• Przepisy zmieniające ustawę z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1493) wejdą w życie z 22.6.2023 r.;
  • Zmianie ulegnie tytuł ustawy – zwrot „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” zostanie zastąpiony sformułowaniem „o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, a dodatkowo zmieni się terminologia związana z wprowadzeniem definicji przemocy domowej, osoby doznającej przemocy domowej, osoby stosującej przemoc domową oraz świadka przemocy domowej;
  • Za osobę doznającą przemocy domowej zostanie uznany również małoletni świadek przemocy domowej;
  • Procedura „Niebieskie Karty” ulegnie modyfikacjom.

„Przemoc domowa” zamiast „przemoc w rodzinie”

Dotychczasowa definicja przemocy w rodzinie zostanie zastąpiona definicją przemocy domowej, która uwzględni dodatkowo dwie szczególnie istotne w dzisiejszej rzeczywistości sfery:

  • Działania i zaniechania ograniczające lub pozbawiające dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, które można określić przemocą ekonomiczną;
  • Działania i zaniechania istotnie naruszające prywatność lub wzbudzające poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, innymi słowy – cyberprzemoc.

Na tym nie koniec zmian słownikowych. Ustawa wprowadza nieznane dotychczasowym przepisom definicje osoby doznającej przemocy domowej, osoby stosującej przemoc domową oraz świadka przemocy domowej. Na szczególną aprobatę zasługuje dostrzeżenie przez ustawodawcę małoletnich świadków przemocy domowej i przyznanie im statusu osób doznających przemocy domowej.

W związku ze zmianą terminologii, odnoszącą się do definicji przemocy domowej, zmianom ulegną również inne wskazane przez ustawę akty prawne, m.in. ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805), ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165), ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375), ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268), oraz ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Programy psychologiczno-terapeutyczne dla stosujących przemoc domową

Ustawa poszerza zakres działań, jakie mogą być podejmowane wobec osób stosujących przemoc domową, wprowadzając dodatkowo programy psychologiczno-terapeutyczne. Programy te mają na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Po skierowaniu do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym osoba stosująca przemoc domową będzie zobowiązana zgłosić się do uczestnictwa w programie, ukończyć program w wyznaczonym terminie oraz dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o jego ukończeniu. Uporczywe niestosowanie się do wskazanych obowiązków może skutkować nałożeniem kary grzywny albo ograniczenia wolności.

Modyfikacja procedury „Niebieskie Karty”

Ustawa przewiduje, że podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” należy do zadań grup diagnostyczno-­pomocowych, którym przepisy przyznają kompetencje m.in. do występowania do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych albo programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

Co istotne, wobec osób uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury grupy diagnostyczno-pomocowe mają prowadzić działania monitorujące, polegające w szczególności na analizie i ocenie sytuacji tych osób.

Powstanie Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

W miejsce dotychczasowego Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstanie Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →