• Nowelizacja przepisów PomocAlimU ma na celu wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Doprecyzowaniu ulegnie sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Rozszerzeniu ulegnie katalog dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Waloryzacja kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustawodawca zamierza wprowadzić do PomocAlimU stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie ze zmienionym art. 9 ust. 2 PomocAlimU, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł., zwaloryzowanej według zasad zawartych w art. 9 ust. 2c-2f. Zgodnie z tymi przepisami kwota świadczenia będzie podlegała zwiększeniu co 3 lata, od 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Wskaźnik waloryzacji to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Po raz pierwszy waloryzacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis Sprawdź

Rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Planowana nowelizacja ma też na celu rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dotychczas można było nie wliczać do dochodu rodziny jedynie stypendiów dla bezrobotnych współfinansowanych ze środków środków Unii Europejskiej. W tym celu dodano stosowne zapisy do art. 3 pkt 1 ŚwRodzU.

Wprowadzenie zmian precyzujących sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kolejna istotna zmiana dotyczyć będzie wprowadzenia do definicji dochodu zawartej w ŚwRodzU, stosowanej także w PomocAlimU, regulacji wprost stanowiącej, że do dochodu członka rodziny nie wlicza się wypłaconej temu członkowi rodziny kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W tym wypadku chodzi o tzw. trzynastą emeryturę, którą wypłacano na postawie art. 8 pkt 3, 5 i 6 ustawy z 4.4.2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 743).

Uwzględnienie obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania epidemii COVID-19 przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również na okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2021 r. – 2022 r.

Ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm., dalej: KoronawirusU) przewiduje, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu ŚwRodzU, z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Analogiczne regulacje odnoszą się do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stosowne rozwiązania zawarte zostały w zmienionym art. 15oa KoronawirusU.

Projektowana nowelizacja zakłada, że obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu wciąż panującej w Polsce epidemii COVID-19 będzie uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres 2021 r. – 2022 r. Jest to zmiana istotna, gdyż w tym okresie prawo do świadczeń będzie przecież ustalane w oparciu o dochody uzyskiwane w czasie pandemii COVID-19. Wiele osób spotkało w tym czasie obniżenie, a nawet utrata dochodów.

Uwzględnienie utraty albo uzyskania dodatku solidarnościowego przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również na okres zasiłkowy (świadczeniowy) 2021 r. – 2022 r.

Na koniec warto odnieść się też do planowanej zmiany przepisów ustawy z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 ze zm.; dalej: DodSolidarCOVID19U, zawartych w zmienionym art. 13 ust. 2-5. DodSolidarCOVID19U stanowi, że utrata/uzyskanie dodatku solidarnościowego stanowi odpowiednio utratę/uzyskanie dochodu w rozumieniu ŚwRodzU i jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Analogiczne regulacje odnoszą się też oczywiście do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na gruncie PomocAlimU.

Projektowane przepisy zakładają, że utrata/uzyskanie dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana również przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres 2021 r.-2022 r. Także w tym wypadku prawo do świadczeń na wskazany okres będzie co do zasady ustalane w oparciu o dochód z roku 2020, czyli z okresu, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa COVID-19.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź