. Dostawcy usług płatniczych będą bowiem mieli obowiązek przechowywania ewidencji w postaci elektronicznej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność. Co jednak najważniejsze, ewidencja ta będzie również udostępniania państwu członkowskiemu pochodzenia dostawcy usług płatniczych oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku dostawców usług płatniczych, dla których państwem członkowskim pochodzenia lub przyjmującym państwem członkowskim jest Polska.

Obowiązki państw członkowskich i CESOP

Przekazywana przez dostawców usług płatniczych ewidencja nie trafi w próżnię. Przeciwnie, uzyskane w wyżej opisany sposób dane państwa członkowskie będą przesyłać drogą elektroniczną do specjalnie utworzonego centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), nie później niż dziesiątego dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego te dane dotyczą.

CESOP posiadać będzie możliwości w zakresie przechowywania informacji, agregowania ich w odniesieniu do każdego indywidualnego odbiorcy płatności, a także analizowania i udostępniania informacji urzędnikom łącznikowym Eurofisc. To sieć służąca sprawnej wymianie ukierunkowanych informacji między państwami członkowskimi, w której wymieniają się one informacjami w ramach wielostronnego mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT.

Omawiane przepisy są skierowane do dostawców usług płatniczych. W oczywisty sposób dotykają jednak także odbiorców takich płatności. W założeniu mają dotyczyć jedynie płatności, które mogą być powiązane z działalnością gospodarczą, stąd próg 25 płatności na kwartał dla jednego odbiorcy, skalkulowany o uśrednioną wartość jednej płatności w wysokości 95 euro tak, aby łączna kwota zbliżała się do 10 tys. euro (limitu sprzedaży wysyłkowej, zmieniającego sposób określenia miejsca dostawy i rozliczenia, w oparciu o VAT-OSS). Prawodawca unijny zakłada więc, że przekroczenie ww. progu ilościowego świadczy o tym, że dany odbiorca prowadzi działalność gospodarczą. Odbiorcy, którzy w trakcie kwartału otrzymają mniej niż 25 przelewów, nie znajdą się w zasięgu obserwacji organów podatkowych.

Unia Europejska oczekuje, że wprowadzone rozwiązanie uszczelni transgraniczny obrót konsumencki, na czym skorzystać mają uczciwi podatnicy. Nie oszukujmy się – skorzysta także fiskus. Bez wątpienia w przypadku większości zakupów dokonywanych przez Internet płatności odbywają się z wykorzystaniem poleceń przelewu, poleceń zapłaty lub płatności kartą, za pośrednictwem dostawców usług płatniczych. Dostawcy posiadają szczegółowe informacje dotyczące płatności i odbiorcy płatności, które są konieczne do świadczenia usług płatniczych, mogą zatem przedstawić organom podatkowym pełny obraz zakupów dokonywanych w Internecie aby pomóc im w należytym wykonywaniu zadań polegających na monitorowaniu przestrzegania obowiązków w zakresie VAT. Organy zyskają więc kolejne wyrafinowane narzędzie kontrolne „na styku” podatków i bankowości (podobne w swej naturze do idei STIR).

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →