Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; dalej: PodLokU), pod pojęciem budowli rozumie się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Punktem wyjścia do ww. definicji jest art. 3 pkt 1 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725; dalej: PrBud) i zawarta w nim definicja obiektu budowlanego. Referowanie do poza-podatkowych definicji budziło od lat liczne wątpliwości praktyczne. Stąd nowa definicja będzie bardziej autonomiczna.

Nowa definicja budowli

Zgodnie z projektem, budowla to obiekt wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, wymieniony w załączniku nr 4 do PodLokU, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z budowlą całość techniczno-użytkową. Będą to konkretnie:

 • obiekt sportowy i obiekt rekreacji
 • stacja uzdatniania wody
 • oczyszczalnia ścieków
 • obiekt obronny (fortyfikacja) i obiekt ochronny
 • przejście dla pieszych: nadziemne i podziemne oraz ciąg pieszy
 • obiekt hydrotechniczny
 • zbiornik w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, a także inny zbiornik przeznaczony do gromadzenia materiałów sypkich, występujących w kawałkach, albo w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym funkcje gospodarcze jest pojemność
 • obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem
 • wiata i hangar
 • przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna
 • wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg
 • sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy
 • port, przystań, sztuczna wyspa, basen, dok, falochron, nabrzeże, molo, pirs, pomost, pochylnia
 • strzelnica odkryta
 • pas startowy, droga kołowania, płyta lotniskowa, plac postojowy, plac manewrowy, lądowisko – znajdujące się na terenach lotnisk
 • droga, wjazd, zjazd i wyjazd z drogi oraz zatoka parkingowa
 • droga kolejowa, tj. tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny, szyny żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka w tym tłuczeń i piasek,
 • linia i trakcja elektroenergetyczna
 • most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd
 • konstrukcja oporowa
 • obiekt ziemny
 • składowisko odpadów
 • wał przeciwpowodziowy
 • ogrodzenie
 • parking niebędący budynkiem lub jego częścią, plac postojowy, plac składowy, plac pod śmietniki, podjazd i zadaszenie
 • wolno stojące trwale związane z gruntem: maszt antenowy, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne
 • linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej
 • kanalizacja kablowa i kanał technologiczny, z wyłączeniem zainstalowanych w nich kabli oraz inny kanał, którego charakterystycznym parametrem jest długość.

Pojęciem budowli zostaną objęte również, wykonane z użyciem wyrobów budowlanych:

 • części budowlane urządzeń, niestanowiących części budowli składającej się z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do ustawy oraz instalacji i urządzeń tworzących z nim całość techniczno-użytkową, tj. m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych,
 • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
 • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
 • przyłącza do obiektu budowlanego.

Enumeratywne wskazanie budowli ma w założeniu ustawodawcy pomóc odróżnić je od budynków. Dziś to problematyczne a zarazem bardzo ważne, przede wszystkim z uwagi na inny sposób kalkulacji podatku od budynków i budowli (inne kryteria decydujące o wysokości opodatkowania). Spory interpretacyjne dotyczą np. zbiorników i silosów, które choć są budowlami, czasem spełniają też kryteria do uznania za budynki.

 

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Techniczno-użytkowa całość

Uznanie za budowlę instalacji i urządzeń, jeżeli stanowią z tym obiektem całość techniczno-użytkową doprecyzuje, że opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy tych obiektów połączone w określonym celu gospodarczym, tj. zarówno obiekty wymienione w załączniku do ustawy, jak i instalacje oraz urządzenia, tworzące z nimi funkcjonalną i techniczną całość. Całość techniczno-użytkowa to zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację. Dla spełnienia warunku całości techniczno-użytkowej niezbędne ma być zarówno fizyczne połączenie elementów składających się na dany obiekt, wynikające ze sposobu jego wykonania (aspekt techniczny), jak i związek użytkowy.

Użycie wyrobów budowlanych

Cechą budowli będzie też jej wykonanie z użyciem wyrobów budowlanych. Dotychczasowa przesłanka, tj. wzniesienie z użyciem wyrobów budowlanych, została zmieniona na wykonanie z użyciem wyrobów budowlanych. Pojęcie „wykonanie” jest pojęciem szerszym od „wzniesienia”, co umożliwi objęcie przypadków, w których obiekt lub jego części zostały wykonane w innym miejscu niż docelowa lokalizacja.

Biegły pomoże

Projekt zakłada, że w spornych sprawach, w których wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy będzie mógł powołać biegłego, tj. osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii. Opinia biegłego posiadającego wiedzę fachową, doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, w tym przypadku z zakresu inżynierii lądowej lub budownictwa. Fakt, iż definicja budowli nie będzie odwoływała się do przepisów prawa budowlanego nie będzie uniemożliwiał wykorzystania opinii biegłych z zakresu prawa budowlanego.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem zaproponowanych rozwiązań jest zapewnienie określoności przepisów podatkowych definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ale zarazem także dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo i wynikająca z tego możliwość pomocniczego uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. Całe szczęście, że nie chodzi o dorobek organów podatkowych, zważywszy na niezwykłą kazuistykę rozstrzygnięć poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →