• Projekt ustawy ma na celu nowelizację przepisów ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm., dalej: CudzU) i ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm., dalej: OchrCudzU).

Projektowana ustawa zakłada dostosowanie przepisów CudzU i OchrCudzU do aktualnej sytuacji migracyjnej panującej na wschodniej granicy Polski. Ma to związek z panującym w Europie kryzysem migracyjnym, z narastającym problemem przemytu ludzi oraz nadużywaniem procedur uchodźczych przez migrantów ekonomicznych. Zmiana przepisów ma ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego oraz umożliwić sprawniejsze prowadzenie postępowań związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy Polski. Ustawodawca dąży do tego, aby prawa wjazdu na teren Polski nie mogły uzyskać te osoby, które nadużywają procedur i traktują je instrumentalnie, wyłącznie w celu przekroczenia granicy Schengen i dalszej nielegalnej migracji. Wiąże się to z przyznaniem większych uprawnień Straży Granicznej tak, aby mogła wobec cudzoziemców, którzy nie poszukują ochrony międzynarodowej, a zostali zatrzymani bezpośrednio po przekroczeniu granicy zewnętrznej, podjąć działania zmierzające do zorganizowania im opuszczenia terytorium Polski.

Ponadto projektowana ustawa ma za zadanie zapewnienie cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski w celu poszukiwania ochrony przed prześladowaniem dostępu do ochrony międzynarodowej, zgodnej z zasadami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z 26.6.2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.Urz. UE L z 2013 r. Nr 180, s. 60). Ustawa zapobiegać ma nadużywaniu instytucji ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców, chcących uniknąć konieczności spełnienia warunków przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym Schengen.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Nowelizacja przepisów CudzU obejmuje dodanie nowego art. 303b CudzU. Oznaczać to będzie, że w sytuacji, gdy cudzoziemiec został zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy Polski wbrew przepisom prawa, stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekroczenia granicy będzie miał obowiązek sporządzenia protokołu przekroczenia granicy.

Wyda ponadto zarządzenie o przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa, na które cudzoziemcowi przysługiwać będzie zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Złożenie zażalenia nie wstrzyma jednak wykonania zarządzenia. Zarządzenie zawierać będzie wskazanie powrotu cudzoziemca z terytorium Polski oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Zmiany te przyczynić się mają do uproszczenia procedur i przyspieszenia postępowań w tego typu sprawach. Cudzoziemcy, którzy otrzymają wspomniane zarządzenie zostaną także wpisani do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Dane te przekazane także zostaną do Systemu Informacyjnego Schengen.

Zmiany wprowadzone do OchrCudzU (art. 33 OchrCudzU) z kolei mają za zadanie przeciwdziałanie nadużywaniu przez cudzoziemców postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie mógł pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu wbrew przepisom prawa, granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.3.2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 77, s. 1), chyba że cudzoziemiec ten przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Oznaczać to będzie, że Szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie mógł działać według uznania administracyjnego, co daje mu prawo wyboru, czy wniosek rozpatrzyć czy pozostawić bez rozpoznania.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →