• Celem stworzenia sprawnego aparatu zawiadomień ratunkowych, motywowania pracowników i jednoczesnego zatrzymania w niej jednostek najbardziej zaangażowanych, ustawa zmieniająca przeobraża dotychczasową strukturę organizacyjną CPR m.in. poprzez utworzenie szczebli kariery w następstwie powołania nowych posad: starszych operatorów, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów.
  • Nowela szczegółowo reguluje proces ponoszenia kwalifikacji zatrudnionych (tryb przeprowadzania egzaminów i szkoleń), dookreśla pojęcia podmiotu ratowniczego, podmiotu pomocniczego, aplikacji mobilnej oraz ustanawia Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCMSPR),.
  • Nowe regulacje wchodzą w życie co do zasady w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem przepisów odnoszących się głównie do doskonalenia zawodowego pracowników CRM, czy funkcjonowania KCMSPR, dla których przewiedziano 6 – miesięczny okres vatio legis.
Potrzebujesz zweryfikować wiarygodność kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS Sprawdź

Powołanie nowych stanowisk w strukturach CPR

Zgodnie z dodanym art. 8a SysPowiadRatU, obsługę zgłoszeń alarmowych wykonywać będą nie tylko operatorzy numerów alarmowych, ale także starsi operatorzy, koordynatorzy oraz koordynatorzy-trenerzy, którzy podczas pełnienia obowiązków służbowych skorzystają z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to tym samym ukonstytuowanie nowych stanowisk wyższego szczebla i otwarcie przez operatorami możliwości awansu zawodowego. Pierwsza umowa o pracę podejmowana z osobą zatrudnianą na stanowisku operatora numerów alarmowych będzie zawierana na okres próbny 6 miesięcy. Zmiany podyktowane są obecnym zamknięciem ścieżki rozwoju w ramach płaskiej struktury CPR. Kompetencje osób obejmujących posady awansowe, zostały poszerzone o zadania w zakresie: koordynacji i nadzoru nad pracą podległych operatorów, sporządzania kart oceny pracy, przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych, przygotowywania do pracy kandydatów na operatorów pierwszego (niższego) stopnia, działań promocyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat numeru alarmowego 112 i CPR. Podział w strukturach CPR dokonany zostanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Przepisy przejściowe

Ustawa przewiduje również warunki, jakim będą musiały sprostać osoby w sytuacji objęcia stanowisk awansowych przed wejściem w życie noweli. Zgodnie z jej art. 4 ust. 1, zatrudnieni na stanowisku operatora numerów alarmowych, kierownika centrum powiadamiania ratunkowego, jego zastępcy i psychologa przed nadaniem nowym przepisom mocy obowiązującej, będą uznani za spełniający wymogi określone odpowiednio w art. 16 ust. 1 i art. 16c ust. 2–4 SysPowiadRatU dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Niemniej, pracownicy Ci, w razie nielegitymowania się wszystkimi przesłankami uprawniającymi do wykonywania swojego zawodu, zobligowani będą do ich uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Aplikacja mobilna

W brzmieniu art. 20a SysPowiadRatU, każdy obywatel będzie mieć możność korzystania z aplikacji mobilnej wysyłającej zgłoszenia alarmowe w formie wiadomości tekstowych, po uprzednim jej bezpłatnym pobraniu (m.in. ze strony internetowej MSWiA) i zarejestrowaniu się. Dane wprowadzone do aplikacji, w tym dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w systemie teleinformatycznym. Aplikacja posiadać będzie najważniejsze informacje dotyczące miejsca oraz rodzaju zdarzenia, jak i dane osoby zgłaszającej, kluczowe do przesłania podmiotom ratowniczym w celu udzielania pomocy. Z tego też względu, warunkiem jej użytkowania jest wcześniejsze wyrażenie zgody na włączenie modułu lokalizacji w używanym urządzeniu telefonicznym oraz zapoznanie się z regulaminem usługi i jego akceptacja.

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego utworzone zostanie w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art. 2 nowelizacji). Stanowi ono wyraz zachowania jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych. Jego powołanie uzasadnia się także koniecznością utrzymania ciągłości działania i rozwoju systemu teleinformatycznego. Jednostka ta będzie sprawować nadzór nad pracą centrów powiadamiania ratunkowego oraz bieżącą pracą poszczególnych pracowników, którzy przed przystąpieniem w poczet struktur CPR zobowiązni będą odbyć szkolenia podstawowe zwieńczone egzaminem i uzyskaniem bezterminowego certyfikatu.

Definicja podmiotu ratowniczego i pomocniczego

W myśl dodanego art. 2 pkt 6–7 SysPowiadRatU, podmiotem ratowniczym jest jednostka organizacyjna Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytornia medyczna oraz podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Jest to zatem podmiot, z którym współpracuje oraz wymienia dane w sposób zinformatyzowany centrum powiadamiania ratunkowego.

Podmiotem pomocniczym jest natomiast podmiot, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, niemniej do jego zadań należy również tożsama ochrona dóbr osobistych jak: życie, zdrowie, mienie, czy bezpieczeństwo, co powoduje, że podlega on zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym. Dodanie i sprecyzowanie tej kategorii podmiotów jest celowe oraz konieczne – służyć ma bowiem rozszerzaniu listy o jednostki, do których również mogą być przekazywane informacje o zgłoszeniu alarmowym, mimo nieuwidocznienia ich numerów w systemie CPR. Jak podaje się w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk nr 260), nieodłączną częścią codziennych obowiązków operatorów numerów alarmowych jest to, że przekazują oni informacje o zgłoszeniach alarmowych do wielu podmiotów, innych niż podmioty ratownicze, które są właściwe ze względu na rodzaj zdarzenia, w tym m.in. do Straży Miejskiej, WOPR, TOPR, GOPR, linii wsparcia w kryzysie emocjonalnym, pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodociągowego, PKP itp. Często praktyką jest jednoczesne przekazywanie informacji o danym zdarzeniu do podmiotów obu wskazanych kategorii.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź