• Nowelizacja dotyczy ustawy tzw. ustawy covidowej czyli ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm., dalej jako KoronawirusU).
  • Nowela przewiduje utworzenie Banku Gospodarstwa Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz stworzenie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym specjalnego Turystycznego Funduszu Pomocowego.
  • Nowelizacja, z pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia.

Omawiana nowelizacja KoronawirusU przewiduje kilka rozwiązań pomocowych dla sektora turystycznego, który bardzo odczuł skutki epidemii COVID-19. Nowela wprowadza też zmiany m.in. w takich ustawach:

  • ustawie z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 ze zm.),
  • ustawie z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2412 ze zm.),
  • ustawie z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm.)
Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Wypłaty w razie odwołania imprez turystycznych

Nowelizacja przewiduje, że organizator turystyki może ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystyki na poczet imprezy turystycznej w sytuacji, gdy w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązania tej umowy.

Wspomniana nowelizacja KoronawirusU zawiera szczegółowe zasady składania tego typu wniosków przez organizatora turystyki, a także wytyczne, co do treści wniosku, jaki składa w tej sprawie podróżny. W ustawie znajdują się też zapisy o zadaniach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wypłaty świadczenia.

Utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów

Turystyczny Fundusz Zwrotów ma być źródłem wypłat na rzecz podróżnych w sytuacji, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, określonego w art. 15k ust. 2 KoronawirusU. Voucher może został zrealizowany na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza turystyczna.

Wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być realizowane do wyczerpania zgromadzonych w Funduszu środków. Ustawodawca określił, że środki Funduszu pochodzić będą z wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w bankach, oraz odsetek od środków przekazanych w depozyt, wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrotów wypłat, a także z wpłat z innych tytułów.

Utworzenie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Turystycznego Funduszu Pomocowego

Turystyczny Fundusz Pomocowy ma być z kolei źródłem wypłat na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane. Przy czym warto pamiętać, że dotyczy to imprez, które nie odbyły się lub nie odbędą się z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem za nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy przyjąć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.

Ustawodawca określił, że środki Turystycznego Funduszu Pomocowego pochodzić będą z następujących źródeł: wpłat i opłat organizatorów turystyki, odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego, ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego, ze składek organizatorów turystyki (w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej), ze zwrotów wypłat oraz z innych wpływów.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź