• Projekt ustawy obejmuje zasady funkcjonowania aplikacji mObywatel oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług;
  • Projektowana ustawa ma zastąpić regulacje zawarte aktualnie w przepisach art. 19a-19j ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070; dalej: InformPodPublU);
  • Aktualnie aplikacja mObywatel obejmuje następujące usługi: mObywatel, mPojazd, mPrawo Jazdy i Punkty Karne, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, Małopolska Karta Aglomeracyjna, Bilkom – bilety kolejowe, eRecepta, Karta Dużej Rodziny (mKDR), Unijny Certyfikat Covid, Polak za granicą, Koronawirus: informacje i zalecenia, Legitymacja UUT (UUT – ulgowe usługi transportowe) oraz Diia.pl (mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy).

Aplikacja mObywatel stale zyskuje na popularności, zwłaszcza w czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W związku z tym rosną wobec niej oczekiwania. Korzystanie z elektronicznych dokumentów obsługiwanych przez aplikację mObywatel ma być możliwie jak najbardziej zbliżone do odpowiadających im dokumentów tradycyjnych. Coraz więcej osób chce mieć możliwość zdalnego przekazania swoich danych, potwierdzania tożsamości oraz załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem usług online, w tym usług świadczonych za pomocą urządzeń mobilnych. Ustawodawca zdecydował się więc kompleksowo uregulować zasady funkcjonowania aplikacji mObywatel w specjalnej, oddzielnej ustawie. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel mają zastąpić przepisy art. 19a-19j InformPodPublU. Projektowana ustawa ma zatem za zadanie stworzenie nowych podstaw prawnych, o które opierać się będzie funkcjonowanie aplikacji mObywatel oraz udostępnianych i świadczonych w niej usług.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy dotyczą wprowadzenia przepisów, na podstawie których możliwe będzie oczekiwane przez obywateli wykorzystywanie i uznawanie dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, w życiu codziennym, w zakresie zbliżonym do wykorzystywania dokumentów tradycyjnych. Ustawodawca położył przy tym szczególny nacisk na wykorzystywanie dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, jako mobilnych odpowiedników dowodów osobistych. Ponadto projektowane przepisy mają za zadanie upowszechnienie wykorzystywania mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów.

Projektowana ustawa ma umożliwić wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w InformPodPublU. Ponadto obywatele zyskają możliwość dokonywania płatności elektronicznych za usługi świadczone przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel.

W projekcie ustawy znalazły się także przepisy, których celem jest uproszczenie i usprawnienie dotychczasowych procedur wdrażania nowych usług świadczonych w aplikacji mObywatel. Chodzi tutaj w szczególności o doprecyzowanie warunków rozpoczęcia świadczenia przez podmioty usług opracowanych i udostępnionych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz usług opracowanych i udostępnionych na wniosek tych podmiotów. Ponadto podmioty te zyskają możliwość utrzymywania rejestrów związanych z tymi usługami w systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanym z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel.

Iuscase - pierwszy polski system do zarządzania pracą w kancelarii. Wypróbuj bezpłatnie! Sprawdź

Potwierdzanie tożsamości przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel

Jednym z istotniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel jest zapewnienie obywatelom możliwości potwierdzania swojej tożsamości przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.

Aktualnie podstawowym dokumentem w aplikacji mObywatel jest dokument elektroniczny zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL (dokument mObywatel). Zawiera on: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz fotografię. Projektowana ustawa rozszerza zakres danych, które będzie mógł zawierać wspomniany dokument, w zależności od potrzeb użytkowników i nowych usług udostępnianych w aplikacji mObywatel. Rozszerzony zbiór danych będzie obejmował: serię i numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, datę ważności dowodu osobistego, datę wydania dowodu osobistego, nazwisko rodowe, płeć, imię ojca, nazwisko rodowe ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania oraz datę zameldowania. Dzięki temu dokument mObywatel będzie stwierdzał tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP, w zakresie zawartych w nim danych, w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron. Umożliwi to stosowanie aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których wykorzystywany jest dowód osobisty. Projekt ustawy przewiduje bowiem, że jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości, to obowiązek ten uznany będzie za spełniony przez użycie dokumentu mObywatel.

Warto podkreślić, że fałszerstwo dokumentu mObywatel karane będzie na podstawie art. 270 § 1 KK jako fałszerstwo dokumentów. W tym celu rozszerzony zostanie katalog przestępstw komputerowych, zawarty w art. 296b §1 KK. Karalne będzie zatem wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie urządzeń lub programów komputerowych, a także haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →