Stan faktyczny

CR i Spółka z o.o. złożyli do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego i o ustalenie, czy rekompensata eksploatacyjna stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Skarżąca jest jednoosobową spółką z o.o., w której całość udziałów posiada Gmina C. Spółka prowadzi działalność statutową związaną z gospodarowaniem terenami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, jak również administrowaniem urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi. Gmina C. planuje powierzenie spółce w celu realizacji zadań własnych, zadań związanych z kulturą i turystyką, w tym zadań związanych z terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi, określonymi w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm., dalej: SamGminU). Spółka może uzyskać od Gminy wsparcie w formie rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, z uwagi na to, że zadania wykonywane przez Spółkę będą miały charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Przy czym relacje między Gminą a Spółką kształtowane będą na podstawie przepisów decyzji Komisji Europejskiej 2012/21/UE z 20.12.2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 7, str. 3). Trzeba dodać, że Spółka nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej niż ta wspomniana wyżej, dlatego też nie mogłaby funkcjonować bez rekompensaty.

Zadania powierzone Spółce zostały ujęte w szczegółowym katalogu, dołączonym do umowy wykonawczej. Obejmują one m.in. udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych i organizowanie w ich imprez i wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i turystyki, a także współpracę z Gminą, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi podczas organizacji imprez masowych, sportowych i innych. Spółka za też za zadanie utrzymywanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zarządzanie nią, przeprowadzanie niezbędnych napraw, konserwacji i modernizacji. Większość powierzonych Spółce zadań wykonuje ona nieodpłatnie. Usługi wykonywane odpłatnie Spółka wykonywała po cenach ustalanych przez Radę Gminy i nie miała wpływu na ich wysokość. W związku z tym Spółka ma otrzymywać od Gminy rekompensatę eksploatacyjną i inwestycyjną. Rekompensata inwestycyjna będzie wypłacana jako podwyższenie kapitału zakładowego spółki w zamian za udziały obejmowane po cenie nominalnej, w wysokości określonej w decyzji Gminy w sprawie udzielenia rekompensaty rocznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę harmonogramem płatności. Rekompensata eksploatacyjna będzie wypłacana w ratach miesięcznych.

Spółka stoi na stanowisku, że dopłaty w formie rekompensaty eksploatacyjnej nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a sama rekompensata ma być dopłatą do kosztów całkowitych, a nie zapłatą za usługi wykonywane przez Spółkę. Dlatego też Spółka jest zdania, że rekompensata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szkolenia online z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Indywidualna interpretacja podatkowa

Organ podatkowy w wydanej w 2020 r. Interpretacji indywidualnej nie podzielił powyższego stanowiska Spółki. Organ uznał, że „otrzymana przez Spółkę rekompensata eksploatacyjna jest przeznaczona tylko i wyłącznie na dofinansowanie ściśle określonych zadań, powierzonych przez Gminę i zawartych w umowie wykonawczej. Gdyby nie otrzymana rekompensata eksploatacyjna, skarżąca nie byłaby w stanie świadczyć usług. Zatem, otrzymane dofinansowanie w sposób zindywidualizowany i policzalny związane jest z wartością danego świadczenia, a więc jego ceną, bowiem możliwe jest zidentyfikowanie ekonomicznej i bezpośredniej zależności pomiędzy rekompensatą eksploatacyjną, a ostateczną wartością (ceną) świadczonych usług”. Spółka zaskarżyła wspomnianą interpretację.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że istotę sprawy stanowi kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług przyznanej Spółce od Gminy rekompensaty eksploatacyjnej, wypłacanej w miesięcznych ratach, która wraz z rekompensatą inwestycyjną składa się na tzw. rekompensatę roczną. Sąd ostatecznie zdecydował o uchyleniu niekorzystnej dla Spółki interpretacji indywidualnej.

Sąd zwrócił uwagę, że celem wsparcia finansowego w formie rekompensaty jest pokrycie części lub całości szczególnych kosztów. Podstawą udzielenia rekompensaty są zasady określone w art. 5 decyzji Komisji Europejskiej nr 2012/21/UE. Zdaniem sądu, powodem wypłaty refundacji nie jest świadczenie przez Spółkę konkretnych usług, ale finansowanie kosztów utrzymania danego podmiotu, tym bardziej, że rekompensata ma stanowić dopłatę do kosztów całkowitych i nie będzie miała wpływu na cenę, ani nie będzie zapłatą za żadną z usług wykonywanych przez skarżącą. Sąd uznał, że przewidziana umową refundacja nosi charakter „zakupowy”. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego warunki przyznania rekompensaty wskazują, że otrzymane dofinansowanie, pokrywające określoną część kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu, nie jest przyznawane jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczone jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. To, w opinii Sądu, przesądza o tym, że choć wpływ rekompensaty na cenę odpłatnie wykonywanych zadań istnieje z ekonomicznego punktu widzenia, nie może być oceniany jako bezpośredni, na gruncie art. 29a ust. 1 VATU. Powodem tego jest to, że celem refundacji jest pokrycie części lub całości ponoszonych przez skarżącą kosztów, a nie dopłata do ceny, o której wysokości skarżąca de facto nawet nie decyduje.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź