Stan faktyczny

W grudniu 2019 r. podróżni wykupili od niemieckiej spółki F. imprezę turystyczną, obejmującą lot w obie strony między Niemcami a wyspą Gran Canaria, oraz pobyt na tej wyspie w okresie 13-27.3.2020 r. Władze hiszpańskie 15.3.2020 r. podjęły działania na całym terytorium Hiszpanii w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, co skutkowało m.in. zamknięciem plaż i zastosowaniem godziny policyjnej na Gran Canarii. W hotelu klientom zezwolono na opuszczenie pokoju wyłącznie w celu zaopatrywania się w żywność, zabroniono dostępu do basenu i leżaków, a także anulowano program rozrywkowy. Dodatkowo już 20 marca podróżni musieli wrócić do Niemiec.

Po powrocie podróżni zwrócili się do F. o przyznanie im obniżki o 70% ceny imprezy turystycznej. F. odmówił, twierdząc, że nie można mu przypisać odpowiedzialności za to, co stanowi „ogólne ryzyko życiowe”. Rozpatrujący tę sprawę Sąd w Monachium powziął wątpliwości co do wykładni art. 14 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.Urz. UE L z 2015 r. Nr 326, s. 1).

Prawo do obniżki ceny

Przepis art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny był uprawniony do odpowiedniej obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego występowała niezgodność, chyba że organizator udowodni, że odpowiedzialność za niezgodność można przypisać temu podróżnemu. Zgodnie z art. 3 pkt. 13 dyrektywy 2015/2302/WE pojęcie „niezgodności” oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną. W ocenie TSUE z powyższego wynika, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych wystarczy, aby danemu podróżnemu przysługiwało prawo do obniżki ceny jego imprezy turystycznej od organizatora, który mu ją sprzedał. Trybunał zaznaczył, że przyczyna tej niezgodności, a w szczególności możliwość przypisania jej temu organizatorowi, nie ma w tym względzie znaczenia.

Trybunał uznał, że z treści i kontekstu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE, a także z celu i genezy tej dyrektywy wynika zatem, że podróżnemu przysługuje prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej we wszystkich przypadkach, w których świadczone usługi turystyczne były niezgodne z wymogami, z wyjątkiem jednego przypadku, a mianowicie wówczas, gdy ową niezgodność można przypisać temu podróżnemu. Podróżnemu przysługuje zatem prawo do obniżki ceny niezależnie od tego, czy ta niezgodność została spowodowana „nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”, które nie podlegają kontroli danego organizatora.

COVID-19

W niniejszej sprawie – z zastrzeżeniem weryfikacji, której powinien dokonać sąd odsyłający – niezgodności usług turystycznych będących przedmiotem postępowania głównego zostały spowodowane środkami sanitarnymi przyjętymi w docelowym miejscu podróży w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Zdaniem TSUE te środki sanitarne nie mogą stanowić przeszkody dla ich prawa do skorzystania z obniżki ceny na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE, podobnie jak fakt, że podobne środki zostały przyjęte w miejscu zamieszkania podróżnych i w innych krajach.

Ponadto, o ile ograniczenia nałożone przez organy władzy publicznej na tego podróżnego z powodu globalnego rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 stanowią dla niego ryzyko, TSUE uznał, że niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług turystycznych, spowodowane tymi ograniczeniami, nie może być jednak przypisane temu podróżnemu.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Elementy oceny

Trybunał uznał, że w ramach oceny istnienia prawa do obniżenia ceny na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE do sądu odsyłającego należy jeszcze uwzględnienie podanych niżej elementów. Trybunał przypomniał, że obowiązek przyznania przez organizatora takiej obniżki ceny należy oceniać wyłącznie w odniesieniu do usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, które są przedmiotem niewykonania lub nienależytego wykonania. Trybunał zaznaczył, że ze względu na cel dyrektywy 2015/2302/WE, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, wynikające z takiej umowy obowiązki organizatora nie mogą być interpretowane w sposób zawężający. Obowiązki te obejmują zatem nie tylko te, które zostały wyraźnie określone w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz także obowiązki, które są z nią związane, jako że wynikają z celu tej umowy (wyrok TSUE z 18.3.2021 r., Kuoni Travel, C-578/19, pkt 45, Legalis).

Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie do sądu odsyłającego będzie należało dokonanie oceny na podstawie usług, jakie dany organizator powinien świadczyć zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, podpisaną z podróżnymi, czy w szczególności zamknięcie basenów danego hotelu, brak programu rozrywki w tym hotelu oraz brak możliwości dostępu do plaży na Gran Canarii i zwiedzania tej wyspy, w następstwie przyjęcia środków podjętych przez hiszpańskie władze w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu pandemii COVID-19, mogły stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy przez tego organizatora.

Trybunał stwierdził, że zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE obniżka ceny imprezy turystycznej powinna być odpowiednia dla całego okresu niezgodności. Ocena tego odpowiedniego charakteru, podobnie jak stwierdzenie niezgodności, powinna następować w sposób obiektywny z uwzględnieniem zobowiązań organizatora, zgodnie z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej. Ocena ta powinna zatem opierać się na oszacowaniu wartości usług turystycznych objętych daną imprezą turystyczną, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nieprawidłowo, z uwzględnieniem czasu trwania tego niewykonania lub nienależytego wykonania oraz wartości tej imprezy turystycznej.

Z motywu 34 i art. 13 ust. 2 dyrektywy 2015/2302/WE wynika, że dany podróżny jest zobowiązany do poinformowania organizatora, bez zbędnej zwłoki i z uwzględnieniem okoliczności sprawy, o przypadkach niezgodności, stwierdzonych w ramach świadczenia usługi turystycznej objętej umową o udział w imprezie turystycznej. Brak powiadomienia może zostać uwzględniony w ramach ustalania obniżki ceny tej imprezy turystycznej, jeżeli to powiadomienie mogłoby skutkować ograniczeniem czasu trwania stwierdzonej niezgodności. W niniejszej sprawie w zakresie, w jakim te przypadki niezgodności wynikają ze środków podjętych przez hiszpańskie władze w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, powiadomienie przez podróżnych o ww. przypadkach niezgodności, zdaniem TSUE, nie mogło skutkować ograniczeniem czasu ich trwania. Brak powiadomienia nie może zatem zostać uwzględniony w ramach ustalania tej obniżki ceny.

Reasumując, TSUE orzekł, że art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE należy interpretować w ten sposób, iż podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej, w sytuacji gdy niezgodność usług turystycznych, objętych jego imprezą turystyczną, spowodowana jest ograniczeniami nałożonymi w docelowym miejscu podróży w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, a takie ograniczenia zostały nałożone również w jego miejscu zamieszkania oraz w innych krajach z powodu globalnego rozprzestrzeniania się tej choroby. Aby ta obniżka ceny była odpowiednia, powinna ona zostać oceniona w odniesieniu do usług objętych daną imprezą turystyczną i odpowiadać wartości usług, których niezgodność została stwierdzona.

Komentarz

Niewątpliwie branża turystyczna była jedną z tych, które pandemia COVID-19 dotknęła w największym stopniu. W niniejszym wyroku TSUE odniósł się do prawa do obniżki ceny imprezy turystycznej w związku ze środkami przyjętymi w celu przeciwdziałania tej pandemii.

Z treści art. 14 ust. 1 dyrektywy 2015/2302/WE wynika, że prawo podróżnego do obniżki ceny jego imprezy turystycznej jest uzależnione jedynie od spełnienia warunku niezgodności świadczonych usług turystycznych. W uzasadnieniu niniejszego wyroku, poza wykładnią językową, Trybunał dokonał również wykładni: systemowej, celowościowej i historycznej tego przepisu oraz tej dyrektywy. Na ich podstawie TSUE uznał, że podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej we wszystkich przypadkach niezgodności świadczonych usług turystycznych, niezależnie od przyczyny i możliwości przypisania tej niezgodności. Jedynym wyjątkiem od tego prawa jest przypadek, w którym tą niezgodność można przypisać samemu podróżnemu.

Stwierdzenie niezgodności świadczonych usług wymaga porównania usług objętych imprezą turystyczną danego podróżnego z usługami faktycznie świadczonymi na jego rzecz. Okoliczność, że niezgodność tych usług turystycznych można przypisać organizatorowi lub innym osobom niż ten podróżny, lub fakt, że jest ona spowodowana okolicznościami, które nie podlegają kontroli organizatora, takimi jak „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” w rozumieniu art. 3 pkt. 12 dyrektywy 2015/2302/WE, nie wpływa na istnienie prawa podróżnego do obniżki ceny. Ze stanowiska TSUE wynika, że dla oceny przysługiwania analizowanego prawa nie mają znaczenia okoliczności, że środki przyjęte w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 zostały przyjęte w wielu innych krajach.

W uzasadnieniu prezentowanego wyroku TSUE wskazał także, jakie elementy powinien wziąć pod uwagę sąd krajowy, obniżając cenę danej imprezy turystycznej, tak aby odpowiadało to wartości usług turystycznych, które są niezgodne z wymogami.

Powyższe stanowisko TSUE należy stosować, interpretując art. 50 ust. 1 ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 511).

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →