Wydłużenie vacatio legis ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i jego skutki

Na mocy art. 1 pkt 8 ustawy z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1080, dalej: ZmKRZU21) przesunięto termin wejścia w życie KRZU z 1.7.2021 r. na 1.12.2021 r.

Powyższa zmiana oznacza, że z opóźnieniem wejdą w życie również wprowadzone ww. ustawą zmiany przepisów ustawy z 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm., dalej: PrRestr), traktujących o zakresie wierzytelności wyłączonych z układu oraz wyznaczających krąg zobowiązań, których restrukturyzacja może polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty lub na odroczeniu terminu płatności.

Zakres zmian

Art. 24 pkt 21 KRZU przewiduje, że uchylony zostanie pkt 4 art. 151 ust. 1 PrRestr, zgodnie z którym układ nie obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik. Z kolei na podstawie art. 24 pkt 22 KRZU, art. 160 ust. 1 PrRestr nadane zostanie następujące brzmienie: „Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności”.

Upadłość i restrukturyzacja – Aktualna lista szkoleń Sprawdź

Cel nowelizacji

Modyfikacja ww. regulacji ma na celu dostosowanie brzmienia zmienianych przepisów do treści art. 28 i 29 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 ze zm.), zmienionej na mocy ustawy z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 689), które przewidują możliwość odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenia ich na raty zarówno odnośnie do części finansowanej przez płatnika, jak i odnośnie do części finansowanej przez ubezpieczonego.

Konsekwencje dla postępowań restrukturyzacyjnych

Skutkiem powyższych zmian będzie rozszerzenie zakresu wierzytelności objętych układem z mocy prawa o wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik, co sprawi, że do zobowiązań układowych należeć będą wszystkie zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne powstałe przed otwarciem postępowania – niezależnie od tego, czy są finansowane przez dłużnika czy przez ubezpieczonego.

Oznacza to także, że składane przez dłużników propozycje układowe dotyczyć będą niepodzielenie wszystkich jego zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, a nie tylko tych, które były finansowane przez pracodawcę i których był on płatnikiem. Kształt obecnie obowiązujących regulacji w praktyce zmusza dłużników do zawierania poza ramami postępowania restrukturyzacyjnego oddzielnych porozumień z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, których przedmiotem jest rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.

Przedmiotowa zmiana przyczyni się do ujednolicenia i uproszczenia procedury restrukturyzacji zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z całą pewnością wyeliminowanie z kręgu wierzytelności wyłączonych z układu wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik, usprawni proces przygotowywania spisu wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego. W praktyce dla wielu dłużników istotne trudności rodzi podzielenie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na te które są finansowane przez ubezpieczonych i na te, które są finansowane przez nich samych. Problemy z ustaleniem wartości tych zobowiązań często wpływają na opóźnienie w przekazaniu tych informacji nadzorcom sądowym, zarządcom oraz nadzorcom układu odpowiedzialnym za przygotowanie spisu wierzytelności. Wydaje się, że rzeczona zmiana najkorzystniej wpłynie na przebieg przyspieszonego postępowania układowego, w ramach którego spis wierzytelności podlega złożeniu do akt w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania. Co prawda, dochowanie tego terminu w praktyce bardzo często okazuje się niemożliwe, ale wejście w życie omawianej nowelizacji może doprowadzić do skrócenia okresu opóźnienia w przekazaniu sędziom-komisarzom spisów wierzytelności.

Na przedmiotowej zmianie skorzystać powinien też sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego aparat urzędniczy zostanie zwolniony z konieczności badania czy dokonany przez dłużników podział zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na zobowiązania w części finansowanej przez pracodawcę i na zobowiązania w części finansowanej przez ubezpieczonych został przeprowadzony w sposób prawidłowy i czy gwarantuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio wysoką siłę głosu w ramach głosowania nad propozycjami układowymi.

Co więcej, z uwagi na ujednolicenie procedury restrukturyzacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i wyeliminowanie konieczności zawierania odrębnych porozumień co do spłaty zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych, również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą zaangażowani w proces rozpoznawania wniosków dłużników i negocjowania warunków porozumień w tym przedmiocie, co niewątpliwie wpłynie na odciążenie aparatu administracyjnego tej instytucji.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →