Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk UD318; dalej: projekt). W ustawie z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: KP) po art. 221b KP dodane zostaną art. 221c–221h. Projekt zakłada stworzenie podstaw prawnych dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu. W obecnym stanie prawnym zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości określa art. 17 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119; dalej: AlkU). Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, albo że spożywał go w czasie pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera wyraźnej normy prawnej, dającej podstawę do przeprowadzania samodzielnych, prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników, stąd konieczność wprowadzenia niezbędnych rozwiązań prawnych.

Cel i zasady przeprowadzania kontroli

Zgodnie z projektem, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź ochrony mienia, pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Kontrola ta jednak nie będzie mogła naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości stosować się będzie odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Kontrola trzeźwości będzie przeprowadzana przez pracodawcę. Projekt zakłada, że to pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych taką kontrolą. Posiada on bowiem najlepszą wiedzę odnośnie zagrożeń, jakie niesie za sobą wykonywanie pracy na poszczególnych stanowiskach. Oznacza to, że u danego pracodawcy jedynie część pracowników będzie mogła być objęta kontrolą trzeźwości. Grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości i sposób jej przeprowadzenia, w tym rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustalany będzie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie będzie objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest będzie zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca będzie informował pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób u niego przyjęty, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Pracodawca przy przeprowadzaniu kontroli będzie zobowiązany uwzględniać przepisy rozporządzenia, w którym zostaną określone m. in. warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Kodeks pracy. Komentarz. Red.: prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Sposób przeprowadzania badania i jego dokumentacja

Kontrola trzeźwości będzie obejmować badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Badanie będzie polegać na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu, wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, w rozumieniu odpowiednio art. 46 ust. 2 lub 3 AlkU. Za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie wynosi oraz nie prowadzi do stężenia właściwego dla stanu po użyciu alkoholu.

Pracodawca będzie zobowiązany przetwarzać informację o dacie, godzinie i minucie badania oraz jego wyniku, wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, wyłącznie gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Informacja będzie przechowywana w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia jej zebrania. W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej pracodawca będzie przechowywać informację w aktach osobowych pracownika do czasu uznania kary za niebyłą. W sytuacji, kiedy informacja z badania trzeźwości będzie mogła stanowić lub będzie stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a pracodawca będzie stroną tego postępowania lub poweźmie wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, okres przechowywania informacji ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów informacja podlegać będzie zniszczeniu.

Nietrzeźwy pracownik nie pracuje

Pracodawca będzie zobowiązany nie dopuścić do wykonywania pracy przez pracownika, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie, wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, lub też zachodzić będzie uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. Informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy przekazywać się będzie pracownikowi do wiadomości.

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Badanie przez uprawniony organ

Projekt zakłada, że na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do wykonywania pracy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadzać będzie mógł uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Będzie on przeprowadzał badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Badanie krwi będzie zlecane przez organ, jeżeli m.in: nie będzie możliwości przeprowadzenia badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego, pracownik niedopuszczony do wykonywania pracy odmówi poddania się takiej formie badania lub stan pracownika niedopuszczonego do wykonywania pracy uniemożliwi przeprowadzenie badania metodą niewymagającą badania laboratoryjnego. Zabiegu pobrania krwi dokonywać będzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Z przebiegu ww. opisanych badań sporządzany będzie protokół obejmujący dane osobowe i antropometryczne pracownika, dane osobowe osoby przeprowadzającej badanie, czas przeprowadzenia badania, okoliczności mu towarzyszące oraz jego wynik. Organ przeprowadzający badanie przekazywać będzie pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do wykonywania pracy pisemną informację dotyczącą przeprowadzonego badania wraz z jego wynikiem.

Co ważne dla pracownika, w sytuacji gdy wynik badania nie wskaże na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →