• Projekt ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648);
  • Prace legislacyjne mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 321, s. 36). Termin na implementację dyrektywy minął w grudniu 2020 r.;
  • Obszerna nowelizacja ma uregulować zasady porozumiewania się za pomocą internetowych komunikatorów oraz telefonów.

Ostatnie lata przyniosły Polsce dynamiczny proces informatyzacji gospodarki, który jest następstwem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jak podkreśla rząd, rozwiązania ICT mają zastosowanie w wielu aspektach życia społeczno-gospodarczego, m.in. w kontaktach międzyludzkich, edukacji, medycynie, a także prowadzeniu biznesu. Rozwój mobilnego dostępu do internetu, dostępność atrakcyjnych cenowo smartfonów, a także dostępność techniki LTE wprowadzą europejski rynek ICT w dynamiczną fazę przemian.

Odpowiedzią na tę rewolucję jest projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861). Reguluje ona m.in. świadczenie usług komunikacji elektronicznej, prawa i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej oraz zasady przetwarzania danych komunikacyjnych, a także ochronę tajemnicy komunikacji elektronicznej.

Zawieranie umów

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane według nowych zasad. Projekt ustawy przewiduje przedstawienie klientowi informacji przedumownych, dotyczących np. ceny, podsumowania warunków umowy oraz prawa do odszkodowania, a nie, tak jak obecnie: umowy, regulaminu oraz cenników. Pozwoli to na porównanie ofert wielu dostawców.

Przedmiot regulacji

Nowelizacja jednoznacznie zakłada, że jej przedmiotem są dostawcy usług komunikacji elektronicznej, obejmujących usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów. Oznacza to objęcie regulacjami np. poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

Projekt ustawy podtrzymuje obowiązek przechowywania danych użytkowników przez 12 miesięcy. Obecnie przedsiębiorcy komunikacyjni są już zobowiązani do gromadzenia informacji o klientach, np. numerów PESEL, imion, nazwisk czy adresów.

Nowe technologie – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Dostęp do danych użytkowników

Art. 43 nowelizacji zakłada, że służby państwowe będą mogły wystąpić do przedsiębiorców komunikacji elektronicznej z żądaniem udzielenia dostępu do danych użytkowników w ciągu 24 godzin, bez jakiejkolwiek kontroli sądowej. Przepis nie precyzuje jednak, w jakich okolicznościach służby będą mogły to uczynić. Powstaje zatem obawa o naruszenia konstytucyjnych praw i wolności.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego dostawca usług będzie miał obowiązek zatrzymania świadczenia usług w przeciągu zaledwie 6 godzin. Nakaz może w wielu przypadkach okazać się niewykonalny, z uwagi na funkcjonowanie operatorów poza terytorium Polski. Co więcej Prezes UKE taką decyzję może ogłosić ustnie, a dopiero później, w terminie 14 dni od jej ogłoszenia, ma ona być doręczona przedsiębiorcy na piśmie.

Art. 47 projektu ustawy nakłada na przedsiębiorców obowiązek przechowywania danych wyłącznie na terenie Polski. Zgodnie z regulacją przebudowanie infrastruktury ma nastąpić w terminie 6 miesięcy, co może wiązać się z zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa.

Lex Pilot

Jedna ze zmian ma dotyczyć ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1722). Projektowany zapis dotyczy ustalenia kolejności programów telewizyjnych na pilocie. Na pierwszych pięciu miejscach miałyby się znaleźć programy telewizji publicznej. Ponadto KKRiT w drodze rozporządzenia miałaby ułożyć listę 30 programów telewizyjnych, objętych obowiązkiem transmisji.

Usługa direct billing i rozwiązanie umowy

Direct billing to usługa fakultatywnego obciążenia rachunku. Dostawcy usług, będący stronami trzecimi, nie będą już mogli wykorzystywać rachunków podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu do nakładania za nie opłat. Dostawcy będą musieli uzyskać od użytkownika oświadczenie, że zgadza się na dodatkowe obciążenie rachunku, oraz jego potwierdzenie.

Kiedy wygaśnie ważność konta abonenta prepaid, będzie miał on możliwość odzyskania niewykorzystanych środków z doładowań. Dostawcom zostanie ograniczona wysokość roszczeń odszkodowawczych w stosunku do klientów, którzy rozwiążą umowę przed terminem wskazanym w umowie.

Wysłuchanie publiczne

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zdecydowała na posiedzeniu o zorganizowaniu 6.3.2023 r. wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy. Oznacza to, że prace nad nowelizacją zostały do tej daty zawieszone.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →