Kredyty konsumenckie w czasie pandemii

  • Rozwiązania zawarte w KoronawirusU dotyczące ograniczenia kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich będą obowiązywały do 30.6.2021 r.

Ustawodawca zdecydował się z powodu wciąż panującej w Polsce epidemii koronawirus COVID-19 na zmiany w KoronawirusU, które pozwolą przedłużyć rozwiązanie ograniczające koszty pozaodsetkowe kredytów konsumenckich, uregulowane w przepisach art. 88 d – 8 f KoronawirusU. Rozwiązania te dotyczą kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z 12.5.2021 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm., dalej: KredytKonsU).

Za umowę o kredyt konsumencki uważa się zgodnie z tą ustawą umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę taką można też uznać umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego. Może to być w szczególności umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia czy też umowa o kredyt odnawialny (art. 3 KredytKonsU).

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis Sprawdź

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego

Zgodnie z art. 8 d KoronawirusU ustawodawca przewidział specjalne wzory na wyliczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, zarówno dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni, jak i dla tych o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Ponadto w ustawie zastrzeżono, że pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Rozwiązanie to ma na celu zniechęcenie do udzielania bardzo krótkich, wysoko kosztowych pożyczek, czyli tych najbliższych lichwie. Naruszenie tych przepisów, zgodnie z art. 8 f KoronawirusU może być traktowane jako praktyka naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm; OchrKonkurU).

Omawiana nowelizacja KoronawirusU ma na celu wydłużenie stosowania opisanych wyżej rozwiązań zawartych w art. 8 d – 8 f dotyczących ograniczenia kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 do 30.6.2021 r.

Nowelizacja KoronawirusU weszła w życie 26.1.2021 r.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź