Opłata na rzecz komornika

Egzekucja komornicza prowadzona wobec B.F. okazała się bezskuteczna. Komornik umorzył postępowanie i obciążył firmę windykacyjną jako wierzyciela kosztami zastępstwa prawnego w wysokości 150 zł, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 210; dalej: KosztKomU). Na skutek skargi wierzyciela referendarz sądowy uchylił postanowienie komornika dotyczące opłaty.

Rozpoznający skargę organu egzekucyjnego asesor sądowy przedstawił SN pytanie prawne o następującej treści: Czy nabywca wierzytelności, po dokonaniu jej przelewu, na którego rzecz zasądzono prawomocnym orzeczeniem sądowym kwotę dochodzonego roszczenia oraz w tym samym orzeczeniu nałożono na jego przeciwnika obowiązek zwrotu kosztów procesu, jest w zakresie wierzytelności wynikającej z obowiązku zwrotu kosztów procesu wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit. b KosztKomU?

Zgodnie z art. 29 ust. 4 KosztKomU w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż te wskazane w art. 29 ust. 1 KosztKomU komornik pobiera od wierzyciela opłatę w wysokości 150 złotych z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 30 KosztKomU. Opłata podlega zmniejszeniu o sumę opłat egzekucyjnych ściągniętych dłużnikowi i obciążających go. W art. 29 ust. 5 KosztKomU wskazano natomiast przypadki, w których nie pobiera się opłaty. Wyłączenie dotyczy m.in. podmiotów, których przedmiotem działalności są finanse i ubezpieczenia w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 459). Muszą być wierzycielami pierwotnymi, a wierzytelność nie jest przedmiotem obrotu, pod warunkiem, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed upływem dwóch lat od powstania tytułu egzekucyjnego, obejmującego daną wierzytelność.

Upadłość i restrukturyzacja – Aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wierzyciel pierwotny

Sąd wskazał na dwa odmienne poglądy prezentowane w orzecznictwie w zakresie uznania czy wierzyciel, który nabył wierzytelność w drodze przelewu, jest wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit. b KosztKomU co do zasądzonych na jego rzecz kosztów procesu. Jedno ze stanowisk opiera się na założeniu, że należności z tytułu kosztów procesu są odrębne od dochodzonej w takim postępowemu należności materialnoprawnej. Podkreśla się przy tym, że problematyka kosztów postępowania sądowego ma podstawy w odrębnych regulacjach procesowych i prawnoustrojowych. W uzasadnieniu pytania prawnego odwołano się do orzecznictwa SN, w którym przyjęto pogląd jedynie o formalnej, a nie materialnej akcesoryjności roszczenia o zwrot kosztów procesu (uchwała SN z 31.1.1996 r., III CZP 1/96, Legalis).

Wierzytelność z tytułu kosztów procesu powstaje dopiero w chwili jej zasądzenia i nie poprzedza jej istnienie stosunku zobowiązaniowego między dłużnikiem i wcześniejszym wierzycielem-cedentem. Wierzycielem pierwotnym jest więc podmiot, na rzecz którego powstała dana wierzytelność. Wierzycielem pierwotnym w zakresie wierzytelności o zwrot kosztów postępowania, zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym jest zaś podmiot, który wystąpił na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, i na którego rzecz te koszty zostały zasądzone, czyli w przypadku niniejszej sprawy – firma windykacyjna. Podkreśla się też, że z art. 509 § 2 KC wynika, iż na nabywcę wierzytelności nie przechodzi nawet istniejące już roszczenie o zwrot zasądzonych kosztów postępowania, przysługujące zbywcy. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że przechodzi na niego przyszłe roszczenie o zwrot kosztów ewentualnego postępowania sądowego, mającego za przedmiot dochodzenie przelewanej wierzytelności. Ponadto wskazuje się na konstytutywny charakter orzeczenia o kosztach postępowania oraz możliwość samoistnej cesji wierzytelności z tego tytułu.

Za przyjęciem odmiennego poglądu przemawia fakt, że cesjonariusz wstępuje w pozycję prawną cedenta, zatem w zakresie roszczenia o zwrot kosztów procesu cesjonariusz jest wierzycielem wtórnym. Do zakresu praw związanych z wierzytelnością zalicza się uprawnienie do przymusowego dochodzenia świadczenia należnego wierzycielowi, które obejmuje również uprawnienie do zwrotu kosztów procesu. Argumentuje się, że istnienie należności głównej jest koniecznym warunkiem powstania wierzytelności z tytułu kosztów procesu po stronie powoda. Należność główna ma także decydujące znaczenie dla wysokości kosztów procesu. Jest ona podstawą obliczenia opłaty stosunkowej na gruncie KosztKomU, wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i kosztów komorniczych, należnych w postępowaniu egzekucyjnym.

System Informacji Prawnej Legalis dla radcy prawnego. Kup online, korzystaj od razu. Sprawdź

Stanowisko SN

SN uznał, że nabywca wierzytelności w drodze przelewu, na rzecz którego zasądzono koszty procesu, nie jest w tym zakresie wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit. b KosztKomU.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →