• Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, polegającą na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania lub innych miejsc wskazanych w ustawie.
  • Taką pomoc mogą również świadczyć inne podmioty publiczne.
  • Ustawa przewiduje wyłączenie stosowania w takich przypadkach przepisów ustawy z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; dalej: PrZamPubl).
  • Dodatkowo Wojewoda posiada uprawnienie do wydawania poleceń, w tym wobec JST.

Pomoc wojewody

Przepis art. 10 ust. 1 PomocUkrainaU wskazuje, że wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na:

  1. Zakwaterowaniu;
  2. Zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
  3. Zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.; dalej: OchrCudzU) lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
  4. Finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 3.

Ustawa wskazuje wprost na konkretne formy wsparcia.

Wojewoda zapewnia pomoc w miarę posiadanych środków, nie krócej niż przez okres 2 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 9 ust. 14 PomocUkrainaU).

Pomoc udzielana przez inne podmioty publiczne

Podobną pomoc będą mogły świadczyć także inne podmioty publiczne: inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, w ramach posiadanych środków własnych (art. 9 ust. 2 PomocUkrainaU).

W celu udzielenia pomocy ww. organy lub jednostki mogą wykorzystywać nabyte lub powierzone tym organom lub jednostkom mienie Skarbu Państwa.

Rodzaju udzielanej pomocy ustawodawca nie wskazał w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego (JST), związków JST lub związków metropolitalnych. Pomoc ta może być udzielana:

  1. z własnej inicjatywy i
  2. w zakresie posiadanych środków (art. 9 ust. 3 PomocUkrainaU).

Zakres pomocy określa bowiem w uchwale organ stanowiący JST, związku JST lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku (art. 9 ust. 4 PomocUkrainaU).

Projektowana ustawa przyznaje zatem JST, ich związkom i związkom metropolitalnym kompetencję do podjęcia uchwały w sprawie pomocy (jej zakresu) dla obywateli Ukrainy.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Kup online System Legalis – korzystaj od razu. Sprawdź

Wyłączenie stosowania zamówień publicznych

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 5 PomocUkrainaU do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy, o której mowa powyżej nie stosuje się przepisów PrZamPubl.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że wyłączenie stosowania ww. ustawy wynika ze szczególnej sytuacji, która wymaga natychmiastowego zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania, zapewnienia im transportu, wyżywienia, czy opieki medycznej, a zatem konieczne jest nie tylko udzielenie, ale też wykonanie zamówienia – co uniemożliwiałoby zachowanie terminów koniecznych dla przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym. Dodatkowo sytuacja w Ukrainie ma charakter nieprzewidywalny, prowadzone na jej terytorium działania zbrojne niosą ryzyko wygenerowania znaczącej skali migracji i wiążą się z dodatkowymi okolicznościami zaburzenia porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa – co zgodnie z art. 12 PrZamPubl umożliwia zastosowanie wyłączenia stosowania ustawy – z uwagi na istotny interes bezpieczeństwa państwa.

Zlecanie zadań publicznych

W celu zapewnienia pomocy wojewoda albo JST, związku JST lub związku metropolitalnego może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.; dalej: PożPubWolontU) realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy JST, związku JST lub związku metropolitalnego, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Iuscase - pierwszy polski system do zarządzania pracą w kancelarii. Wypróbuj bezpłatnie! Sprawdź

Polecenia wojewody

W związku z realizacją zadań pomocowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające na obszarze województwa, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Polecenia te są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie wymagają uzasadnienia. Mogą one być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron. Polecenia nie mogą jednakże dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu.

Zadania nałożone w trybie poleceń są realizowane przez JST jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →