• Celem projektowanej ustawy ma być eliminacja bariery braku środków własnych na pokrycie wymaganego przez bank wkładu własnego przy udzielaniu kredytów hipotecznych oraz zwiększenie poziomu dzietności poprzez poprawę sytuacji mieszkaniowej rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych lub z niepełnosprawnościami.
  • Ustawa określić ma zasady na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy czyli tzw. kredyt bez wkładu własnego.
  • Projektowana ustawa w szczegółowy sposób określi zakres podmiotowy uprawnionych kredytobiorców, katalog finansowanych kredytem celów, związanych z zaspokajaną potrzebą mieszkaniową oraz niektóre warunki brzegowe, jakie powinna spełniać finansowana kredytem nieruchomość oraz sam kredyt hipoteczny.
  • Kredyty bez wkładu własnego udzielane będą do 2030 r.

Projekt ustawy przyjmuje, że kredytem bez wkładu własnego będzie specjalny mieszkaniowy kredyt hipoteczny udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy. Kredyt ten będzie, na etapie spłaty, objęty dedykowanym systemem finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanym w związku z urodzeniem dzieci. Wsparcie to obejmować będzie jednorazową spłatę za kredytobiorcę z budżetu państwa części kapitału kredytu po urodzeniu się drugiego lub kolejnego dziecka.

Zasady udzielania i spłaty kredytów bez wkładu własnego

Ustawa określać ma zasady, na jakich kredyty bez wkładu własnego będą udzielane oraz spłacane. Przede wszystkim w ustawie sprecyzowane zostanie, do jakich celów kredyt może w ogóle zostać udzielony. Wskazuje się, że może być to zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki). Minimalny okres spłaty kredytu wynosić ma 15 lat. Kredyt udzielany będzie w walucie polskiej, co ma wyeliminować ryzyko kursowe.

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz BeckOk aktualizowany co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Warunki, jakie powinna spełniać finansowana nieruchomość

Finansowana z kredytu bez wkładu własnego nieruchomość musi znajdować się na terytorium Polski i musi spełniać określone limity ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Limit ten będzie zróżnicowany w zależności od miejsca położenia nieruchomości (m.in. różne limity dla różnych województw, inne dla większych miast itp.) czy też od tego, czy nieruchomość nabywana będzie na rynku pierwotnym czy wtórnym. Przy ustalaniu limitu ceny brane też będą pod uwagę koszty budowy mieszkań podawane przez GUS.

Osoby uprawnione do zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego

W projekcie ustawy wskazano, że kredytobiorcami mogą być małżeństwa, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko lub też osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub całkowitym. Kredytobiorca nie może mieć ukończonych 40 lat (w przypadku małżonków, liczy się wiek młodszego z nich) i nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie może też przysługiwać mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Zasady jednorazowej spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Projekt ustawy przewiduje możliwość dokonania przez Bank Gospodarstwa Krajowego jednorazowej spłaty części kredytu hipotecznego bez wkładu własnego (spłata rodzinna). Możliwe będzie to wówczas, gdy kredytobiorcy urodzi się dziecko w okresie spłaty kredytu. Wysokość spłaty wynosić będzie 20 tysięcy zł w przypadku, gdy pojawi się drugie dziecko i 60 tysięcy w sytuacji, gdy pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Łącznie wysokość spłat nie może przekroczyć 100 tysięcy zł.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź