Chodzi o tzw. tarczę antykryzysową w wersji 6.0. Dotyczy ona między innymi samorządów terytorialnych i nieruchomości. Na skutek wprowadzonych przepisów gminy w 2021 r. nadal będą mogły stosować ulgi podatkowe.

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Regulacje Covid-19 w prawie pracy – bieżąca aktualizacja w Systemie Legalis Sprawdź

Według art. 15p ust. 1 ww. ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W ust. 2 jest mowa o tym, że w uchwale tej rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

  1. organizacje pozarządowe oraz
  2. podmioty działające dla pożytku publicznego – których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kolejny przepis (art. 15q ust. 1) dotyczy możliwości przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Mówi on, że rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30.9.2020 r. oraz płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. Te same zasady będą dotyczyły organizacjom pozarządowym i tym prowadzącym działalność pożytku publicznego, które z powodu pandemii znalazły się w złej kondycji finansowej (art. 15q ust. 2).

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, dalej będzie także obowiązywało zwolnienie z opłaty targowej. Minister Finansów zapewnia, że gminy dostaną rekompensatę z tego tytułu.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź