Potencjalne stany faktyczne

Ze względu na panującą w Polsce epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobę COVID-19, w ostatnich miesiącach dochodziło do praktycznych problemów momentu nawiązania stosunku pracy oraz dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji zawarcia umowy (np. na czas nieokreślony) jeszcze przed ogłoszeniem epidemii COVID-19 (np. w styczniu 2020 r.), ale wskazania w umowie jako termin rozpoczęcia pracy np. kwietnia 2020 r., czy też nie wskazania terminu w ogóle. Dla wielu pracodawców nie było oczywiste czy z powodu poniesionych strat ekonomicznych i złej sytuacji finansowej w zakładzie pracy ze względu na kryzys na rynku gospodarczym, czy też nawet bez powyższych przyczyn, mogą oni rozwiązywać umowę o pracę (w tym za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia czy za porozumieniem) np. w marcu czy kwietniu 2020 r., kiedy do świadczenia pracy jeszcze nie doszło.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Wprawdzie omawiane wyroki SN nie odnoszą się bezpośrednio do przedstawionego wyżej hipotetycznego stanu faktycznego, ponieważ nie zapadły jeszcze żadne prawomocne orzeczenia przed sądami pracy, a tym bardziej przed SN Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w odniesieniu do stanów faktycznych związanych z koronawirusem – np. jako przyczyną rozwiązania umowy o pracę, w szczególności z przyczyn niedotyczących pracownika, ze względu na złą sytuację ekonomiczno-gospodarczą i zmiany organizacyjne w zakładzie pracy, to jednak można wykorzystać do potencjalnych sytuacji obowiązujące orzecznictwo SN w przedmiocie momentu ustalenia istnienia stosunku pracy i możliwości rozwiązania umowy.

Wyrok Sądu Najwyższego

I tak, przykładowo SN w wyroku z 29.10.2007 r. (II PK 56/07, Legalis) podkreśla, że przepis art. 26 KP nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Tak więc, możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 KP, chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. Przepis art. 49 KP w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Uzasadnienie stanowiska Sądu Najwyższego i stan prawny

Stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 KP nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy (art. 26 KP). Pozostaje to w zw. z art. 29 § 1 pkt 5 KP, który wskazuje na niezbędne elementy umowy o pracę, która określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: termin rozpoczęcia pracy. Pomimo powyższego, art. 26 KP daje możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia umowy o pracę i to bez żadnych ograniczeń w czasie. Ponadto przepis ten nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika. Interpretacji art. 26 KP należy dokonywać w ten sposób, że umowa o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy.

Jeżeli na przykładzie hipotetycznego stanu faktycznego opisanego na wstępie, termin rozpoczęcia pracy był wskazany w umowie np. na 7.4.2020 r., ale umowę o pracę podpisano 7.1.2020 r., to stosunek pracy powstaje w określonej dacie (tj. 7.4.2020 r.) niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy. Co ważne, jeżeli nieprzystąpienie do pracy przez pracownika w dniu 7.4.2020 r. nastąpiło z przyczyn przez niego zawinionych, to pracodawca może stosować przewidziane prawem sankcje aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jeśli więc pracownik nie przystąpił do pracy, ponieważ obawiał się sytuacji związanej z koronawirusem (nawet jeśli pracodawca zapewniał go o przestrzeganiu procedur związanych z BHP), to pracodawca może rozwiązać umowę z winy pracownika. Istotne jest to, że pracodawca nie ma obowiązku polecania pracy zdalnej, ze względu na COVID-19, jest to jedynie uprawnienie.

Jeżeli strony wskazały w umowie o pracę dzień rozpoczęcia pracy późniejszy niż data zawarcia umowy (czyli np. 7.4.2020 r., gdy umowa została podpisana 7.1.2020 r.), okres pomiędzy zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy, czyli te 3 miesiące, nie jest traktowany jako okres zatrudnienia, a pracownikowi nie przysługują w tym okresie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Niemniej jednak, w okresie między zawarciem umowy o pracę a terminem określonym w niej jako data nawiązania stosunku pracy, umowa ta może być rozwiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w KP, ponieważ w myśl art. 30 § 1 pkt 2 KP umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), a stosownie do art. 32 § 1 pkt 3 KP, każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pomimo zatem nie istnienia okresu zatrudnienia i nie rozpoczęcia świadczenia pracy (które miało nastąpić w dniu 7.4.2020 r.) umowa została skutecznie zawarta, ale również można ją skutecznie rozwiązać.

Sąd Najwyższy podkreśla, że: „Problem wyłania się jednak na tle art. 36 § 1 KP, który uzależnia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do tego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi na podstawie art. 36 § 11 KP okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. W uchwale składu siedmiu sędziów z 15.1.2003 r., III PZP 20/02, SN stwierdził, że przy ustalaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 KP) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy”.

Powstaje zatem pytanie o możliwość wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę przed nawiązaniem się stosunku pracy, a tym samym przed rozpoczęciem się okresu zatrudnienia, do którego to pojęcia odsyła art. 36 KP, wskazując na „okres zatrudnienia” u pracodawcy, pomimo tego, że jak zostało wcześniej wskazane okres zatrudnienia na tle przedmiotowego stanu miał rozpocząć się dopiero 7.4.2020 r., zatem go nie było.

Sąd Najwyższy w wyroku z 11.5.1999 r., I PKN 34/99 wskazał, że „o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 KP). Przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie, w której zapadł powyższy wyrok, była kwestia dopuszczalności wliczania okresu wypowiedzenia do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, jednakże przytoczona teza wskazuje na możliwość takiego rozumienia art. 36 § 1 KP, które pozwala wliczyć do zakładowego stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy rozumianego jako okres obowiązywania umowy o pracę, a nie tylko okres liczony od momentu nawiązania stosunku pracy. Istotniejsze jest jednak to, że z żadnego przepisu obowiązującego prawa nie wynika zakaz rozwiązania (w tym za wypowiedzeniem) umowy o pracę przed nawiązaniem się stosunku pracy ani też możliwość rozwiązania takiej umowy wyłącznie w okresie zatrudnienia (liczonego od daty nawiązania się stosunku pracy).

Wręcz przeciwnie, art. 34 KP uzależnia długość okresu wypowiedzenia jedynie od długości ustalonego w umowie o pracę okresu próbnego, a art. 33 KP stanowi o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony wyłącznie w zależności od długości okresu, na który umowa została zawarta (dłuższy niż 6 miesięcy). Przepisy te regulują kwestie związane z rozwiązywaniem za wypowiedzeniem terminowych umów o pracę i w żadnym zakresie nie odnoszą się do „okresu zatrudnienia”. Dotyczący wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony art. 36 § 1 KP posługuje się pojęciem „okresu zatrudnienia” wyłącznie dla potrzeb ustalenia długości okresu wypowiedzenia, nie odnosi się natomiast do samej możliwości wypowiedzenia umowy o pracę w czasie przed rozpoczęciem się okresu zatrudnienia. W tej sytuacji należy przyjąć, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nie jest uzależniona od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia.

Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 KP (ponieważ nie ma okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11 KP), chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy”.

Przepis art. 26 KP nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Tak więc, możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 KP, chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. Przepis art. 49 KP w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź