Szczególna forma pracy zdalnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 8.2.2022 r. (Druk UD318, dalej: projekt) przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje dodanie w ustawie z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: KP) art. 6733. Konsekwencją tego będzie wprowadzenie w KP nowego rozwiązania prawnego, jakim będzie okazjonalna praca zdalna. Jak w skazano w uzasadnieniu do projektu za unormowaniem okazjonalnej pracy zdalnej opowiedziały się organizacje pracodawców.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Okazjonalna praca zdalna będzie formą pracy zdalnej wykonywaną częściowo, która ze względu na swój szczególny charakter zostanie unormowana odmiennie. Wyróżniać ją będzie incydentalność oraz możliwość jej wykonywania wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika. Projekt przewiduje, że z inicjatywą takiej formy pracy zdalnej będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik, składając stosowny wniosek. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu przykładem wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny czy też potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych, które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych i szczególnych, uzasadnionych wyłącznie interesem pracownika. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego nie będzie mógł przekraczać 24 dni.

Kodeks pracy. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Wyłączenie stosowania przepisów o pracy zdalnej

Niezależnie od szczególnego charakteru okazjonalnej pracy zdalnej na pracodawcy nadal będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi. Z uwagi na incydentalność tej szczególnej formy pracy zdalnej, interes w jej wykonywaniu leżący wyłącznie po stronie pracownika, oraz stosunkowo niewielkie koszty ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem takiej pracy przez ograniczony okres 24 dni w ciągu roku kalendarzowego, w projekcie zaproponowano wyłączenie stosowania do okazjonalnej pracy zdalnej nowo wprowadzonych przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3 KP. Do okazjonalnej pracy zdalnej nie będą więc stosowane przepisy regulujące pracę zdalną, dotyczące m.in.:

  • ustalenia zasad wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie;
  • przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika;
  • możliwości efektywnego wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej;
  • obowiązku zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia wymienionych w projekcie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, a także zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy;
  • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy.

Wskazane powyżej wyłączenia zapewniają większą elastyczność okazjonalnej formy pracy zdalnej i tym samym mogą się przyczynić do przychylności ze strony pracodawców w przedmiocie udzielania zgody na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej przez pracownika.

Kontrola okazjonalnej pracy zdalnej

Kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, odbywać się na zasadach ustalonych z pracownikiem. Wynika to z przyjętego rozwiązania, iż zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określone w aktach wewnątrzzakładowych. Projekt nie pozbawia pracodawców możliwość kontroli pracownika korzystającego z takiej formy pracy zdalnej, jednak wskazuje, że zasady kontroli będę ustalane z pracownikiem.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →