• Nowelizacja wprowadza nowe zasady głosowania nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu może zyskać na popularności, gdyż uprości drogę do zawarcia układu podmiotom w restrukturyzacji z ich wierzycielami.

Zasady głosowania nad układem przed 1.12.2021 r.

Dotychczas głosowanie w postępowaniu o zatwierdzenie układu odbywało się według odrębnych zasad, określonych w przepisach szczególnych o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach tytułu II ustawy z 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 ze zm.; dalej: PrRestr). Wierzyciele głosowali nad przyjęciem propozycji układowych dłużnika poprzez oddanie pisemnego głosu na karcie do głosowania i odesłanie jej do dłużnika. Obowiązkiem podmiotu w restrukturyzacji było zebranie wypełnionych kart do głosowania od wierzycieli. Tryb ten określano mianem głosowania pisemnego.

Większości niezbędne do przyjęcia układu były obliczane według zasad określonych w treści art. 217 PrRestr. Układ był przyjęty, jeżeli zostały osiągnięte jednocześnie dwa kryteria: za układem musiała wypowiedzieć się większość wierzycieli spośród uprawnionych do głosowania, czyli ponad połowa i jednocześnie wierzytelności wierzycieli, opowiadających się za układem, powinny stanowić co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Po zliczeniu głosów i spełnieniu wyżej opisanych warunków dłużnik składał do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, załączając sprawozdanie nadzorcy układu o jego przyjęciu.

Warto wspomnieć, że opisane powyżej zasady obliczania większości niezbędnej do przyjęcia układu były charakterystyczne jedynie dla postępowania o zatwierdzenie układu. Odrębne reguły liczenia głosów w odniesieniu do wszystkich uprawnionych do głosowania wierzycieli miały na celu ochronę ich interesów. Decydująca część omawianego trybu postępowania w postaci zbierania głosów oraz stwierdzenia przyjęcia układu toczyła się bowiem poza sądem. Sposób liczenia głosów miał uchronić od celowego pominięcia przez dłużnika wierzycieli, którzy mogli głosować przeciwko układowi.

Upadłość i restrukturyzacja – Aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zmiany w zakresie głosowania nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Nowelizacja PrRestr wprowadziła nowe reguły głosowania nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Odrębne zasady, m.in. w wyniku uchylenia art. 217 ust. 1-3 PrRestr, zostały zastąpione regulacjami znanymi już z pozostałych trybów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz sanacyjnego. Zabieg ustawodawcy zrównał sposób liczenia głosów, który obecnie jest taki sam w każdym trybie postępowania restrukturyzacyjnego.

Głosowanie nad układem może odbywać się poprzez oddanie głosów na kartach do głosowania, zamieszczonych w systemie teleinformatycznym, przy czym głosy zbiera nie dłużnik, a nadzorca układu oraz osobiście w przypadku zwołania przez nadzorcę układu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Novum stanowi również uprawnienie nadzorcy układu do dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Według niego określa się sumę wierzytelności, na podstawie której obliczany jest z kolei głos wierzyciela w głosowaniu. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zamieszcza karty do głosowania w systemie teleinformatycznym, tj. KRS, oraz zawiadamia listownie wszystkich wierzycieli objętych układem o sposobie głosowania. Jeżeli nadzorca zdecyduje o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli, to zawiadamia wówczas o jego terminie, przedstawiając jednocześnie propozycje układowe.

Bez względu na przyjęty tryb głosowania nad układem, dla jego przyjęcia obligatoryjnie jest uzyskanie dwóch większości. Pierwsza z nich nazywana jest większością osobową i polega na uzyskaniu ponad połowy głosów za układem, spośród ogólnej liczby głosujących wierzycieli (a nie jak było dotychczas – uprawnionych do głosowania). Druga zaś, nazywana większością kapitałową, polega na uzyskaniu za układem większości 2/3 sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom. W wyniku wprowadzonych modyfikacji dokonano ujednolicenia zasad obowiązujących w głosowaniu nad przyjęciem układu dla wszystkich procedur restrukturyzacyjnych. Nowelizacja uprości drogę do zawarcia układu podmiotom objętym procesem restrukturyzacji z ich wierzycielami, co zapewne przełoży się na ogólną liczbę zawartych układów. Postępowanie o zatwierdzenie układu bez wątpienia zyska na popularności.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →